Меню
Остання редакція: 12 грудня 2015

Інформація про друковану продукцію кафедри фінансів і кредиту за 2012 рік

Інформація про друковану продукцію кафедри фінансів і кредиту

за 2012 рік

№ п/п

Автор, назва, вид (монографія, підручник, навч. посібник, стаття, методичні розробки), місце публікації, сторінки

Обсяг, друкованих аркушів

Примітки

*- статті у фахових виданнях

1.

Фінансовий менеджмент: підручник , за ред.. проф.. Непочатенко О.О. / О.О Непочатенко., П.К.Бечко та ін.. / - Умань. : Візаві, 2012 .- 523 с.

3,46

 

2.

С Колотуха.М., Власюк С.А. Гроші та кредит. Навчальний посібник. –К.:Знання, 2012. -495 с.

34

 

3.

Прокопчук О. Т. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посібник / О. Т. Прокопчук, О. В. Ролінський, А. М. Андрющенко. – Умань. : Видавець «Сочінський», 2012. – 302 с.  

21,01

 

4.

Мальований М.І. Соціальне страхування. Навч. посіб. / М.І. Мальований, Бечко П.К., Бечко В.П. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 496 с.

27,9

 

 

 

 

 

5.

Бечко П.К. Теоретичні основи впливу економічних ризиків на діяльність аграрного виробництва / П.К. Бечко, А.О.Романова // Ефективна економіка 2012[електронний ресурс]       

0,8

*

6.

Бечко П. К. Оцінка фінансування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання аграрної галузі /П.К.Бечко, І.В.Осокін // Ефективна економіка 2012[електронний ресурс]

0,7

*

7.

Бечко П.К. Методичні підходи щодо оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств / П.К.Бечко, О.В.Митяй // Зб. Наук. праць Луцького національного технічного університету. - науковий журнал Луцьк, 2012. -  С.278-282.

0,5

*

8.

Бечко П.К. Роль кредитного ринку в  системі кредитування/ П.К. Бечко, О.В.Демченко // Агросвіт. – 2012, № 19 .- С. 23-27.

0,6

*

9.

Бечко П.К. Оцінка стану забезпечення оборотними засобами суб’єктів зберігання зерна Черкаської області / П.К. Бечко //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону науковий збірник . Випуск 7. Т.1 // Івано – Франківськ, 2011.- С.21- 26.

0,6

*

10.

Бечко П.К. Оцінка інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання аграрної галузі/ П.К. Бечко, І.В.Осокін // Ефективна економіка 2012[електронний ресурс]

0,6

*

11.

Бечко П.К. Теоретичні основи економічного змісту категорії прибутку сільськогосподарських підприємств / П.К. Бечко // Інвестування економіки. - Дніпропетровськ ,2012, № 4 ..- С.119-124

0,5

*

12.

Бечко П.К.Вплив фінансової кризи на Фінансовий стан господарювання суб’єктів аграрного виробництва/ П.К. Бечко // Матеріали міжнародної конференції .- Умань. - 2012 .- С. 35-36.

0,3

 

13.

Бечко П.К. Фінанси підприємств/ П.К.Бечко, Вдовенко Л.О. // Навчальний посібник з грифом МОН .- Вінниця РАФ ВМАУ.- 2011.– 240 с.

9,5

 

14.

Бечко П.К. Перспективи розвитку сільських кредитних кооперативів / П.К.Бечко, П.П.Войниченко// Ефективна економіка 2012, № 10 [електронний ресурс]

1,1

*

15.

Колотуха С.М. Вдосконалення земельних відносин в аграрній галузі. / С.М.Колотуха, А.О.Ляшков // Збірник наукових праць УНУС /Редкол. А.Ф.Головчук (відп.ред) та ін.. –Умань, 2012. –Вип.78. –Ч.2:Економіка. –С. 122-129

 

0,4

*

16.

Колотуха С.М. Фінансове забезпечення розвитку земельних відносин / С.М.Колотуха // Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки : Колективна монографія / Під ред.. д.е.н., професора Ю.О.Нестерчук (Частина 1). –Умань:Видавець «Сочінський», 2012. –С. 146-152

0,5

*

17.

Колотуха С.М. Фінансове забезпечення земельних відносин в умовах земельної реформи /С.М.Колотуха // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в Умовах Євроінтеграції України» 24 січня 2012 р. –Умань. 2012. –С. 19-23

0,3

*

18.

Колотуха С.М. Особливості державного фінансового забезпечення вітчизняної аграрної галузі / С.М.Колотуха, О.С.Тригубенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Ред. кол. Л.А.Запара (відп.ред.) та ін. –Т.4. –Дніпропетровськ, 2012. –С. 7-8

0,1

*

19.

Колотуха С.М. Вдосконалення кредитного механізму аграрної галузі в контексті сучасних умов. / С.М.Колотуха // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» 17-18 травня 2012 р. –Умань:Видавець «Сочінський». 2012. –С. 131-133

0,2

*

20.

Колотуха С.М. Вдосконалення кредитного механізму – концепція розвитку аграрної галузі. /С.М.Колотуха // Соціально-економічні аспекти розвитку аграрного сектору економіки України : Колективна монографія / Під. ред. д.е.н., професора Ю.О.Нестерчук. –Умань:Видавець «Сочінський», 2012. –С. 174-178

0,3

*

21.

Колотуха С.М. Розвиток земельних відносин та їх фінансове забезпечення / С.М.Колотуха, І.Ф.Коваленко // Банківська справа. №2. 2012. –С. 19-27

0,8

*

22.

Колотуха С.М. Фінансовий менеджмент: підручник , за ред. проф. Непочатенко О.О. / О.О Непочатенко., П.К.Бечко, С.М.Колотуха та ін. / - Умань. : Візаві, 2012 .- 523 с. ( власний доробок  8,9 д.а.)

8,9

 

23.

Колотуха С.М. Банківське кредитування підприємств АПК : стан, проблеми та напрямки вдосконалення / С.М.Колотуха // Київський інститут бізнесу та технологій. Вісник №2(18). -2012. –С. 14-18

0,2

*

24.

Гузар Б.С. Проблеми  запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / Б.С.Гузар // Економіка АПК.-2011.- №10.-С.65-71

0.5

*

25.

Гузар Б.С. Зміст та роль фінансових ресурсів в системі економічних категорій / Б.С.Гузар // Колективна монографія «Стан та перспективи розвитку фінансової системи України» / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко -Умань: Видавець «Сочинський», 2012 -324с.

0,3

 

26.

Гузар Б.С. Шляхи  фінансування інноваційного розвитку з використанням міжнародного досвіду / Б.С.Гузар // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін., -Умань, 2012. Вип. 80. – Ч. 2: Економіка. – 195 с. -С. 168-175.

0,4

*

27.

Гузар Б.С. Формування конкурентоспроможності продукції садівництва / Б.С.Гузар // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін., -Умань, 2012. Вип. 80. – Ч. 2: Економіка. – 195 с. -С.162-168

0,4

*

28.

Ролінський О.В. Пріоритетні методи оцінки ефективності механізму оподаткування доходів фізичних осіб /О.В.Ролінський, Л.В.Барабаш // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. -2012. -№2(18). –С. 65-71

0,4

*

29.

Боровик П.М., Ярошевич О.Я.Вдосконалення інструментарію державного регулювання земельних відносин селянських домогосподарств/ Економіка. Управління. Інновації. : Електронне наукове фахове видання  2011 – № 2 (6) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/ 2011_2/11bpmvsd.pdf

0,53

*

30.

Боровик П.М., Колотуха С.М., Харенко А.О.Перспективи запровадження в Україні ринку сільськогосподарських угідь Економічні науки : Збірник наукових праць – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 8(29). – Ч.2. – Луцьк: ЛНТУ, 2011 р., С. 88-99.

0,63

*

31.

Боровик П.М., Тригубенко О.С., Пересунько О.В.Посилення ролі податкових джерел фінансування сільських соціально-культурних закладів / Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал, № 7(10), 2011 р.,  С. 259-263.

0,26

*

32.

Боровик П.М., Вавілов С.В.Недоліки механізму оподаткування підприємств сільськогосподарської галузі / Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал – № 9 (163). – Ч. 1. – 2011., С. 27-31.

0,26

*

33.

Колотуха С.М., Боровик П.М., Тригубенко О.С Формування та вдосконалення

механізму земельно-іпотечного кредитування аграрної галузі в сучасних умовах / Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки», № 7, 2011 р., С. 65-71.

0,37

*

34.

Боровик П.М., Бечко В.П., Шовковий О.А.Шляхи вдосконалення механізму справляння єдиного податку з суб’єктів малого підприємництва / Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал, № 1(27), 2012 р. С. 228-232.

0,26

*

35.

Боровик П.М., Гайдай В.І., Мунтян Л.С.Проблема бюджетного відшкодування податку на додану вартість / Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», № 77, 2012 р. С. 80-86.

0,37

*

36.

Тулуш Л.Д., Боровик П.М., Мережко І.В.Напрями вдосконалення механізмів справляння земельних податкових платежів в аграрній сфері / Наука й економіка : Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету – 2012. – Вип. 1 (25). С. 154-159

 

0,32

*

37.

Боровик П.М., Козлова І.М., Афанасієва А.О.Недоліки механізму державного пенсійного страхування в Україні / Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

№ 3 (29), 2012 р. С. 253-256.

0,21

*

38.

Боровик П.М., Бечко В.П., Погоріла В.П.Проблеми формування доходної бази місцевих бюджетів / Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

№ 4 (30), 2012 р. С. 277-280.

0,21

*

39.

Непочатенко О.О., Боровик П.М., Павлійчук Л.В. Міжбюджетні трансферти як інструмент вирівнювання доходної спроможності місцевих бюджетів / Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

 

0,21

*

40.

Непочатенко О.О., Боровик П.М.,Тригубенко О.С.Податкове регулювання розвитку сільських територій / Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», № 79, 2012 р. С. 6-15.

 

0,53

*

41.

Тулуш Л.Д., Боровик П.М.,Вавілов С.В.Недоліки спецрежиму прямого оподаткування нетипових сільськогосподарських підприємств / Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 2 (18),

2012 р. С. 87-89.

0,16

*

42.

Непочатенко О.О.,Боровик П.М.,Тригубенко О.С.Посилення впливу системи оподаткування на соціально-економічний розвиток сільських територій / Облік і фінанси АПК.,

№ 3, 2012 р. С. 102-109.

0,42

*

43.

Боровик П.М.,Гайдай В.І., Мунтян Л.С.Посилення фіскальної функції податку на додану вартість / Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку: колективна монографія, Ч. 1 / [Під ред. О.О. Непочатенко.] – Умань: Видавець «Сочінський», 2012 р. – 416 с., С. 280-285.

0,32

 

44.

Тулуш Л.Д.,Боровик П.М.,Гайдай В.І.Місцеві податки як резерв підвищення рівня самодостатності бюджетів муніципалітетів / Вісник Уманського національного університету садівництва, № 1-2, 2012 р., С. 140-145.

0,32

 

45.

Бечко В.П. Вдосконалення методології розрахунку показників ефективності використання оборотних засобів /ВП. Бечко/. Збірник наукових праць Уманського НУС / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип.77. – Ч.2: Економіка. – С. 67-75.

0,47

*

46.

Мальований М.І. Розвиток недержавного пенсійного страхування в післякризвоий період / М.І. Мальований // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол.: А.Ф.Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 77. – Ч.2: Економіка. – С.277 – 286.

0,3

*

47.

Мальований М.І. Соціальні трансферти: сутність, види та умови фінансування / М.І. Мальований // Інноваційна економіка. – 2012. – №2. – С. 248-252.

0,2

*

48.

Мальований М.І. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття «соціальний захист» / М.І. Мальований // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. - №3 (130). – С. 191-198.

0,5

*

49.

Мальований М.І. Теоретичні основи фінансового забезпечення соціального захисту / М.І. Мальований // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – 5/1 (132). – С. 174-185.

0,5

*

50.

Мальований М.І. Стан і проблеми фінансового забезпечення недержавного соціального страхування / М.І. Мальований // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол.: О.О.Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч.2: Економіка. – С.29 – 39.

0,2

 

*

51.

Мальований М.І. Зарубіжний досвід страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань // Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 2) – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. –  416 с. – С. 379-383.

0,3

 

52.

Малеваный М.И. Финансовое обеспечение социальной защиты в Украине: теоретические и практические аспекты . Научные труды Белорусского государственного экономического университета. – Минск : БГЭУ, 2012. – С. 225-234.

0,3

 

53.

Мельник К.М. Проблеми та перспективи факторингових операцій в Україні / К. М. Мельник //  Актуальні питання розвитку сучасної економіки: Колективна монографія  / Частина 1./  ред. О.О. Непочатенко, Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – С. 267-273

0,35 д.а.

 

54.

Мельник К. М. Фінансові можливості сільськогосподарських виробничих кооперативів Черкаської області щодо забезпечення фінансової безпеки / К. М. Мельник // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / [редкол: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч. 2: Економіка. – С. 203-213.

0,60 д.а.

*

55.

Мельник К.М. Проблеми і шляхи розвитку інвестиційного кредитування в період фінансової нестабільності /К.М.Мельник //Економічний простір:Зб. наук. пр. - №48/1. –Дніпропетровськ ПДБА, 2011. –С. 143-154

0,40 д.а.

*

56.

Мельник К.М. Власний капітал як основа формування ресурсів комерційного банку / К.М.Мельник //Колективна монографія під ред. д.е.н., проф.. О.О.Непочатенко -Ч.1.-Умань:Видавець «Сочінський», 2012. –С.332-335

0,21 д.а.

 

57.

Мельник К. М. Сучасні тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні / К. М. Мельник // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / [редкол: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2012. – Вип. 77. – Ч. 2: Економіка. – С. 299-306.

0,40 д.а. 

*

58.

Гвоздєй Н.І. Особливості формування фінансових ресурсів підприємства /  Н.І. Гвоздєй  // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 4[8]. – С. 251–262.

 

0.57

*

59.

Гвоздєй Н.І. Діагностика фінансового стану аграрних підприємств / Н.І. Гвоздєй  І.  // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч. 2: Економіка. – С. 16–21.

 

 

0.26

*

60.

Гвоздєй Н.І., Красиленко С. М. Важливість фінансового планування на сучасному етапі та основні методичні рекомендації для ведення підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах/  Н.І. Гвоздєй, С. М. Красиленко // Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку: [Колективна монографія] / За ред. д.е.н., професор О.О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – Частина 2. – С. 120–130.

 

 

0.52

 

61.

Гвоздєй Н.І., Шкробатюк Т.М.. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / Н.І. Гвоздєй., Т.М. Шкробатюк // Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку: [Колективна монографія] / За ред. д.е.н., професор О.О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – Частина 2. – С. 36–42.

 

0.31

 

62.

Гвоздєй Н.І. Особливості формування фінансової адаптивності сільськогосподарських підприємств та її забезпечення у фінансовому плануванні /  Н.І. Гвоздєй  // Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку: [Колективна монографія] / За ред. д.е.н., професор О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – Частина 2. – С. 226–232.

 

0.31

 

63.

Власюк С.А. Механізм формування та використання коштів місцевих бюджетів / Власюк С.А., Гаврилюк В.М. / Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1). – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 416с. (С. 211-213)

0,3

 

64.

Власюк С.А. Зарубіжний досвід банківського кредитування сільськогосподарських підприємств України / С.А. Власюк // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 77. – Ч. 2: Економіка. – 356с. (С. 105-113)

0,4

 

65.

Прокопчук О.Т. Соціальне страхування як ключовий інструмент соціального захисту сільського населення / О.Т. Прокопчук, І.В. Ярова // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2012. – Вип. 78. – Ч. 2 : Економіка. – С. 49–57.

0,5

*

66.

Прокопчук Е.Т. Использование налогового механизма как специфического способа поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей / Е.Т. Прокопчук, Е.А. Непочатенко, Ю.А. Нестерчук, // Российское научное рецензируемое издание (журнал) по экономике: «Экономика: вчера, сегодня, завтра». – 2012. – № 5–6. – С. 55–65.

0,4 д.а.

*

67.

Прокопчук О.Т. Особливості формування механізму справляння ПДВ у сільському господарстві / О.Т. Прокопчук // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч. 2 : Економіка. – С. 56–67. 

0,6 д.а.

*

68.

Прокопчук О.Т. Ключові зміни у механізмі справляння ПДВ з метою підтримки сільськогосподарських товаровиробників / О.Т. Прокопчук, Л.Д. Тулуш // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч. 2 : Економіка. – С. 39–49. 

0,4 д.а.

*

69.

Прокопчук О.Т. Діагностика фінансового стану аграрних підприємств / О.Т. Прокопчук, І.А. Бержанір, Н.І. Гвоздєй // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч. 2 : Економіка. – С. 16–21.

0,4 д.а.

*

70.

Прокопчук О.Т. Підтримка сільськогосподарських товаровиробників: ключові аспекти змін у механізмі справляння ПДВ в агропромисловому виробництві / О.Т. Прокопчук, О.В. Микитюк // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2012. – № 4. – С. 334–338.

0,4 д.а.

*

71.

Прокопчук О.Т. Зарубіжний досвід медичного страхування: доцільність та можливості реалізації в Україні / О.Т. Прокопчук // Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку : Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 2). – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – С. 370–373.

0,3 д.а.

 

72.

Прокопчук О.Т. Проблеми формування та використання коштів місцевого бюджету / О.Т. Прокопчук, О.В. Микитюк // Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку : Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1). – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – С. 224–227.

0,2 д.а.

 

73.

Прокопчук О.Т. Спрощені режими прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників : ретроспективний аспект та сучасні концептуальні підходи / О.Т. Прокопчук, І.А. Бержанір, Н.І. Гвоздєй // Стан та перспективи розвитку фінансової системи України : Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – С. 215–220.

0,3 д.а.

 

74.

Барабаш Л.В. Факторы влияния на уровень поступлений налога с доходов физических лиц в сводный бюджет Украины /Л.В.Барабаш. –Стратегическое и проектное управление : сб. наук. статей / гл. ред. -В.Г.Прудский; Перм. гос. нац. исс. ун-т. –Пермь, 2011. -239с. (-С. 7-12)

0,3

 

75.

Барабаш Л.В. Пріоритетні методи оцінки ефективності механізму оподаткування доходів фізичних осіб /О.В.Ролінський, Л.В.Барабаш //Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. -2012. -№2(18). –С. 65-71

0,4

*

76.

Рибчак О.С. Напрями формування системи заходів обмеження тіньового сектору економіки України / Становлення економіки України у після кризовий період : ризики та проблеми розвитку /Колективна монографія під. ред. д.е.н., професора О.О.Непочатенко. (Частина 1) –Умань: Видавець «Сочінський», 2012. -416 с., -С. 65-68.

0,5

 

77.

Рибчак О.С. Теоретичні підходи щодо детінізації економіки України / Економічна теорія та практика: Матеріали Інтернет конференції [15.03.2012]. –Умань:ПП Жовтий О.О., 2012. -239с. –С. 9-10

0,12

 

78.

Рибчак О.С. Тіньова економіка як об’єкт наукового дослідження /Zeszyty Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku, NAUKI EKONOMICZNE, tom XV =. Bankowosc i rozwoj lokany w  gospodarce rynkowej – pod red. Jacka Grzywacza I Stawomira Kowalskiego, Plock – 2012. –sc. 131-134

0.4

 

79.

Рибчак О.С. Сучасні тенденції тіньової економічної діяльності / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 17-18 травня 2012р. (Частина 2) –Умань: Видавець «Сочінський», 20132. -184с. –С. 66-68

0,12

 

80.

Рибчак О.С. Фіскальні фактори функціонування тіньового сектору економіки / Gospodarka rynkowa w warunkach kryzysu. Praca zbiorowa pod redakcja J.Grzywacza, S.Kowalskiego, Plock – 2012. –sc. 488-493.

0.4

 

81.

Рибчак О.С. Аналіз сучасних тенденцій тіньової економічної діяльності / Стан та перспективи розвитку фінансової системи України / Колективна монографія під. ред. д.е.н., професора О.О.Непочатенко. –Умань: Видавець «Сочінський», 2012. -324 с. –С. 108-113.

0,4

 

82.

Рибчак О.С. Методичні підходи до оцінювання обсягу тіньового сектору економіки України /Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О.Непочатенко (відп.ред.) та ін. –Умань, 2012. –Вип. 79. –Ч.2: Економіка. -196с. –С. 86-92

0,5

*

83.

Рибчак О.С. Організаційно-економічний механізм детінізації грошово-кредитної сфери України / Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku, NAUKI EKONOMICZNE, tom XVI. Uwarunkowania konkurencyjnosci przedsiebiorstw – pod red. Jacka Grzywacza I Stawomira Kowalskiego, Plock – 2012. –sc. 127-134

0.5

 

84.

Бержанір І.А. Нормування оборотних засобів підприємств спиртової галузі / І.А. Бержанір // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 77. – Ч. 2: Економіка. – С. 62–67.

0,3

*

85.

Бержанір І.А. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства / І.А. Бержанір // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1 [27]. – С. 223–225.

0,2

*

86.

Бержанір І.А. Особливості формування фінансових ресурсів підприємства / І.А. Бержанір // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 4[7]. – С. 323–326.

0,2

*

87.

Бержанір І.А. Діагностика фінансового стану аграрних підприємств / І.А. Бержанір, О.Т. Прокопчук, Н.І. Гвоздєй // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч. 2: Економіка. – С. 16–21.

0,3

*

88.

Бержанір І.А. Оборотні засоби як економічна категорія / І.А. Бержанір., С.В. Дубіцький // Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку: [Колективна монографія] / За ред. д.е.н., професор О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець „Сочінський”, 2012. – Частина 2. – С. 114–117.

0,2

 

 

89.

Бержанір І.А. Теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства / І.А. Бержанір., Д.С. Рикова // Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку: [Колективна монографія] / За ред. д.е.н., професор О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець „Сочінський”, 2012. – Частина 2. – С. 26–28.

0,2

 

90.

Бержанір І.А. Сутність та напрями управління кредитним ризиком / І.А. Бержанір // Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку: [Колективна монографія] / За ред. д.е.н., професор О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець „Сочінський”, 2012. – Частина 2. – С. 222–224.

0,2

 

91.

Бержанір І.А. Спрощені режими прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: ретроспективний аспект та сучасні концептуальні підходи / О.Т. Прокопчук, І.А. Бержанір, Н.І. Гвоздєй // Стан та перспективи розвитку фінансової системи України: колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець „Сочінський”, 2012. – С. 215–220.

0,3

 

92.

Гайдай В.І. Світовий досвід майнового страхування, як основний засіб захисту аграрного сектору /В.І.Гайдай, І.М.Козлова // Стан та перспективи розвитку фінансової системи України: колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець „Сочінський”, 2012. -324с. – С. 242–247.

0,3

 

93.

Гайдай В.І. Стан та перспективи майнового страхування в аграрному секторі економіки / В.І.Гайдай, І.М.Козлова // Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки / Під ред. д.е.н. Ю.О.Нестерчук Ч.1. –Умань:Видавець «Сочінський», 2012. -236с. –С. 102-110

0,5

 

94.

Гайдай В.І. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств / І.М.Козлова, В.І.Гайдай / Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки / Під ред. д.е.н. Ю.О.Нестерчук Ч.1. –Умань:Видавець «Сочінський», 2012. -236с. –С. 110-115

0,3

 

95.

Захарчук О.А. Сучасна наука ХХІ століття / О.А.Захарчук // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 14-16 червня 2012р. –Київ, 2012, -С.4-6

10

 

96.

Козлова І.М. Комплексне страхування – важливий напрямок удосконалення страхування / І.М.Козлова // Стан та перспективи розвитку фінансової системи України : колективна монографія / Під. ред.. д.е.н.. професора О.О.Непочатенко. –Умань:Видавець «Сочінський», 2012. -324с.

0,3

 

97.

Тригубенко О.С. Економічні проблеми функціонування установ соціальної сфери в сільській місцевості / Врачинська О.В., О.С.Тригубенко // Вісник КІБіТ №2(15) –Київ:Видавництво КІБіТ. 2011. –С. 11-14

0,1

*

98.

Тригубенко О.С. Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій / О.С.Тригубенко // Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки : колективна монографія / Під. ред. д.е.н., професора Ю.О.Нестерчук –Ч1. –Умань:Видавець «Сочінський», 2012, -236с. –С. 71-76

0,3

 

99.

Тригубенко О.С. Фіскальні важелі регулювання соціально-культурного розвитку сільських територій / О.С.Тригубенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни» 14-15 грудня 2011 року –Тернопіль:Крок, -Ч.2. 2011, -С. 229-231

0,15

 

100.

Тригубенко О.С. Державна аграрна політика в системі регулювання розвитку сільського господарства / О.С.Тригубенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України», 24 січня 2012 р. –Умань, -С. 50-52

0,15

 

101.

Тригубенко О.С. Особливості державного фінансового забезпечення вітчизняної аграрної галузі. / О.С.Тригубенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції молодих вчених та студентів «Молоді науковці-аграрники: традиції й нові аспекти досліджень» Т.4 12 березня – 6 квітня 2012 р. м. Дніпропетровськ. –С. 7-8

0,1

 

102.

Тригубенко О.С. Соціальна відповідальність організованих агроформувань за розвиток сільських територій / О.С.Тригубенко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» -Ч.2. 17-18 травня 2012 р. –Умань:Видавець «Сочінський», 2012, -184с. –С. 130-132

0,15

 

103.

Kiforenko O.V. Competitiveness as an Important Component of Market Economy //  Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції . – Прага: Видавництво „Education and Science”, 2012. – Ч. 6: Економічні науки - С. 3 -5.

0,15

 

104.

Кіфоренко О. В. Конкурентоспроможність як необхідна складова ринкової економіки // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції „Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин”, - Умань: Видавець „Сочінський”, 2012. – С. 121 – 123.

0,15

 

105.

Кіфоренко О.В. Інтернаціоналізація діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності / О. В. Кіфоренко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 80. – Ч. 2: Економіка. – С. 92 – 98.

0,15

*

106.

Кіфоренко О.В. Управління кредитними ризиками // IV Всеукраїнська заочна наукова конференція „Актуальні питання сучасної економіки”, - Умань: Видавець „Сочінський”, 2012. – С. 114 – 118.

0,2

 

107.

Транченко О.М. Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах черкаської області // Зб.наук. праць Умань :УНУС, 2012. Вип. 77, Ч.2: Економіка. – С. 253-262.

0,47

*

108.

Транченко О.М. Оцінка конкурентної позиції сільськогосподарських підприємств через інтегральний коефіцієнт // Зб.наук. праць Умань :УНУС, 2012. Вип. 78, Ч.2: Економіка. – С. 112-122.

0,53

*

109.

Транченко О.М. Основні напрями регулювання ринку праці в Україні // Зб.тез міжнар. Наук.-практ.конф Одеса ЦЕД та розвитку 2012. Ч. 2. С. 10-12

0,15

 

110.

Транченко О.М. Інвестиції в людський капітал // Зб.тез міжнар. Наук.-практ.конф Львів -2012 Ч.2 С. 104-106.

0,15

 

111.

Транченко О.М. Ринок фінансових послуг в Україні: проблеми і перспективи розвитку // Зб.тез Всеукр Наук.-практ.конф Умань 2012 С 73-75

0,15

 

112.

Транченко О.М. Мотивація трудової діяльності в агропромисловому виробництві України // Зб.тез Всеукр Наук.-практ.конф Умань 2012 С 118-120

0,15

 

113.

Непочатенко О.А. Управління процесом відновлення платоспроможності аграрних підприємств / О.А. Непочатенко // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Серія «Економічні науки». – 2012. – Вип. 78. – Ч. 2. – С. 15-21.

0,3

 

114.

Непочатенко О.О. Сучасні методи кредитування сільськогосподарських підприємств / О. О. Непочатенко, Н. В. Бондаренко, О.Г. Бондаренко/ / Економіка АПК. — 2012. — № 5. — С. 69–74.(друк.ар. 3,9)

 

3,9

 

115.

Непочатенко О.О. Формування бюджетного підходу до кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств/ О. О. Непочатенко, Н. В. Бондаренко, О.Г. Бондаренко// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 35(Ч.2). — Ужгород, 2012. — С.220 – 225. (друк.ар. 4,2)

4,2

 

116.

Бондаренко Н. В. Скоринговий метод оцінки кредитоспроможності позичальника / Н. В. Бондаренко // Тези наук. конф. / редкол.: А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. — Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2012. — Ч. 2. — С. 26–28 (0,13 д.а.).

0,13

 

117.

Бондаренко Н.В. Проблеми державної підтримки сільськогосподарських підприємств / Н. В. Бондаренко, Н.А. Тетянко // Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах: Матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції, 17–18 лютого 2012 року. — Мукачево: Мукачівський державний університет, 2012. — С. 137–139. (друк.ар. 0,17)

0,17

 

118.

Бондаренко Н. В. Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств/ Н. В. Бондаренко // Materialy VІІІ medzynarodowey naukowi- praktyczney konfererencyi [«Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2012»] Volume 1. Ekonomiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia  — С. 45–48. (друк.ар. 1,0)

1,0

 

 

 

 

 

1.

Методичні вказівки для практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Колотуха С.М., Непочатенко О.О., Власюк С.А., Боровик П.М., Тригубенко О.С., Барабаш Л.В.] –Умань, 2012. -83с.

3,99

 

2.

Гузар Б.С. Методичні вказівки та завдання для практичних завдань та виконання самостійної роботи з дисципліни «.Бюджетний менеджмент » для студентів спеціальності 7.03050801«фінанси і кредит.» ОКР «спеціаліст»( денної форми навчання) -Умань:Видавець «Сочинський», 2012 -64 с.

3,4

 

3.

Гузар Б.С. Методичні вказівки  для виконання контрольних (самостійних) робіт з дисципліни «.Бюджетний менеджмент » для студентів спеціальності 7.03050801«фінанси і кредит.»ОКР «спеціаліст» ( заочної  форми навчання) -Умань:Видавець «Сочинський», 2012 -64 с.

1,5

 

4.

Гузар Б.С. Методичні вказівки  для  виконання  практичних завдань та  самостійної роботи із дисципліни «.Бюджетний менеджмент » для студентів спеціальності 7.03050801«фінанси і кредит»ОКР «спеціаліст» (заочної форми навчання) -Умань:Видавець «Сочинський», 2012 -64 с.

2,2

 

5.

Гузар Б.С. Робочий зошит для  виконання  практичних завдань та  самостійної із дисципліни «.Бюджетний менеджмент » для студентів спеціальності 7.03050801«фінанси і кредит»ОКР «спеціаліст» (денної форми навчання) -Умань:Видавець «Сочинський», 2012 -30 с.

1,6

 

6.

Гузар Б.С., Непочатенко О.О. Словник бюджетної термінології -Умань:Видавець «Сочинський», 2012 -32 с.

1,7

 

7.

Фінанси. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу та завдання для виконання контрольної роботи для студентів-заочників, що навчаються за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси”. [Непочатенко О.О., Боровик П.М., Колотуха С.М., Бечко В.П., Козлова І.М., Гайдай В.І.] - Умань : ВПЦ «Візаві» – 2012. – 35 с.

2,09

 

8.

Методичні вказівки з підготовки, написання та захисту дипломних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит». [Непочатенко О.О., Бечко П.К.,  Боровик П.М.]. -Умань : ВПЦ «Візаві» – 2012. – 47 с.

2,7

 

9.

Фінансовий менеджмент : Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та завдання для практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит». [Непочатенко О.О., Бечко П.К., Боровик П.М.]  /-Умань : Редакційно-видавничий відділ УНУС – 2012. – 27 с.

1,37

 

10.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Страхування в ЗЕД» (для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Козлова І.М., Гайдай В.І., Боровик П.М.] -Умань – ВПЦ «Візаві» – 2012. – 63 с.

3,72

 

11.

Основні терміни і поняття з дисципліни «Страхування» : навчально-методичний посібник . [Козлова І.М., Гайдай В.І., Боровик П.М. Козлова І.М., Гайдай В.І., Боровик П.М.]  -Умань – ВПЦ «Візаві» – 2012. – 47 с.

 

2,7

 

12.

Страхові послуги. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси підприємств». / О.Т.Прокопчук. –Умань.: Видавець «Сочінський», 2012. -127 с.

7,5

 

13.

Методичні вказівки з дисципліни «Соціальне страхування» для практичних занять студентам факультету економіки і підприємництва спеціальності «Фінанси і кредит» / М.І. Мальований, О.Т. Прокопчук. – Умань.: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 104 с.

6,04

 

14.

Наскрізна програма та методичні вказівки з професійно-практичної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки 6.030508 - «Фінанси і кредит». - [О.О. Непочатенко, К.М. Мельник, Н.В. Лиса, Н.В. Бондаренко].–Умань.:Видавець і виготівник «Колос», 2012. -76с.

3,8

 

15.

Методичні рекомендації щодо проходження науково-педагогічного стажування для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050801 «Фінанси».  - [О.О. Непочатенко, К.М.Мельник, П.К.Бечко, Ю.А.Цимбалюк]. –Умань.:Видавець кафедра фінансів і кредиту, 2012. -104с.

4,0

 

16.

Словник ключових термінів з дисципліни „Страхові послуги” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”, напряму підготовки  6.03050801 „Фінанси і кредит”. – [О.Т. Прокопчук, І.А. Бержанір, Н.І. Гвоздєй]. – Умань: Видавець „Колос”, 2012. – 45 с. 

2,8

 

17.

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни „Фінанси” студентами факультету економіки і підприємництва (денної форми навчання) за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030507 „Маркетинг”, 6.030509 „Облік і аудит”. / Н.І.Гвоздєй, О.Т.Прокопчук, І.А.Бержанір. – Умань: ВПЦ „Візаві”, 2012. – 34 с.

 

1.98

 

18.

Методичні вказівки для виконання завдання і контрольної роботи з дисципліни „Фінанси” студентами факультету економіки і підприємництва (денної форми навчання) за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030507 „Маркетинг”, 6.030509 „Облік і аудит”./ Н.І.Гвоздєй, О.Т.Прокопчук, І.А.Бержанір.  – Умань: ВПЦ „Візаві”, 2012. – 34 с.

 

1.98

 

19.

Методичні вказівки для виконання практичних та контрольних робіт з дисципліни „Фінансовий менеджмент” студентами факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання спеціальностей 7.03050801 „Фінанси і кредит”, 7.03050401 „Економіка підприємства”. – [І.А. Бержанір, О.Т. Прокопчук, Н.І. Гвоздєй].  – Умань: ВПЦ „Візаві” 2012. – 48 с.

 

2,79

 

20.

Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни „Фінансовий менеджмент” студентами факультету економіки і підприємництва денної форми навчання спеціальностей 7.03050801 „Фінанси і кредит”, 7.03050401 „Економіка підприємства”. – [І.А. Бержанір, О.Т. Прокопчук, Н.І. Гвоздєй].  – Умань: ВПЦ „Візаві”, 2012. – 79 с.

3,9

 

21.

Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни „Банківська справа” студентами факультету менеджменту денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”. – [І.А. Бержанір, О.Т. Прокопчук, Н.І. Гвоздєй]. – Умань: ВПЦ „Візаві”. – 61 с.

3,1

 

22.

Бержанір І.А. Методичні вказівки для виконання практичних та контрольних робіт з дисципліни „Банківська справа” студентами факультету менеджменту заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”. – [І.А. Бержанір, О.Т. Прокопчук, Н.І. Гвоздєй]. – Умань: ВПЦ „Візаві”. – 48 с.

2,1

 

 

23.

Кіфоренко О.В. Словник основних термінів з курсу „Банківська справа” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”, напряму підготовки  6.03050801 „Фінанси і кредит”, 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030507 „Маркетинг”, 6.030509 „Облік і аудит” – [Непочатенко О. О., Кіфоренко О. В.]. – Умань: Видавець „Сочінський”, 2012. – 60 с. 

2,7

 

24.

Бондаренко Н.В. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» 0306 «Менеджмент і адміністрування» МОДУЛЬ 1, - [Непочатенко О.О., Бечко В.П., Бондаренко Н.В.]. –Умань:ФОП «Масловитий». 2012 р. -36с.

1,4

 

25.

Бондаренко Н.В. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» 0306 «Менеджмент і адміністрування» МОДУЛЬ 2, - [Непочатенко О.О., Бечко В.П., Бондаренко Н.В.]. –Умань:ФОП «Масловитий». 2012 р. -48с.

2

 

26.

Бондаренко Н.В. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» 0306 «Менеджмент і адміністрування» МОДУЛЬ 3.,  - [Непочатенко О.О., Бечко В.П., Бондаренко Н.В.]. –Умань:ФОП «Масловитий». 2012 р. -24с.

1,1

 

27.

Бондаренко Н.В. РОБОЧИЙ ЗОШИТ для проведення практичних занять з курсу «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» 0306 «Менеджмент і адміністрування». - [Непочатенко О.О., Бечко В.П., Бондаренко Н.В.]. –Умань:ФОП «Масловитий». 2012 р. -133с.

4,0

 

Інформація про друковану продукцію кафедри фінансів і кредиту за 2014 рік

№ п/п

Автор, назва, вид (монографія, підручник, навч. посібник, стаття, методичні розробки), місце публікації, сторінки

Обсяг, д.а.

Примітки

*- статті у фахових виданнях

1

2

3

4

1.

Непочатенко О.О. та інш. Фінанси, гроші та кредит: підручник / О.О. Непочатенко, С.М. Колотуха, С.А. Власюк, П.М. Боровик, В.П. Бечко, П.К. Бечко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 484 с.

28,01

Затверджено Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-3190 від 07.03.2014 року).

2.

Семенда О.В. Економіка підприємства: підруч. / Д.К.Семенда, О.Л.Бурляй, М.А.Коротєєв, О.В. Семенда. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський», 2014. – 476с.

27,66

 

3.

Бізнес-планування: навчальний посібник. / Н.О. Лисенко, Л.В. Транченко, Л.Л. Дякон, О.М. Транченко та інші. – Бровари: Видавець «АНФ ГРУП», 2014. – 568 с.

33,02

 

4.

Планування діяльності підприємств: навчальний посібник. / О.О. Непочатенко, Н.П. Резнік, Л. В. Транченко, О.М. Транченко, Р.І. Лопатюк. – К. : КиМУ, 2014. – 448 с.

16,00

 

5.

Гузар Б.С. Казначейська справа. Навчальний посібник/ К.С. Опалко та ін.- Київ. « Аграрна освіта».-2014.- 296с.

13,5

 

 

 

 

 

6.

Особливості управління та фінансового забезпечення розвитку фермерських господарств : Монографія / О.О. Непочатенко, І.В. Хлівна, Л. В. Транченко, О.М. Транченко. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 285 с.

19,76

 

7.

Формування і розвиток інфраструктури туризму : Монографія / Л. В. Транченко, Н.О. Вернюк, О.М. Транченко.

6,4

 

 

 

 

 

8.

Непочатенко О.О.  Теоретичні основи фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / О.О. Непочатенко, П.К. Бечко// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 4 (9). – С.77-82. – Режим доступу до журн.:http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n3.html

0,2

*

9.

Непочатенко О.О.  Використання міжбюджетних трансфертів з метою вирівнювання доходної бази місцевих бюджетів / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, О.М. Преде //Економіка. Управління. Інновації : електрон. наук. фах. вид..- Житомир. -  2013. - № 2 (10)   Режим доступу: http://att3.i.ua/attach/INBOX/52ac79d1f75f/4/Непочатенко_Боровик_Преде.PDF?_rand=1039861852&I=cVB%2BklmjmrNrbotVlqKZgQ%3D%3D

 

 

10.

Непочатенко О.О. Трансформація особистих господарств населення у стратегії удосконалення соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки / О.О. Непочатенко, В.А. Слєпцов, М.М. Ігнатенко, К.А. Пилипенко / Монографія. – Умань. –  2013. – 446с.

23,47

 

11.

Непочатенко О.О. Активізація інвестиційної діяльності як спосіб зміцнення фінансової безпеки аграрного  сектору / О.О. Непочатенко // Агросвіт : науково-практичний журнал. – 2014 – № 2. – С. 3-7.

0,2

 

12.

Непочатенко О.О. Забезпечення фінансової безпеки аграрних формувань / О.О. Непочатенко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. Вип. 11 (150) / Наук.ред. І.Г. Манцуров. – К., 2013. – 244с. (С. 200-204.).

0,2

 

13.

Непочатенко О.О. Планування діяльності підприємств: навчальний посібник (видання друге, доповнене і перероблене) / О.О. Непочатенко, Н.П. Резнік, Л.В. Транченко, О.М. Транченко, Р.І. Лопатюк. _ К. : КиМУ, 2014. – 2014. - 448с.

23,57

 

14.

Непочатенко Е.А. Исторические аспекты развития сельскохозяйственной кооперации в Украине / Е.А. Непочатенко, Е.Т. Прокопчук // Международный электронный научно-практический журнал «Перспективы науки и образования» («Internationalelectronicscientific & practicaljournal «Perspectivesofscienceandeducation»). – 2014. – №2 (8). – С. 229-236 (0,65 п. л.).

0,36

 

15.

Непочатенко О.О. Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні / О.О. Непочатенко, О.Т. Прокопчук. - Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2014. – Вип. 84.– С.135-143.

0,42

 

16.

Бечко П.К. Податкова система в контексті подолання фінансової кризи : монографія // Стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізації: теорія і практика / Під ред. д.е.н., професора О.О.Непочатенко .–Умань: Видавничо – поліграфічний центр "Візаві", 2014.-Частина 1.–С. 220 -226

0,7

 

17.

Бечко П.К. Теорія і методологія майнового оподаткування: монографія // Стан та перспективи  розвитку економіки в умовах глобалізації: теорія і практика / Під ред. д.е.н., професора О.О.Непочатенко .–Умань: Видавничо – поліграфічний центр "Візаві", 2014.-Частина 1.–С. 274 -280

0,8

 

18.

Бечко П.К. Аналіз рівня економічної забезпеченості переробних підприємств // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Випуск 1(8) Т.1 Економічні науки .- Полтава, 2014.- С. 60-65..

0,8

*

19.

Гузар Б.С.. Проблемы финансирования инновационного развития  в Украине / Ю.О. Нестерчук, Б.С. Гузар  // Науковы працы « Науки экономичне», том ХХ.-място Плоцьк, Польща- 2014.-240с.-С.213-220

0,3

 

20.

Гузар Б.С. Оподаткування прибутку аграрних корпорацій. П.М. Боровик, Б.С. Гузар. Наукові праці Полтавської державної аграрної  академії.  Спецвипуск.  Економічні науки .– Полтава : ПДАА. – 2014. – 352 с. – С.67-72

0,3

* 

21.

Гузар Б.С. Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності продукції садівництва. Б.С. Гузар, О.С. Цикалюк. Наукові праці Полтавської державної аграрної  академії. Вип. 1(8). – Т. 1. Економічні науки – Полтава : ПДАА. – 2014. – 356с. – С.84-92.

0,3

*

22.

Гузар Б.С. Колективна монографія « Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації» Теорія і практика: ч.1.Податкова система України в контексті подолання фінансової кризи. С.220-226.

0,3

 

23.

Гузар Б.С.. Колективна монографія« Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації» Теорія і практика: ч.1. « Теорія і методологія майнового оподаткування». С.274-280

0,3

 

24.

Гузар Б.С. Колективна монографія« Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації» Теорія і практика: ч.1. «Удосконалення механізмів надходжень доходів у Пенсійний фонд України».С.376-379.

0,2

 

25.

Гузар Б.С. Колективна монографія« Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації» Теорія і практика: ч.1. «Організаційні засади розвитку солідарної пенсійної системи України в сучасних умовах».С.371-376.

0,2

 

26.

Гузар Б.С. Колективна монографія  « Cоціально - економічні координати розвитку підприємницької діяльності» Частина 1.»Формування інституту соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах». С.133-138.

0,3

 

27.

Боровик П.М., Колотуха С.М., Тригубенко О.С., Кернос А.В., Івахненко Н.І. Державне регулювання експорту тваринницької продукції / П.М. Боровик, С.М. Колотуха, О.С. Тригубенко, А.В. Кернос, Н.І. Івахненко. Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України. / Під ред. д.е.н., професора  Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – Частина І. – 161-166 с.

0,2

 

28.

Колотуха С.М., Зікол М.В. Шляхи стабілізації фінансового стану сільськогосподарських підприємств в умовах економічної нестабільності. / С.М. Колотуха, М.В. Зікол. Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України. / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – Частина 2. – с.106-111. 

0,2

 

29.

Колотуха С.М., Славінська І.П. Оцінка ступеня кредитного ризику при кредитування агроформувань. / С.М. Колотуха, І.П. Славінська. Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентноспроможного АПК України. /Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр « Візаві», 2014. – Частина 2. – с. 140-147.

0,2

 

30.

Боровик П.М., Колотуха С.М., Тригубенко О.С. Удосконалення державного регулювання експорту тваринницької продукції. / П.М. Бровик, С.М. Колотуха, О.С. Тригубенко. Сучасні питання економіки і права: зб. наук праць. – К.: КиМУ, 2014. – Вип. 1 (7). – с. 77-83.

0,37

*

31.

Боровик П.М., Колотуха С.М., Коваленко І.Ф. Формування сучасної системи фінансового менеджменту. / П.М. Боровик, С.М. Колотуха, І.Ф. Коваленко. // Банківська справа, №11-12, 2013. – с. 112-119.

0,2

 

32.

Боровик П.Н., Колотуха С.Н. Совершенствование механизма налогообложения доходов физических лиц в Украине. / П.Н. Боровик, С.Н. Колотуха. Экономические организационные проблемы управления в современных условиях; материалы заочной межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. / Под ред. В.М. Панченко, Н.А. Кулагиной. – Брянск: БГТУ, 2014. – с.67-70.

0,4

*

33.

Мельник С.Н., Боровик П.Н, Колотуха С.Н. Налогообложение прибыли предприятий в Украине: недостатки и пути их решения. / С.Н. Мельник, П.Н. Боровик, С.Н. Колотуха. Инновационные технологии и технологические средства для АПК. Материалы международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. Россия, Воронеж, 27-28 марта 2014 г. Часть І, - с. 139-143.

0,2

*

34.

Колотуха С.М., Врачинська О.В. Нові підходи щодо механізмів кредитування сільськогосподарських товаровиробників. / С.М. Колотуха, О.В. Врачинська. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. №1 (23), 2014. – с. 66-71.

0,2

*

35.

Колотуха С.М., Зікол М.В. Розвиток земельних відносин та їх фінансове забезпечення. / С.М. Колотуха, М.В. Зікол. Сучасні тенденції економічного та соціального розвитку: держава, регіон, підприємство: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Луганськ, 19 лютого 2014 р.): - Луганськ: «Русь», 2014. – с.112-113. 

0,1

*

36.

Колотуха С.М. Організаційно-економічні аспекти розвитку земельних відносин. / С.М. Колотуха. Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни. Колективна монографія. / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець ʺСочінськийʺ), - ч.1. – с. 56-60.

0,2

 

37.

Колотуха С.М. Нові елементи кредитного механізму аграрних товаровиробників. / С.М. Колотуха. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 24-25 квітня 2014 р. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2014. – Ч.1. – с. 92-95.

0,2

*

38.

Бечко В.П. Особливості непрямого оподаткування в Україні: становлення та перспективи розвитку /Бечко В.П., Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В./ Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва : збір. наук. досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»),  2014. – Вип. 84. – 235 с. – С. 249-256

0,5

*

39.

Боровик П.М. Проведення податкових перевірок в Україні : економічний ракурс / П.М. Боровик // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 1 (23), 2014 р. –С. 22-27.

0,32

*

40.

Боровик П.М. Концептуальні та методологічні основи банківського кредиту та кредитних відносин / П.М. Боровик, Н.В. Бондаренко, Л.В. Барабаш  // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 1 (23), 2014 р. – С. 28-34.

0,32

*

41.

Боровик П.М. Реформований механізм оподаткування малого бізнесу в Україні : проблеми та перспективи розвитку / П.М. Боровик, Б.В. Фрате // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки», № 3, 2014 р. – С. 98-104.

0,37

*

42.

Боровик П.М. Державне регулювання експорту тваринницької продукції / П.М. Боровик, С.М. Колотуха, О.С. Тригубенко, А.В. Кернос, Н.І. Івахненко // Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України : колективна монографія, Ч. 1 / [Під ред. Ю.О. Нестерчук.] – Умань : Видавець «Сочінський», 2014 р. – С. 166-173.

0,42

 

43.

Боровик П.М. Посилення стимулюючого впливу податку на додану вартість на інноваційно-інвестиційні процеси в Україні / П.М. Боровик, О.Ю. Швабовський // Економічний вісник Донбасу (фахове видання), № 1(35), 2014 р. – С. 99-103.

0,26

*

44.

Боровик П.М. Проблеми бюджетного планування в Україні / П.М. Боровик, О.А. Скрипник // Науковий огляд : науковий журнал. – Київ : ТОВ ЦМС «ТК Меганом» , 2014. – № 2(3). І частина. – С. 8-13.

0,32

 

45.

Боровик П.М. Сучасні реалії та перспективи розвитку оподаткування доходів громадян в Україні / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик // Przedsiḙbiorstwa, banki i region w  qospodarce. Wydawnictwo panstwowej wyzszej szkoly zawodowej w Plocku. Praca zbiorowa pod redakcja J. Grzywacza, S. Kowalskiego, Plock – 2014. – Sc. 223-228.

0,32

 

46.

Боровик П.М. Податкові джерела бюджетів місцевого самоврядування / П.М. Боровик, Б.С. Гузар, В.В. Андрущак // Науковий огляд : науковий журнал. – Київ : ТОВ ЦМС «ТК Меганом» , 2014. – № 3(4). – С. 3-7.

0,26

 

47.

Мельник К.М. Теоретичні основи формування та використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання / К.М. Мельник, І.М. Кольцова // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія і практика : Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. Ю.О. Непочатенко (Частина 1) – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві»,  2014. – С.136-140.

0,19 д.а.

 

48.

Мельник К.М. Тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні / К.М. Мельник, Т.В. Кубко // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія і практика : Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. Ю.О. Непочатенко (Частина 1) – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві», 2014. – С.356-361.

0,18 д.а.

 

49.

Мельник К.М. Напрями покращення фінансового стану підприємств / К.М. Мельник, А.В. Кернос // Іноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України: Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. Ю.О.Нестерчук (Частина 2) – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві», 2013. – С.178-183..

0,20 д.а.

 

50.

Мельник К.М. Формування оборотних засобів на підприємстві: проблеми та шляхи їх вирішення / К.М. Мельник, О.В. Заєць // Іноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України: Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. Ю.О.Нестерчук (Частина 2) – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві», 2013. – С.196-202.

0,21 д.а.

 

51.

Барабаш Л.В. Зарубіжний досвід оподаткування нерухомості / Л.В. Барабаш, Ю. Гайдамака // Стан те перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Частина 1. – 384 с. .– С. 280–288.

0,4

 

52.

Барабаш Л.В. Історія виникнення та функціонування податку на додану вартість / Л.В. Барабаш, О.М. Омельчук // Стан те перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Частина 1. – 384 с. – С. 297–304.

0,4

 

53.

Барабаш Л.В. Етапи становлення земельного оподаткування в Україні / Л.В. Барабаш, Р.М. Цвілюк // Стан те перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Частина 1. – 384 с. (С. 308–313)

0,3

 

54.

Барабаш Л.В. Порівняльний аналіз оподаткування прибутку підприємств в Україні та зарубіжних країнах / Л.В. Барабаш, І.І. Шкарпіта // Стан те перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Частина 1. – 384 с. – С. 325–331.

0,3

 

55.

Непочатенко Е.А. Современный механизм налогообложения доходов физических лиц и пути его совершенствования / Е.А. Непочатенко, Л.В. Барабаш // Nauki ekonomiczne tom XX. Wybrane problemy gospodarcze i spoleczne na tle gospodarki Polski I Swiata / Redakcja naukowa Jacek Grzywacz I Slawomir Kowalski. – Zesczyty Naukove PWSZ w Plocku. – Plock, 2014. – 240 c. – C. 227–235.

0,4

*

56.

Барабаш Л.В. Теоретичні основи механізмів практичної реалізації податкової системи держави / Л.В. Барабаш // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Вип. 85. – 280 с. – С. 235–242.

0,4

*

57.

Барабаш Л.В. Кредитна кооперація як пріоритетний напрям фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств / Л.В. Барабаш, С.А. Власюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – 290 с. – С. 74–80.

0,3

*

58.

Бондаренко Н.В.. Сучасний стан кредитування комерційними банками фізичних осіб в Україні / Н.В. Бондаренко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Вип. 85. – 280 с. – С. 242–249.

0,7

*

59.

Бондаренко Н.В. Банківське споживче кредитування населення / Н.В. Бондаренко, О.П. Гаврилюк // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації : теорія та практика/ Під ред.. проф.. О.О. Непочатенко – Умань Видавничо -поліграфічний центр  «Візаві», - 2014 р.- 384с.

0,3

 

60.

Бондаренко Н.В. Теоретичні основи формування доходів і здійснення видатків ПФУ / Н.В. Бондаренко, Л.І. Цилюрик // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика/ Під ред.. проф.. О.О. Непочатенко – Умань - Видавничо -поліграфічний центр «Візаві», - 2014 р.- 384с.

0,4

 

61.

Бондаренко Н.В. Аналіз структури акумулювання сум податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету України / Бондаренко Н. В., Барабаш Л. В.,Ролінський О. В. // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій - 2014. — № 1(23). — С. 15-22.

0,6

*

62.

Власюк С.А. Фінансування сільського господарства в контексті сучасних умов / С.А. Власюк / Зб. наукових праць УНУС : зб.наук.досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін.. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочнський»), 2014. – Вип.85. – 280 с. (С.249-254)

2,47

*

63.

Гвоздєй Н.І. Сучасний стан і тенденції розвитку особистих селянських господарств Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Випуск 1-2 ,  2014 с.133-143

0,19

 

64.

Гвоздєй Н.І. Роль місцевих податків і зборів у формуванні місцевих бюджетів України Інвестиційні чинники розвитку підприємницьких структур. Колективна монографія  / За ред. О.О. Непочатенко– Умань: Видавець «Сочінський», 2014 с.251-257

0,10

 

65.

Гвоздєй Н.І. Оцінка планування фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Чигиринського району Черкаської області Вісник ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва, Серія «Економічні науки» №8, 2014 с.58-70

0,20

 

66.

Гвоздєй Н.І. Формування нової концепції фінансового планування сільськогосподарських підприємств Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці / Під ред.. д.е.н. Ю.О. Нестерчук / Частина 2 – Умань: Видавничо- поліграфічний центр «Візаві» 2014 с.47-55

0,26

 

67.

Гвоздєй Н.І. Підготовка та видання інших рекомендацій впроваджених у виробництво Уманський  національний університет садівництва  / Випуск 1, 2014 р. с.100-107

0,36

 

68.

Бержанір І. А. Діагностика фінансової стійкості підприємств України / І. А. Бержанір // Інноваційна економіка. – 2014. – № 10(48). – С. 34-39.

0,32

 

69.

Бержанір І. А. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства / І. А. Бержанір, В. В. Ясінська // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія  та практика / [Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко]. – Умань, 2014. – Ч. 2. – С. 126-131.

0,32

 

70.

Бержанір І. А. Проблеми фінансування відтворення основних засобів підприємства / І. А. Бержанір, Г. М. Макаровець // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія  та практика / [Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко]. – Умань, 2014. – Ч. 2. – С. 149-154.

0,32

 

71.

Бержанір І. А. Економічна сутність основних засобів підприємства та особливості їх відтворення / І. А. Бержанір, О. Е. Терлецький // Інноваційно-технологічні аспекти формування конкурентоспроможного АПК України / [Під ред. д.е.н., проф. Ю.О. Нестерчук]. – Умань, 2014. – Ч. 1. – С. 84-90.

0,33

 

72.

Транченко О.М. Підвищення конкурентоспроможності регіонів як необхідна умова конкурентоспроможності України / О.М. Транченко // Сучасні питання економіки і права : зб. Наук. Праць. – К. : КиМУ, 2013. – Вип. 2 (6). – С. 41 – 46.

0,5

*

73.

Непочатенко О.О. Розвиток теорії управління як основа конкурентоспроможності сільського господарства/ О.М. Транченко, Л.В. Транченко // Сучасні питання економіки і права : зб. Наук. Праць. – К. : КиМУ, 2014. – Вип. 1 (7). – С. 64 – 68.

0,4

*

74.

Ульянич Ю.В. Налог на добавленную стоимость: особенности функциональной направленности относительно сельского хозяйства / Е.Т. Прокопчук, Ю.В. Ульянич, К.Ф. Ульянич // Экономика: вчера, сегодня, завтра – 2014. – № 9-10. – С. 40 – 52.

0,9

*

75.

Улянич Ю.В. Тенденції та перспективи розвитку непрямого оподаткування в Україні / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич // Сучасні питання економіки і права: зб. Наук. Праць. – К. : КиМУ, 2014. – Вип. № 1(7). – С. 92 – 96.

0,3

*

76.

Рибчак О.С.Аналіз тенденцій розвитку тіньових економічних відносин в Україні. Przedsiebiorstwa, banki, i regiony w gospodarce. Praca zbiorowa pod redakcja J.Grzywacza, S.Kowalskiego, Plock – 2014. – sc. 561 – 565.

0,5 др. aрк.

 

77.

Рибчак О.С.Вплив тіньової економічної діяльності на фінансово-господарські відносини в Україні. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 24–25 квітня 2014 р. – Умань: ВПЦ „Візаві”, (Видавець «Сочінський»), 2014. – Ч.2. – 132 с. – С. 67-69.

0,12 др. арк.

 

78.

Рибчак О.С. Організаційно-економічні заходи детінізації економіки України. Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku, NAUKI EKONOMICZNE tom XIX. Wybrane problemy gospodarki Polski. – pod red. Jacka Grzywacza i Slawomira Kowalskiego, Plock – 2014 .– sc. 99 – 104.

0,5 др. aрк.

 

79.

О.S.Rybchak V. I. Rybchak, P. Y. Kurmaiev. The Analysis of Renewable Energy Sources in Ukraine. Alternatywne zrodla energii i ich zastosowanie. Praca zbiorowa pod redakcja naukowa Krystyny Krzyzanowskiej i Krzysztofa Nuszkiewicza, Goladkowo – 2014. – 184 sc. Sc.111 – 116.

0,5 др. aрк.

*

80.

Рибчак О.С.Организационно-финансовые аспекты функционирования теневой экономики в Украине. Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku, NAUKI EKONOMICZNE tom XX. Wybrane problemy gospodarcze i spoleczne na tle gospodarki Polski i Swiata– pod red. Jacka Grzywacza i Slawomira Kowalskiego, Plock – 2014. – 242 sc. Sc. 221 – 226.

0,5 др. aрк

 

81.

Семенда О.В. Стратегічні орієнтири розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Черкащини. / Д.К.Семенда, О.В. Семенда / Наукові праці Полтавської державної аграрної  академії. Вип. 1(8). – Т. 1. – Полтава : ПДАА. – 2014. – 358с. – С.303-309

0,2

*

82.

Семенда О.В. Рівень інтенсифікації виробництва молока та оцінка його ефективності в аграрних формуваннях Черкащини / Д.К.Семенда, О.В. Семенда / Збірник наукових праць Харківського національного  аграрного  університету. Серія «Економічні науки» – ХНАУ, 2014. – № 5  – С.162-169

0,2

*

83.

Кіфоренко О.В. Покращення якості сировини як джерело підвищення конкурентоспроможності продукції на регіональному продовольчому ринку/ О. В. Кіфоренко // Науковий вісник Херсонського державного університету / Редкол. Шапошников К. С. (гол. ред.) та ін. –Херсон,  2014. – Вип.  7– Ч. 2: Економічні науки. – С. 12 – 16.

0,2

 

84.

Кіфоренко О.В. Оцінка конкурентоспроможності регіонів України/ О. В. Кіфоренко // Науково-виробничий журнал Міжнародного університету бізнесу і права «Бізнес-Навігатор» / Редкол. Жуйков Г.Є.  (гол. ред.) та ін. –Херсон,  2014. – Вип.  (35) – С. 82 – 88

0,3

 

85.

Кіфоренко О.В. Розвиток конкурентоспроможності: Регіональний вимір / О. В. Кіфоренко // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету / Редкол. Олійник  О.В. (гол. ред.) та ін. –Харків,  2014. – Вип.  7– Економічні науки. – С. 368 – 377

0,47

 

 

 

 

 

1.

Бечко П.К. Словник основних термінів з курсу "Фінансовий ринок" Умань : Видавничо –поліграфічний центр "Візаві", 2014. – 27 с.

1,2

 

2.

Бечко П.К. Робочий зошит з виконання самостійної роботи  з курсу "Податкова система", "Податки і податкова політика", "Податкова система України" для студентів економічних спеціальностей заочної Умань, УНУС, 2014. – 54 с

2,6

 

3.

Бечко П.К. Методика викладання дисциплін економічного циклу для самостійної роботи / П.Бечко, П.Боровик // Умань: Видавництво УНУС, 2014. – 18 с

0,9

 

4.

Гузар Б.С. Робочий зошит для виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050801» Фінанси і кредит» ОКР «спеціаліст» (денна і заочна форма навчання). ФОП « Масловатий » м. Умань.

2,0

 

5.

Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчання ОКР «Бакалавр»). / С.М. Колотуха, С.А. Власюк, М.М. Ігнатенко, П.М. Боровик, Л.В. Барабаш. – Умань, 2014.

4,13

 

6.

Методичні вказівки для практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів спеціальностей 6.030508 – «Фінанси і кредит», 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030507 – «Маркетинг», 6.030601 – «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД»). / С.М. Колотуха, О.О. Непочатенко, П.К. Бечко, П.М. Боровик, В.П. Бечко. – Умань, 2014.

6,0

 

7.

Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» (заочна форма навчання). / В.П. Бечко, П.М. Боровик, С.М. Колотуха. – Умань, 2014.

3,58

 

8.

Словник основних термінів з курсу «Фінанси» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», що навчаються за напрямом підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит». / П.М. Боровик, С.М. Колотуха, В.П. Бечко. – Умань, 2014.

3,35

 

9.

Методичні вказівки по вивченню курсу «Методика викладання дисциплін економічного циклу» а також завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», що навчаються за спеціальностями 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050701 «Маркетинг». / П.М. Боровик, С.М. Колотуха, В.П. Бечко. – Умань, 2014.

1,33

 

10.

Опорний конспект лекцій з курсу «Методика викладання дисциплін економічного циклу» для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», що навчаються за спеціальностями 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050701 «Маркетинг». / О.О. Непочатенко, П.К. Бечко, П.М. Боровик, С.М. Колотуха, Б.С. Гузар, В.П. Бечко. – Умань.

3,01

 

11.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» 

2,5

 

12.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» 

2,5

 

13.

Робочий зошит для виконання практичних занять  з дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» 

2,5

 

14.

Методичні вказівки та завдання для практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» для студентів спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» (денна форма навчання) / Бечко В.П., Колотуха С.М., Боровик П.М. – Умань : ФОП «Масловатий» – 2014. – 61 с.

3,1

 

15.

Словник основних термінів з курсу „Фінанси” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, що навчаються за напрямом підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит” / Боровик П.М., Колотуха С.М., Бечко В.П. [За ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко та к.е.н., проф. П.К. Бечко] – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (СПД Сочінський) – 2014. – 32 с.

3,35

 

16.

Методичні вказівки та завдання для практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» для студентів спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» (денна форма навчання) / Бечко В.П., Колотуха С.М., Боровик П.М. – Умань : ФОП «Масловатий» – 2014. – 61 с.

3,21

 

17.

Словник основних термінів з курсу „Фінансовий ринок” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, що навчаються за напрямом підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит” / Ігнатенко М.М., Боровик П.М., Транченко О.М. [За ред. к.е.н., проф. П.К. Бечко] – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (СПД Сочінський) – 2014. – 28 с.

1,47

 

18.

Мельник К.М. Методичні вказівки і рекомендації для самостійної та практичної робіт студентів факультету економіки і підприємництва денної форми навчання з навчальної дисципліни «Банківська система». – Умань.: ФОП «Масловатий», 2014. – 90с.

4,1

 

19.

Мельник К.М. Методичні вказівки і рекомендації щодо самостійної підготовки та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Банківська система” заочної форми навчання (для студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит”). - Умань: ФОП ,,Масловатий” 2014 . – 96 с.

5,15

 

20.

Мельник К.М. Методичні вказівки і рекомендації для самостійної та практичної робіт студентів факультету економіки і підприємництва денної форми навчання з навчальної дисципліни «Банківський маркетинг». – Умань.: ВПЦ «Візаві», 2013. – 56с.

2,95

 

21.

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансовий ринок» студентами заочної форми навчання факультету економіки і підприємництва спеціальності «Фінанси і кредит». – [О.М. Транченко]. – Умань.: ФОП Масловатий. 61стр.

4

 

4. Про винахідницьку діяльність (отримано патентів, авторських свідоцтв, подано заявок на винаходи)

5. Про кількість публікацій за участі студентів (без наведення назви публікації) - 101

 

Інформація про статті, опубліковані у науково метричних базах, зокрема Scopus НПП кафедри фінансів і кредиту

 

Автори

Назва статті та місце публікації

Обсяг, д. а

Науковометрична база

1

2

3

4

Боровик П.М., Гузар Б.С.

Податкові джерела бюджетів місцевого самоврядування. - Науковий журнал Науковий огляд. Електронна версія журналу http://www.naukajournal.org

0,3

Російський індекс наукового цитування («РІНЦ SCIENCE INDEX

 

Мальований М.І.

Стан та проблеми фінансового забезпечення системи пенсійного страхування України / М.І. Мальований // Облік і фінанси. – 2014. – 1(63). – С. 89-95.

0,7

EBSCOhostIndex Copernicus,RePEcРИНЦUlrich's Periodicals Directory,Research BibleSocolar,Google Scholar

Малеваный М.И., Прокопчук Е.Т.

Малеваный М.И. Развитие сельскохозяйственной обслуживающей кооперации в Украине  / М.И. Малеваный, Е.Т. Прокопчук // Научный журнал «European Social Journal» (Европейский журнал социальных наук). – 2014. – 2(41). – Том. 2. – С. 452-457.

0,6

РИНЦ,

Mykhaylo Malyovanyi, Kateryna Melnyk

Mykhaylo Malyovanyi, Kateryna Melnyk, Economic and Statistical Analysis of Development of Non-state Retirement Insurance System in Ukraine, Economics & Sociology, Vol. 7, No 2, 2014, pp. 109-122. DOI: 10.14254/2071-789X.2014/7-2/9

1

 • EconLit (2010):
  • JEL on CD (2010)
  • e-JEL (2010)
 • EBSCOhost Online research databases (2011):
  • Business Source Complete (2011)
  • SocINDEX (2011)
 • IndexCopernicus (2011), ICV 2012: 7.97
 • Ulrich's Periodicals Directory (2012)
 • GESIS: Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe (2012)
 • The SocioWeb Directory (2012)
 • SCOPUS (2012)
 • Cabell's Directory (2012)
 • ProQuest (2012)
 • SCIENCE INDEX (2013)
 • Norwegian Social Science Data Services (NSD) (2013)
 • BazEkon (2013)
 • CAB Abstracts - ISI Thomson Reuters (2013)
 • MS&HE (Poland), List "B", rating score 9 pts. (2013)

 

Бечко В.П., Прокопчук О.Т. Улянич Ю.В.

Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу /Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал). – 2014. – № 3 (153) - С. 46-53.

0,42 д.а.

в т.ч. автора 0,14 д.а.

SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost та Ulricli's Periodicals Directory, EconLit , Cabell's Directories, ABI/Inform by ProQues.).

Бечко В.П., Нестерчук Ю.О. Прокопчук О.Т.

Аdaptation trends of the national practice of indirect taxation to the european experience. Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал). – 2014. – № 5 (155) – С. 426-433

0,42 д.а.

в т.ч. автора

0,20 д.а.

SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost та Ulricli's Periodicals Directory, EconLit , Cabell's Directories, ABI/Inform by ProQues.).

Боровик П.М.,  Швабовський О.Ю.

Посилення стимулюючого впливу податку на додану вартість на інноваційно-інвестиційні процеси в Україні // Економічний вісник Донбасу (фахове видання), № 1(35), 2014 р. – С. 99-103.

0,26

„Україніка наукова”, РИНЦ та Google Scholar

Боровик П.Н., Колотуха С.Н.

Совершенствование механизма налогообложения доходов физических лиц в Украине // Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях: материалы заочной межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава / под ред. В.М.Панченко, Н.А.Кулагиной. – Брянск: БГТУ, 2014. – С. 67-70.

0,21

РИНЦ

Боровик П.Н., Колотуха С.Н., Мельник С.Н.

Налогообложение прибыли предприятий в Украине : недостатки и пути их решения // Инновационные  технологии  и  технические  средства  для АПК:  материалы  международной  научно-практической конференции молодых ученых и специалистов  (Россия, Воронеж, 27-28 марта). – Ч. I. / Коллектив авторов. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – С. 139-143.

0,26

РИНЦ

Боровик П.М.,

Скрипник О.А.

Проблеми бюджетного планування в Україні // Науковий огляд : науковий журнал. – Київ : ТОВ ЦМС «ТК Меганом» , 2014. – № 2(3). І частина. – С. 8-13.

0,32

 

РИНЦ, WorldCat, BASE, Reserch bible, CiteFactor, DRJI, PBN, OAJI та GoogleScholar

Непочатенко О.О.,

Боровик П.М.

Сучасні реалії та перспективи розвитку оподаткування доходів громадян в Україні // Przedsibiorstwa, banki i region w  qospodarce. Wydawnictwo panstwowej wyzszej szkoly zawodowej w Plocku. Praca zbiorowa pod redakcja J. Grzywacza, S. Kowalskiego, Plock – 2014. – Sc. 223-228.

0,32

GoogleScholar

Боровик П.М.,

Гузар Б.С.,

Андрущак В.В.

Податкові джерела бюджетів місцевого самоврядування // Науковий огляд : науковий журнал. – Київ : ТОВ ЦМС «ТК Меганом» , 2014. – № 3(4). – С. 3-7.

0,26

РИНЦ, WorldCat, BASE, Reserch bible, CiteFactor, DRJI, PBN, OAJI та GoogleScholar

Барабаш Л.В., С.А.Власюк

Кредитна кооперація як пріоритетний напрям фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – 290 с. – С. 74–80.

0,3

РИНЦ

Бондаренко Н. В.

Механізм залучення банківських кредитів у діяльність сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – 290 с. – С. 53-61.

 

0,5

РИНЦ

Рибчак О.С.

Analysis of Influence Shadow Economy’s on Social and Economic Processes in Ukraine. Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – 348 p.

P. 86 – 87.

0,3 др. aрк

Друк.

(Німеччина)

Science Index

РИНЦ

THOMSON REUTERS

Транченко О.М., Транченко Л.В.

Лопатюк Р.І.

Розвиток виробництва альтернативних видів енергії в сільському господарстві / Л.В. Транченко, Р.І. Лопатюк, О.М. Транченко // The 1 international academic conference «Science and education in Australi, America and Eurasuia: fundamental and applied science» Volume I. «Melbourne IADCES Press». Melbourne, 2014. – С. 415 – 419.

0,5

Scopus

O.M. Tranchenko L.V. Tranchenko, R.I. Lopatiuk,

The agriculture competitiveness as priority direction of national economy development / L.V. Tranchenko, R.I. Lopatiuk, O.M. Tranchenko // British journal of Science, Education and Culture, 2014, No. 1. (5) (January-June). Volume IV. «London of University press». London, 2014. – С. 549 – 554.

0,5

Scopus

О.М. Транченко

Л. В. Транченко,

Впровадження конкурентоспроможних інноваційних засобів у сільськогосподарське виробництво / // Наукові записки. Серія «Економіка» зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 25. – С. 185–192.

0,6

РИНЦ

ТранченкоО.М.

 

Конкурентоспроможність – виклик часу для української економіки / О.М. Транченко // Міжнародний збірник наукових праць «Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки». Випуск 3 / відпов. Ред. І.Б. Садовська. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, – 2014. С. 330–336.

0,5

РИНЦ

ТранченкоО.М.

 

Теоретичні аспекти конкурентоспроможності / О.М. Транченко // Міжнародний збірник наукових праць «Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки». Випуск 4 / відпов. Ред. І.Б. Садовська. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, – 2014. С. 432–439.

0,5

РИНЦ

Транченко О.М.

Эффективный инструментарий повышения конкурентоспособности / О.М. Транченко // Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях: сборник научных статей / под ред. В.М.Панченко, Н.А.Кулагиной. – Брянск : БГТУ, 2014. – С. 592–596.

 

 

0,4

РИНЦ

Транченко О.М.

Обмеження та негативні фактори у формуванні конкурентоспроможності регіонів України / О.М. Транченко // Облік. Економіка. Менеджмент:міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. (м. Луцьк) / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 113-120.

0,7

РИНЦ

 

Транченко О.М.

Инновационный потенциал основа стратегического курса социально-экономического развития страны  О.М. Транченко // Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях: сборник научных статей / под ред. В.М.Панченко, Н.А.Кулагиной. – Брянск : БГТУ, 2014. – С. 596–602.

0,4

РИНЦ

Інформація про участь членів кафедри фінансів і кредиту у наукових заходах – конференціях,

семінарах, нарадах, днях поля, виставках, заходах на виробництві

№ п/п

П.І.Б. учасника

Назва заходу

Дата проведення

Місце проведення

Вид участі

1

2

3

4

5

6

 1.  

Непочатенко О.О.

Сучасні тенденції економічного та соціального розвитку: держава, регіон, підприємство: Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю

19 лютого 2014 р.

м. Луганськ

тези

 1.  

Колотуха С.М.

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та спеціалістів

27-28 березня 2014 р.

м. Воронеж, Росія

доповідь, стаття

 1.  

Колотуха С.М.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю

19 лютого

2014 р.

м. Луганськ

тези

 1.  

Колотуха С.М.

Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»

24-25 квітня 2014 р.

м. Умань

доповідь, стаття

 1.  

Гузар Б.С.

 V Всеукраїнська наукова  студентська конференції « Молода економіка» , присвячена 170 – річчю УНУС

 

10.04.2014 р.

м. Умань, УНУС

стаття

 1.  

Гузар Б.С.

 Науково - методичний семінар» Рейтинг вузів та їх інформаційне забезпечення»

16.10.2014 р.

м. Умань, УНУС

учасник

 семінару

 1.  

Гузар Б.С.

10 Міжнародна виставка рентабельного високоефективного сільського господарства

 Інтер АГРО

    28-31.10.2014р.

Україна, м. Київ, вул.. Салютна, 2-б

учасник виставки

 1.  

Гузар Б.С.

Всеукраїнська студентська наукова конференція « Економіка сільського господарства і АПК»

27.03.2014 р

м.Умань, УНУС

член оргкомітету і жюрі

 1.  

Мальований М.І.

ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених

29-30 січня 2014 р.

м. Бердянськ

тези

10.   

Мальований М.І.

Наук.-практична конференція молодих учених

12 березня 2014 року

м. Київ, КІБІТ

стаття

11.   

Бечко В.П.

VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин”

24-25 квітня 2014 р.

м. Умань, УНУС

тези

12.   

Боровик П.М.,

Фрате Б.В.

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, присвячена 170 річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва

11-12 березня 2014 року.

м. Умань, УНУС

Публікація тез, доповідь

13.   

Боровик П.Н.

Колотуха С.Н.

Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях: заочная межвузовская научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава / под ред. В.М.Панченко, Н.А.Кулагиной.

2014 г.

Россия, Брянск: БГТУ

Публікація тез, доповідь

14.   

Боровик П.Н., Колотуха С.Н., Мельник С.Н.

Инновационные  технологии  и  технические  средства  для АПК международная  научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов  

 27-28 марта 2014 г.

Россия, Воронеж ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ

Публікація тез, доповідь

15.   

Боровик П.М.,

Швабовський О.Ю.

Всеукр. Наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю

19 лютого

2014 р.

м. Луганськ, ЛНУ ім. Т. Шевченка

Публікація тез, доповідь

16.   

Боровик П.М.,

Сидоренко Т.О., Дубіна А.Ю.

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : восьма міжнародна науково-практична конференція, присвячена 170-річчю з дня заснування Уманського національного університету садівництва

24-25 квітня

2014 року

 

м. Умань, УНУС

Публікація тез, доповідь

17.   

Боровик П.М.,

Врачинська О.В.

Міжнародна науково-практична конференція «Студент-дослідник-фахівець»

22.05.2014 року

м. Київ, КІБІТ

Публікація тез, доповідь

18.   

Мельник К.М.

Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»

24-25 квітня 2014 р.

м.Умань, УНУС

тези

19.   

Мельник К.М.

ІІІ Міжнародно-практичної конференції студентських і молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах»

29-30 січня 2014 р.

м. Донецьк:  «Донбас»,

тези

20.   

Барабаш Л.В.

Міжнародна науково- практична конференція «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»

24–25 квітня 2014 р.

м. Умань, УНУС

тези

21.   

Барабаш Л.В.

Міжнародна науково- практична конференція «Перспективи розвитку фінансового забезпечення агропродовольчого виробництва в Україні»

13–14 жовтня 2014 р.

м. Київ, НУБіП України

доповідь

22.   

Бондаренко Н. В.

Мікрокредитування як чинник розвитку малого підприємництва Матеріали VІІ Міжнародно науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»

24–25 квітня 2014 р.

м. Умань, УНУС

тези

23.   

Бондаренко Н. В.

Напрями реструктуризації заборгованості Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економіки»

24 грудня 2013р.

м. Умань, УНУС

тези

24.   

Бондаренко Н. В.

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку фінансового забезпечення агропродовольчого виробництва в Україні»

13–14 жовтня 2014 р.

м. Київ, НУБіП України

доповідь

25.   

Власюк С.А.

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку фінансового забезпечення агропродовольчого виробництва в Україні»

13–14 жовтня 2014 р.

м. Київ, НУБіП України

доповідь

26.   

Власюк С.А.

Розвиток страхового ринку України / С.А. Власюк, Т.О. Какарук. – Матеріали V Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2013р. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – Ч.1. – С.35-38

24 грудня 2013р.

м. Умань, УНУС

тези

27.   

 

Гвоздєй Н.І.

Матеріали I Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки»

 

2014 р.

 

Умань

 

28.   

 

Гвоздєй Н.І.

Всеукраїнська наукова конференція молодих учених присвячена 170-й річниці від дня заснування УНУС.

2014

Умань

 

29.   

 

Гвоздєй Н.І.

Наукова студентська конференція присвячена 210 річниці від дня народження директора Головного училища садівництва проф.. О.Д. Нордмана

 

2014

Умань

 

30.   

 

Гвоздєй Н.І.

Матеріали I Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки»

 

2014

 

Умань

 

31.   

Бержанір І. А.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, присвячена 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва

11-12 березня 2014 р.

м. Умань, УНУС

тези

32.   

Бержанір І. А.

Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»

16-17 травня 2014 р.

м. Умань, УНУС

тези

33.   

О.М. Транченко,  Л.В. Транченко, Р.І.  Лопатюк

The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers “The ge

nesis of genius”, professional scientific publication

25 червня 2014

Швейцарія

заочна

34.   

Транченко О.М.

Междунар. Науч. Конф. «Современные технологи управления»

14 – 15 июля

2014 г.

Москва

заочна

35.   

Транченко О.М.

Міжнар. Наук.-практ. Конф. «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»

26 квітня

2014 р.

Луцьк

заочна

36.   

Транченко О.М.

Международная научно-практическая конференція – «Повышение конкурентоспособности животноводства и актуальные проблемы его научного обеспечения»

13 – 17 октября

2014 г.

Ставрополь

заочно

37.   

Транченко О.М.

Материалы заочной межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава

20-21 лютого

2014  р.

Брянск

заочна

38.   

Транченко О.М.

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні  проблеми  міжнародних економічних  відносин  України»

22 травня

2014 р.

Київ

 

заочна

39.   

Ю.В. Улянич, К.Ф. Улянич

Методичні засади оцінки капіталізації сільськогосподарських підприємств /: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва

11-12 березня 2014 р.

 м. Умань, Уманський НУС

стаття

40.   

Ю.В. Улянич, К.Ф. Улянич

Розвиток сільськогосподарського страхування в Україні /: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»

24-25 квітня 2014 р.

м. Умань, Уманський НУС

стаття

41.   

Рибчак О.С.

Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»

24–25 квітня 2014 р.

м. Умань, УНУС

стаття

42.   

Кіфоренко О.В.

Konferencja Naukowa «Aktualne zagadnienia w rozwoju
międzynarodowych stosunków gospodarczych» organizowana z okazji Jubileuszu 80-lecia Urodzin Prof. Dr hab. Dr h.c. Jana Góreckiego,

21 жовтня

2014 р.

 Варшава

 

43.   

Кіфоренко О.В.

Międzynarodowa konferencja naukowa “Ekonomiczne i prawnemechanizmy wspierania i ochronyrolnictwa rodzinnego w Polscei innych państwach Unii Europejskiej

23 - 24 жовтня 2014 р.

Варшава

 

44.   

Кіфоренко О.В.

Юбилейная научно-практическая конференция с международным участием «Национальный аграрный сектор – элемент европейских земледельческих регионов в стратегии «Европа 2020»

6 – 7 ноября 2014 г.

Свиштов (Болгария)

Останні новини

Всі новини