Меню

Гвоздєй Наталія Іванівна

Гвоздєй Наталія Іванівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Освіта: Уманська державна аграрна академія, 2002 р., облік і аудит, економіст з бухгалтерського обліку.

Підвищення кваліфікації: НААН України ННЦ» Інститут аграрної економіки, 2015 р.

Тема наукової роботи: Фінансове планування сільськогосподарських підприємств.

Сфера наукових інтересів: Фінансове планування; фінансові ресурси; оподаткування сільськогосподарських підприємств.

Перелік дисциплін: «Бюджетування  діяльності суб’єктів господарювання» , «Внутрішньогосподарський контроль».

  

 

Список наукових праць Гвоздєй  Наталії Іванівни

 

№ п/п

Назва публікацій

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

 

1

Бюджетування – як інструмент поточного фінансового планування.

Друк

Актуальні проблеми на сучасному етапі та перспективи розвитку фінансово – кредитного механізму АПК.: Міжнародна наукова – практична конференція присвячена 5- річчю кафедри фінансів і кредиту,  Кам’янець – Подільський .: 25-26 жовтня 2010 р.-  с. 132-143.

 

0,1 др. арк.

 

 

2

Організація фінансового планування на підприємствах

Друк

Зб. Матеріалів Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економіки», частина І – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – 74с.

0,1 др. арк.

 

 

3

Теорія і практика фінансового планування сільськогосподарських підприємств

Друк.

 

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 19-20 травня 2011р. – Умань: Вид. «Сочінський», 2011. – Ч.2. – 217с..

0,4 др. арк.

 

 

4

Фінансове планування на сучасному етапі та основні методичні рекомендації для ведення підприємницької діяльності в сільськогосподасрьких підприємствах

Друк.

 

Матеріали IV Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2012 р. (Частина 1) / ред. кол. О.О. Непочатенко та ін. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 240 с. – С. 172 – 174.

0,4 др. арк.

 

 

 

5

Проблеми фінансового планування в сільськогосподарських підприємствах на сучасних умовах

Друк

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 19-20 травня 2011р. – Умань: Вид. «Сочінський», 2011. – Ч.2. – 196с.

0,4 др. арк.

 

 

6

Формування нової концепції фінансового планування сільськогосподарських підприємств.

 

 

Друк ВАК

Науковий збірник: «Економічний простір». - № 44/2.  –Дніпропетровськ, 2010р. с.227-237

0,57 др. арк.

 

 

7

Фінансовий план інвестиційної діяльності.

Друк.

ВАК

Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». №5 (19). -Тернопіль, 2010 р.с.74-79

0,26 др. арк.

 

 

8

Оцінка сучасного стану інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств.

Друк.

ВАК

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва  / Випуск 76, 2011 р.с.153-161

0,42 др. арк.

 

 

9

Оцінка планування фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Чигиринського району Черкаської області.

 

Друк ВАК

Збірник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва - № 23(2). – Харків, 2011 р.С.237-246

0,47 др. арк.

 

 

10

Особливості формування фінансової адаптивності сільськогосподарських підприємств та її забезпечення у фінансовому плануванні.

Друк.ВАК

Науково - виробничий журнал: «Сталий розвиток економіки» - № 5.- Хмельницький,

2011 р.С.69-80

0,57 др. арк.

 

 

11

Оцінка фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств.

Друк.

ВАК

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва  / Випуск 75, 2011 р.С.100-107

0,36 др. арк.

 

 

12

Фінансовий план інвестиційної діяльності

Друк.

(монографія)

Сучасні аспекти  стабільного розвитку економіки: Колективна монографія / За ред. О.О. Непочатенко, П.К. Бечка. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010.С.245-255

0,9 др. арк.

Колективна

 

13

Аналіз фінансового забезпечення операційної  та інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

 

Друк.

(монографія)

Інвестиційні чинники розвитку підприємницьких структур. Колективна монографія  / За ред. О.О. Непочатенко– Умань: Видавець «Сочінський», 2013.

0,10 др. арк.

Колективна

 

14

Діагностика фінансового стану аграрних підприємств

Друк ВАК

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч.2: Економіка . – 196 с. 16-22

0,10 др. арк.

 

 

15

Оцінка планування фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Чигиринського району Черкаської області

Друк. ВАК

Вісник ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва, Серія «Економічні науки» №8, 2012 с.58-70

0,20 др. арк.

 

 

16

Формування нової концепції фінансового планування сільськогосподарських підприємств

Друк.

ВАК

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва /Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці / Під ред.. д.е.н. Ю.О. Нестерчук / Частина 2 – Умань: Видавничо- поліграфічний центр «Візаві» 2013 с.47-55

0,26 др. арк.

 

 

17

Формування та використання фінансових ресурсів підприємства

Друк.

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/ Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України – Частина 2 – Умань -2013, с. 125-131.

0,12 др. арк.

 

 

 

 

18

 

Роль місцевих податків і зборів у формуванні місцевих бюджетів України

 

 

Друк.

(монографія)

Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О.Непочатенко.-Умань: Видавництво-поліграфічний центр «Візаві», 2014.-Частина 1.-384с., с.251-257

 

 

0,12 др. арк

 

 

 

19

 

 

Оптимізація формування фінансових ресурсів підприємства

 

Друк.

(монографія

Соціально-економічні кординати розвитку підприємницької діяльності / Під ред. професора Ю.О. Нестерчук.- Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014.- Ч.1-240с., с.198-202

 

0,10

арк.

 

 

 

20

 

Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Чигиринського району Черкаської області

 

Друк.

ВАК

 

Науковий вісник Херсонського державного університету-Серія: Економічні науки-Ч.6- Випуск-8-Херсон-2014., с.43-47

 

0,10

арк.

 

 

 

21

 

Оцінка забезпеченості активами районів Черкаської області

 

Друк.

ВАК

 

Науковий журнал Молодий вісник -№2-Ч.6- Дніпропетровськ-2015

 

0,12 др. арк

 

 

 

22

 

Рентабельність як основний показник оцінки діяльності підприємства

 

Друк.

ВАК

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно- дорожнього університету.№1(8), том 2-2015.- Харків: ХНАУДУ, 2015-148 с., с.58-62.

 

0,10

арк.

 

 

 

23

 

 

Особливості страхування сільськогосподарських ризиків

 

 

Друк.

(монографія)

Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку  аграрної сфери економіки України в умовах Євроінтеграційних процесів: кол. Монографія / під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук.- Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016.-292 с.64-69

 

0,10

арк

 

 

 

24

 

Методика оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємств

 

 

Друк.

(монографія)

Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах Євроінтеграційних процесів: кол. Монографія / під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук.- Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016.-292 с.244-259

 

 

0,26 др. арк.

 

 

 

25

Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

 

Друк.

ВАК

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О.Непочатенко (від. Ред.) та ін.- Умань: УНУС, 2016.-Вип.88.-Ч.2:Економічні науки.-344с., с.142-150

 

0,20

арк.

 

 

 

26

 

Ефективність, формування фінансової адаптивності сільськогосподарських підприємств та її забезпечення у фінансовому плануванні

 

 

Друк.

(монографія

 

Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки України: колективна монографія/ за ред.. Слатвінського М.А.-Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016.-180с

 

0,10

арк

 

 

 

27

 

 

Фінансове планування на підприємстві

 

 

Друк

 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери». 26.05.2016р.-Умань:-2016

 

 

0,10

арк

 

 

28

 

Модифікація механізмів бюджетного планування сільськогосподарських підприємств

 

Друк.

ВАК

 

Економічний простір: Збірник наукових праць.-№115.-Дніпропетровськ: ПДАБА,

 2016.-с.190-202

 

0,26 др. арк.

 

 

 

 

 

29

 

Теретико-методичні аспекти аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання

 

Друк.

ВАК

 

Економіка. Фінанси. Право. Збірник наукових праць.-№2.-Київ: Аналітичний журнал, 2017.-с.7-10

 

 

0,10 др. арк.

 

 

 

30