Меню

Колотуха Сергій Миколайович

Колотуха Сергій Миколайович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Освіта: Уманський сільськогосподарський інститут, спеціаліст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності.

Підвищення кваліфікації: Науково-дослідний інститут післядипломної освіти Мукачівського державного університету, 2015 р.

Тема наукової роботи: Фінансове забезпечення сільськогосподарських формувань:теорія і практика.

Сфера наукових інтересів: Кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств.

Дисципліни, які викладає: «Гроші та кредит», «Фінанси, гроші та кредит», «Страхування».

Є автором та співавтором 180 друкованих наукових праць, у т. ч. 12 монографій (1 одноосібна). Співавтор підручника "Податкова система", «Фінансовий менеджмент», а також автор підручників «Гроші та кредит» та «Фінанси, гроші та кредит».

 Новий список наукових праць

Колотухи Сергія Миколайовича

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні данні

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

 

 

 

1

О едином порядке кредитования под оборотные средства

друкована

// Планирование и учет в    с.-х. предприятиях – 1986 – №9. – С. 36-38

0,16

Мазлер И.И. Бечко П.К.

2

Роль кредита в перестройке деятельности сельскохозяйственных. предприятий АПК

друкована

Сборник научных трудов "Актуальные проблемы социалистического воспроизводства в условиях ускорения социально-экономического развития страны".-К.:1987.с. 1-6

0,3

Бечко П.К. Карбивничая Т.П.

3

Совершенствование организации расчетов в системе АПК

друкована

Сборник научных трудов "Вопросы совершенствования хозяйственного механизма в условиях НТП"-К.:1988.с. 1-6

0,3

 

4

Расчеты с бюджетом на нормативную основу

друкована

Тезисы докладов республиканской научно-практической конференции "Повышение роли молодых ученых и специалистов в совершенствовании экономического механизма хозяйствования' '-Одесса.:1988.с. 88-90

0,1

 

5

Об улучшении расчетной дисциплины (обзор писем)

друкована

// Деньги и кредит. 1989.№1.с.56

0,05

Печенюк В.П.

6

Резерви зміцнення платоспроможності

друкована

Тези доповідей науково-теоретичної конференції молодих вчених і аспірантів Кам'янець-Подільський, 1989.С.146-149

0,10

 

7

Питання фінансово-позикового забезпечення орендних відносин

друкована

Тези доповідей обласної науково-практичної конференції "Вдосконалення госпрозрахункових відносин в агропромисловому комплексу Хмельницької області" –Кам'янець-Подільський .: 1990.С.118-120

0,1

Раєвський К.Є.

 

8

 

 

 

 

Удосконалення організації фінансової роботи в умовах самофінансування підприємств АПК

друкована

Тези доповідей обласної наукової конференції молодих вчених і спеціалістів "Дослідження проблем природознавства, техніки, сільського господарства"-Черкаси.1990.с.35-36

0,1

 

9

Перспективи розвитку лізингових відносин в системі АПК

друкована

Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції "Наукове забезпечення Агропромислового комплексу УРСР" Частина 2. Біла Церква.:1990. с.58-69

0,57

Раєвський К.Є.

10

Совершенствование производственных отношений в системе АПК

друкована

Тезисы докладов научно-практической конференции "Направления становления и развития социалистического хозяйственного механизма в условиях экономической самостоятельности региона" Часть 1 - Черновцы.: 1990. с.335-337

0,1

 

11

Совершенствование хозяйственного механизма на современном этапе

друкована

Тезисы докладов научно-практической конференции молодых ученых "Совершенствование хозяйственного механизма и интенсификация промышленного производства" Часть 1 - Житомир.: 1990. с.14-19

0,2

Раевский К.Е.

12

Нові форми виробничих відносин

друкована

Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції "Соціально-економічні і ресурсні фактори розвитку Черкаської і Кіровоградської областей" -Умань.: с.70-72

0,1

Раєвський К.Є.

13

Удосконалення розрахунків підприємств системи АПК в умовах самофінансування

друкована

Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції "Соціально-економічні і ресурсні фактори розвитку Черкаської і Кіровоградської областей" -Умань.: 1990. с.82-84

0,1

Загребельна Н.І.

  

14

Методические

подходы к

определению

производственного

потенциала для

финансово-

экономических

расчетов

друкована

Тезисы докладов

республиканской научно-

практической конференции

"Совершенствование

производственного потенциала

и снижение ресурсоемкости с-

х. продукции"-

Днепропетровск.: 1990. с.32-33

0,1

Раевский К.Е.

15

Нові форми

фінансових відношень

в умовах розвитку

ринкової економіки

друкована

Тези доповідей

республіканської науково -

практичної конференції

"Сучасне село України: шляхи

виходу з кризи" - Умань.: 1992.

с.37-39

0,1

 

16

Передумови розвитку

ринкових відносин в

аграрній сфері

економіки

друкована

Збірник наукових праць

"Виробничі ресурси с.-г." -

Умань.: 1994. с.29-34

0,2

Коваленко І.Ф.

17

Статистичне

дослідження

безготівкового обігу в

підприємствах АПК

друкована

Тези доповідей ІІ-ї

Всеукраїнської науково -

практичної конференції

"Статистична інформація,

методи її аналізу і

комп'ютерна техніка в

управлінні мікро- та

макроекономікою" -

Кіровоград.: 1995. с.17-18

0,05

Бечко П.К.

18

Взаємозв'язок

виробництва і

оподаткування

підприємств АПК

друкована

Тези доповідей ІІ-ї

Всеукраїнської науково -

практичної конференції

"Статистична інформація,

методи її аналізу і

комп'ютерна техніка в

управлінні мікро- та

макроекономікою" -

Кіровоград.: 1995. с.17-18

0,1

Карпенко Г.М.

Уланчук В.С.

Бечко П.К.

19

Створення заставно-

збутових організацій -

вимога сьогодення

друкована

Тези доповідей наукової

конференції - Умань.: 1996.

с.169-171

0,16

 

20

Проблеми ринку цукру

друкована

Тези доповідей наукової

конференції - Умань.: 1996.

с.168-169

0,1

Гочарук О.О.

21

Перспективи розвитку

нових форм

кредитування в умовах

ринку

друкована

Тези доповідей наукової

конференції – Умань.: 1996.

с.175-176

0,1

Бечко П.К.

Гончарук О.О.

 

22

Вдосконалення

взаємовідносин

підприємств АПК з

фінансово - кредитною

системою

друкована

Збірник науково-методичних

статей "Гуманізація та моне-таризація вищої сільсько-

господарської освіти" - Умань.:

1996. с.89-92

0,16

Бечко П.К.

23

Чи потрібно рефор-

мувати податок на

добавлену вартість

друковано

Тези доповідей наукової

конференції - Умань.: 1996.

с.173-175

0,16

Бечко П.К.

Кучеренко Т.Є.

24

Зміцнення плато-

спроможності

сільськогосподар-

ських підприємств

друковано

// Економіка АПК, №4-5, 1997.

с.38-40

0,1

 

25

 

Вдосконалювати

оподаткування

фермерських

господарств

друкована

//Банківська справа №5.1997. с.

66-67

0,1

Бечко П.К.

Кучеренко Т.Є.

26

Вплив нових форм

кредитування на

зміцнення плато-

спроможності сільськогосподарських

підприємств

друкована

// Економіка АПК, №10, 1997.

с.29-32

0,2

 

27

Розвиток

партнерських форм

кредитування

друкована

Фаховий збірник наукових

статей. "Демографія економіка

праці та соціальна політика".

Кіровоград, 1998. с. 140-143

0,2

 

28

Вдосконалення ор-

ганізації безготівко-

вих розрахунків сільськогосподарських

підприємств в умовах

переходу до ринку

друкована

Збірник наукових праць.

"Проблеми розбудови

державності України:

духовність, економіка, освіта,

екологія." Кіровоград. 1998.

с.111-117

0,3

Бечко П.К.

29

Шляхи подолання

кризи неплатежів

друкована

Збірник наукових праць.

"Проблеми розбудови державності України: духовність, економіка, освіта, екологія." Кіровоград. 1998. с.101-104

0,16

 

30

Реформування розрахунково – кредитних відносин  сільськогосподар-

ських підприємств

друкована

Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії «Використання ресурсів АПК в умовах формування ринкової економіки». – Умань: Уманська сільськогосподарська академія,1998. – с.123-128

0,2

 

31

Причини неплатоспро-можності сільського-подарських підприємств та шляхи їх реформування

друкована

Збірник наукових праць. – Умань: УСГА, 1999. – с.331-336.

0,3

 

32

Шляхи покращення економічного стану  сільськогосподарських підприємств

друкована

Збірник наукових праць. Демографія, економіка праці та соціальна політика. – Вип.7. – Кіровоград: КДТУ, 1999 – с. 170-175

0,2

 

33

Подолання бартеризації в економіці АПК

друкована

// Економіка АПК, №4, 1999. – с. 50-53

0,2

 

34

 

Причини виникнення заборгованості сільськогосподар-

ських підприємств

друкована

// Економіка АПК, №10, 1999. - с. 56-58

0,16

 

35

Форми кредитного забезпечення сільськогосподарських формувань.

друкована

Проблеми реформування власності колективних сільськогосподарських підприємств. Матеріали науково – практичної конференції 23-25 березня 2000 р. /Житомир, ДАУ, 2001. – с. 85-87

0,16

 

36

Стабілізація фінансового стану сільськогосподар-

ських підприємств в умовах кризи розрахунково – платіжної системи

друкована

// Економіка АПК, №9, 2000. - с. 68-71

0,16

 

37

Проблеми боргів сільськогосподар-

ських підприємств в нових умовах господарювання

друкована

Торгівля, комерція, підприємництво. Збірник наукових праць. Львівська комерційна академія. – Львів: видавництво АКА, 2001. – с. 273-278

0,3

Бержанір А.Л.

38

Фінансові проблеми розвитку сільськогосподар-

ських підприємств.

друкована

Збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії. /Редкол.: О.М. Геркіял та ін. – Умань,: 2001, - Вип.53. – с.234-239

0,3

Мельник К.М.

39

Управління заборгованістю сільськогосподар-

ських формувань

друкована

Збірник наукових праць Харківського державного технічного університету сільського господарства. – Київ.: 2001. – с. 320-323

0,2

 

40

Фінансово – економічний стан сільськогосподарських підприємств та заходи по його стабілізації

друкована

Збірник наукових праць Харківського державного аграрного університету. - Вип.8. – Харків,: 2001. – с. 152-154

 

 

 

0,16

 

41

Механізм фінансової стабілізації сільськогосподарських підприємств

друкована

Інститут аграрної економіки УААН. – Частина 3. Фінанси і фінансова інфраструктура АПК. – Київ,: 2001. – с. 45-50

0,3

 

42

Фінансовий стан сільськогосподарських підприємств та шляхи його оздоровлення

друкована

// Агроінком, №1-3, 2001. – с. 19-20

0,1

 

43

Комерційний кредит – нова форма кредитування.

друкована

Вісник Уманської державної аграрної академії. №1-2, 2001. – с.40-44

0,2

 

44

Інвестиційні проблеми розвитку сільськогосподарських формувань

друкована

// Банківська справа. №4, 2001. – с. 44-48

0,2

 

45

Шляхи активації  інвестиційного прогресу      в  АПК

друкована

Науковий вісник Національного аграрного університету. //

Редкол.: Д. О.Мельничук та ін..

-К., Вип.52, - 2002. -с. 168-177

0,47

 

Мельник К.М.

 

 

46

Удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських підприємств

друкована

// Економіка АПК, №4, 2002. - с. 72-76

0,2

Гузар Б.С.

Мельник К.М.

47

Реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки

друкована

// Економіка АПК, №12, 2002. - с. 74-80

0,3

Мельник К.М.

48

Аспекти розвитку кредитних відносин сільськогосподарських товаровиробників

друкована

Науковий вісник Національного аграрного університету. Випуск 56. 2002.-с. 155-158

0,16

Бержанір А.Л.

 

49

Іноземний досвід оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.

друкована

Збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії. Випуск 55. 2002.-с. 308-316

0,4

Мельник К.М.

Чирва О.Г.

 

 

 

 

 

 

50

Формування кредитного механізму сільськогосподарських підприємств

друкована

Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Вип.7. – Тернопіль: Підручники і посібники., 2003.-с. 150-156

0,3

Гузар Б.С.

51

Кредитні відносини сільськогосподарських підприємств.

друкована

Сучасні проблеми економіки сільського господарства та АПК. Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції. – Суми,: 2003.-с. 48-61

0,7

Мельник К.М.

 

52

Удосконалювати систему кредитування сільськогосподарських підприємств.

друкована

// Економіка АПК, №6, 2003. – с. 64-69

0,3

Мельник К.М.

 

53

Організація кредитування сільськогосподарських підприємств в нових
умовах господарювання

друкована

//Збірник наукових праць ВДАУ, вип. 14., 2003,-с. 177-188.

 

0,57

Бечко П.К.

Мельник К.М.

 

54

Формування кредитного механізму сільськогосподарських підприємств

друкована

//Збірник наукових праць УДАУ, 2003.-с.170-179.

0,47

Бержанір І.А.

Мельник К.М.

 

55

Реформування кредитного механізму сільськогосподарських підприємств

друкована

// Вісник Сумського національного аграрного університету. 2003. №2 с. 45-51

0,3

Мельник К.М.

Бержанір І.А.

 

56

Тенденції розвитку кредитних відносин в аграрній галузі

друкована

//Збірник наукових праць УДАУ, -Умань, 2003, вип. 57,-с. 302-308.

 

0,3

 

57

Кредитний   механізм   сільськогосподарських   формувань   в   умовах
реформування галузі

друкована

//Збірник наукових праць. Формування ринкових відносин
в Україні. -К.: 2004,-с. 101-104.

0,2

Мельник К.М.

Бержанір І.А.

 

58

Пошук шляхів удосконалення кредитного забезпечення аграрної галузі

друкована

//Збірник наукових праць Видавництво ЛНАУ, № 37. -Луганськ, 2004, с.-65-70.

0,2

Бержанір І.А.

 

59

Стан   та   перспективи   розвитку   кредитних   відносин в сільському
господарстві

друкована

//Збірник наукових праць ПДАГА, -Кам'янець-Подільський, 2004,
с.-133-135

 

0,1

 

60

 

 

 

Удосконалення   кредитування   сільськогосподарського   виробництва

друкована

//Економіка АПК, № 3, 2004, с. 108-115

 

0,4

 

61

Стан      та перспективи      фінансової      підтримки      державою
сільськогосподарських товаровиробників

друкована

//Збірник наукових праць ВДАУ, -
Вінниця, 2004, с.117-119.

 

0,1

Бержанір І.А.

 

62

Проблеми та шляхи вдосконалення кредитного забезпечення аграрної
галузі

друкована

//Матеріали міжнар. наук, -практ. конференції, Харків, 2004, с.114-117.

0,2

Бержанір І.А.

 

63

Стан та перспективи розвитку сільськогосподарського кредитування

друкована

// Збірник наукових праць. Випуск 191 том 4 -Дніпропетровськ: ДНУ, 2004, с.
1038-1044

 

0,3

Бержанір І.А.

 

64

Стратегічні аспекти реформування кредитних відносин в аграрній галузі

друкована

// Вісник аграрної науки Причорномор’я. Спеціальний випуск 2 (26) том 1. – Миколаїв.: 2004, с. 142-146

 

0,2

Бержанір І.А.

 

65

Концепція розвитку кредитних відносин сільськогосподарських підприємств

друкована

// Банківська справа №4, 2004. с. 45-57

0,6

 

66

Перспективи розвитку кредитного механізму аграрної галузі

друкована

// Збірник матеріалів ІІ всеукраїнської науково – практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників, 14-15 жовтня 2004р. – Вінниця «Ландо ЛТД» с. 309-314

0,2

 

67

Тенденції розвитку кредитних відносин у сільському господарстві

друкована

//Науковий вісник Національного аграрного університету. – К.: 2004. – Випуск 76. с. 261-265

 

0,2

 

68

Фінанси сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки.

друкована

// Монографія - Умань . 2005. с.

260

15,5

 

69

Формування кредитного ринку аграрної галузі

друкована

// Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції 12 травня 2005 року. Частина І – Чернівці: Букрек, 2005. с. 170-174

0,2

 

70

Фінансово – кредитні аспекти фінансової стабілізації аграрних підприємств

друкована

// Збірник наукових праць УДАУ. – Умань.: 2005. -Випуск 59. с. 336-345

0,47

Бержанір І.А.

 

71

 

Банківське кредитування – основа розвитку підприємств агропромислового комплексу.

друкована

// Збірник наукових праць  УДАУ. – Умань.:2005.-Випуск 59. с. 404-410

0,3

 

72

Ринкова трансформація економіки України: проблеми регулювання

друкована

// Колективна монографія./ За редакцією В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. – К.: НДЕІ – 2005. -551с.291-300с.

0,47

Середа Г.І.

Заїка Т.В.

73

Проблеми розвитку кредитного ринку аграрної галузі.

друкована

// Науковий вісник НАУ. – К.: - 2006. – Випуск 97. –с. 171-174

0,2

 

74

Стан та перспективи розвитку кредитування сільськогосподарських товаровиробників

друкована

// Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету/ За редакцією В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2006. -№62(85). – с. 330-334

0,2

Власюк С.А.

75

Проблеми інвестиційного забезпечення сільськогосподарського виробництва

друкована

// Банківська справа. – 2006.№1. – с. 46-54

0,4

 

76

 Аналіз функціональних можливостей пакетів прикладних програм ARIS та BPWIN

друкована

// Управління розвитком №1,2006. с. 47-48

0,1

Заїка Т.В.

77

 

Податкова система

друкована

Підручник – Умань.: 2006. – с. 181-187

 

15,9

 

78

Кредитний механізм аграрної галузі та його вдосконалення

друкована

Збірник наукових праць  Уманського державного аграрного університету. Випуск 62. 2006. – с. 181-187

0,4

Заїка Т.В.

79

Кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників

друкована

// Економіка АПК. №10, 2006.с. 72-78

0,4

 

80

Проблеми кредитного забезпечення сільськогосподарських формувань та шляхи їх вирішення

друкована

// Вісник Уманського державного аграрного університету, №1-2, 2006. – с. 92-98

0,4

Бечко П.К.

81

Стратегія фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників у сучасних умовах

друкована

Тези наукової конференції. – Умань, 2006. – с. 108-110

0,16

 

82

Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах.

друкована

Збірник наукових праць УДАУ./ Редколегія: П.Г. Копитко (відп. ред.) та ін. – Умань.: 2007 – Випуск 64 – Ч.г.: Економіка.- с. 207-214

0,36

Власюк С.А.

83

Стратегічні перспективи фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників

друкована

// Банківська справа. №1, 2007. – с. 29-40

0,6

 

84

Розвиток кредитного ринку аграрної галузі

друкована

// Економіка України: соціальні аспекти інноваційної моделі розвитку. Колективна монографія./ За редакцією    В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченко. – К.: НДЕІ – 2007. – 548с. (с. 197-204) 

0,4

Власюк С.А.

85

Кредитне забезпечення аграрної галузі: проблеми та шляхи їх вирішення

друкована

// Банківська справа №4, 2007. – с. 82-88

0,4

Коваленко І.Ф.

86

Основні проблеми  вступу України до СОТ та шляхи їх вирішення

друкована

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 18; - Черкаси; ЧДТУ, 2007. – Частина ІІІ с. 46-50

0,2

Заїка Т.В.

87

Сучасні проблеми розвитку кредитного ринку аграрної галузі

друкована

Актуальні проблеми на сучасному етапі та перспективи розвитку фінансово – кредитного механізму АПК. Міжнародна науково – практична конференція. – К.-Подільський.: 2007. –с. 400-405

0,2

Власюк С.А.

Гребенюк Н.В.

88

Стратегія підвищення інвестиційної привабливості підприємств АПК

друкована

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Випуск 64. – Харків: ХНТУСГ, 2007. – с. 224-229

0,3

Власюк С.А.

89

Кредитне забезпечення аграрної галузі: проблеми та шляхи їх вирішення

друкована

// Банківська справа. – 2007. – №4. – С.82-88

1,0

Коваленко І.Ф.

90

Сучасні проблеми організації фінансової роботи аграрних формувань

друкована 

 

 

Збірник  наукових  праць Уманського  державного  аграрного університету/ Редкол.: П. Г. Копитко (відп. ред.)  та ін.. – Умань, 2008. – Вип. 67. – Ч. Г: Економіка.                – с.  77 - 82 

 

0,2

 

Власюк С. А.

 

91

 

 

 

Сучасні аспекти організації фінансів аграрних формувань

друкована

 

 

 

Економіка України: проблеми розвитку галузей і регіонів. Колективна монографія./ Від.ред. В.Ф.Беседін, А.С. Музиченко. – К.:НДЕІ. – 2008. – с.42-49

 

0,36

Власюк С.А.

92

Економічна криза та проблеми фінансового забезпечення аграрних формувань

 

 

друкована

Матеріали науково – практичної конференції «Соціально – економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні», 6-7 червня 2008 р. – Умань СПД Сочінський, 2008.         – с. 67 - 68

 

0,1

 

93

Економічна криза та проблеми фінансового забезпечення аграрних формувань

 

друкована

 

Матеріали науково-практичної конференції "Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні", 6-7 червня 2008р.- Умань СПД "Сочінський", 2008.- с. 67-68

 

0,1

 

94

 

 

 

 

Кредитний ринок аграрної галузі: проблеми та шляхи їх вирішення

друкована

 

 

 

 

Фінансово – економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України. Колективна монографія. / Під ред.. М.Я. Дем’яненка, М.Й. Маліка. – Умань: СПД Сочінський, 2009. – с.18-25.

0,4

 

95

 

 

Все цікаве про гроші

друкована

 

 

-Умань: Видавничо – політичний центр «Візаві» (СПД Сочінський), 2009. -96 с.

  5

 

96

 

 

 

 

 

Стратегія фінансового забезпечення аграрних формувань в контексті сучасних умов

 

 

 

друкована

 

 

 

 

 

Актуальні проблеми економіки АПК. Колективна монографія./. За ред. Д.К. Семенди, О.І. Здоровцова. – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – с. 293 – 297.

0,3

 

 

 

 

 

 

97

Кредитування сільськогосподарських підприємств як ефективне джерело інвестиційної діяльності

 

друкована

 

//Економіка АПК, №1, 2009.             – с.89 – 96

 

 

 

 

0,36

Борейко І.

98

Формування механізму іпотечного земельного кредитування в Україні

друкована

 

Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні. Колективна монографія. – Умань: Видавець  «Сочінський», 2009. – с.237 - 244

 

0,3

 

99

Кредитний ринок аграрної галузі та проблеми його розвитку

 

 

 

 

друкована

Матеріали ІІІ міжнародної науково практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»,            5 - 6 червня 2009 р. (Частина І)       – Умань : Видавець «Сочінський»,2009. – с. 191 – 193.

0,1

 

100

Шляхи вдосконалення кредитного механізму аграрної галузі  

 

друкована

Збірник наукових праць Луганського  Національного аграрного університету, Том 1. /За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: «Книжковий світ», 2009. № 90/94.   –с. 400 - 404

0,2

Власюк С. А.

101

Кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників.

друкована

 

Матеріали науково – практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки» Тези доп.(28-29 травня 2009р)/ Від ред.. С.І. Юрій. – Тернопіль. 2009. – с.86

0,05

 

102

Проблеми та перспективи банківського кредитування аграрної галузі регіону

друкована

//Банківська справа. 2009. - №5.      – с. 73 – 86.

0,6

Коваленко І. Ф.

Борейко І. П.

103

Кредитний ринок аграрної галузі в контексті сучасних умов

друкована

Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка в АПК. – 2009. - №16(1). – с. 157.

0,05

 

104

Перспективи розвитку банківського кредитування аграрної галузі

друкована

Збірник праць Уманського державного аграрного університету./Редкол.: А.Ф. Головчук (від. Ред.) та ін. – Умань,2009. –Вип. 72. –Економіка. – с. 108 – 115.

0,36

 

105

Стратегія підвищення інвестиційної привабливості підприємств АПК в контексті сучасних умов

друкована

Сучасні аспекти розвитку економіки. Колективна монографія./ За ред. О.О. Непочатенко, П.К. Бечка. – Умань: Видавець «Сочінський» , 2010. – с.14 - 20

0,36

 

106

Фінансовий механізм підтримки товаровиробників та перспективи його розвитку

 

друкована

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» 20-21 травня 2010 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010р. – Ч.1. – с. 159 -162

0,16

Коваленко І.Ф.

107

Перспективи розвитку механізму фінансової підтримки аграрних товаровиробників в сучасних умовах..

друкована

Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України. Колективна монографія. / Під ред.. А.Ф. Головчука, О.О. Непочатенко. Частина 1. – Умань: ВПЦ «Візаві» ( Видавець Сочінський). 2010. – с. 85 - 92

0,3

 

108

Нові форми господарювання та їх фінансове забезпечення

 

 

 

друкована

Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної

наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 20-21 січня 2011 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – Ч.1. – с.127-129

0,1

 

109

Фінансова стабілізація аграрної галузі: проблеми та шляхи їх вирішення.

друкована

Актуальні питання розвитку сучасної економіки. Колективна монографія. Частина 1./ред. О.О. Непочатенко, Ю.О.Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – с. 273-279

0,3

 

110

Проблеми оподаткування контексті Податкового кодексу.

 

 

друкована

Податковий кодекс України як економічна конституція держави: зб. матер. наук. – практичного. круглого столу, 15 жовтня 2010 р./

Державна податкова адміністрація України, Національний університет ДПС України, Науково – дослідний центр з проблем оподаткування. – Ірпінь, 2010. – с.68-70

0,1

 

111

Удосконалення методів фінансового забезпечення аграрної галузі.

друкована

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. / Ред. кол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип.75. – Ч.2: Економіка. – с.183-189.

 

0,3

 

112

Фінансове забезпечення аграрних формувань: сутність та економічний зміст.

друкована

//Банківська справа, №2 – 2011  - с. 55-61

 

 

0,3

Коваленко І.Ф.

113

Фінансові аспекти розвитку аграрної галузі.

друкована

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»19-20 травня 2011р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – Ч.1. – с.165-167.

0,1

 

114

Соціальне забезпечення в системі соціального захисту.

 

друкована

Наукове видання. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» Збірник наукових праць. Випуск 8(29) Ч.2. – Луцьк.: 2011 – с.89-98

0,47

Боровик П.М., Колотуха С.М., Харенко А.О.

 

115

Фінансове забезпечення розвитку земельних відносин.

друкована

Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки. Колективна монографія./Під. ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук (Частина 1). – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – с.146-152.

0,3

 

116 

 

 

 

 

 

Проблеми банківського кредитування сільськогосподарських підприємств і шляхи їх вирішення.

друкована

Бізнес та інновації у сучасному світі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції/від.ред. Ю.О. Махоров; Держ.закл. «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Луганський: Вид-во Держ.закл. «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2011. – с. 83-87

0,2

Богданець Л.А.

 

117

 

Бюджетування як інструмент довгострокової фінансової політики.

 

 

друкована

Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки/Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко .(Частина 1) – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – с.258-263

0,2

 

118

 

 

Стан та перспективи розвитку системи державного соціального страхування в Україні.

друкована

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/Ред кол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип.76. – Ч.2: Економіка. – с.34-40

0,3

Телічко Н.А

119 

 

 

Перспективи вдосконалення механізму кредитування сільськогосподарських формувань.

друкована

//Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. – Харків.: №4, 2011. – с.149-154 

0,2

Ярошевич О..

120

 

 

 

Все цікаве про гроші.

друкована

 -Умань: Видавничо – поліграфічний центр «Візаві» 2-е видання, доповнене, 2011. – 133 с.

 

 7

 

121

Формування механізму земельно-іпотечного кредитування аграрної галузі.

 

друкована

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сталого розвитку агросфери, присвяченої 195 – річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 4-6 жовтня 2011 р. – Харків: ХНАУ, 2011 – с.236 - 239

0,1

Боровик П.М., Тригубенко О.С.

 

122

Недоліки вітчизняного механізму бюджетного фінансування розвитку сільської освіти.

друкована

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри,інновації, технології

(м. Київ, 17-21 жовтень 2011 року). – К.: ДАЖК2, 2011- с. 93-96

0,16

Боровик П.М., Тригубенко О.С.

 

 

 

 

123

Кредитування аграрних товаровиробників: проблеми та шляхи їх вирішення

 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 23 грудня 2011 р. – Умань: видавець «Сочінський», 2011. – Ч.1. – с. 181-184

0,2

 

124

Формування та вдосконалення механізму земельно-іпотечного кредитування аграрної галузі в сучасних умовах

друкована

 

/Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету 2011.- №7.- с. 65-71

 

0,3

Боровик П.М., Тригубенко О.С.

 

125

 

Перспективи вдосконалення механізму кредитування с.-г. формувань

 

друкована

 

/Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету .- Харків: №4, 2011.- с.149-154

 

0,2

 

126

Соціальне забезпечення в системі соціального захисту

 

друкована

 

Наукове видання .Економічні науки.Серія"Облік і фінанси".Збірник наукових праць.Випуск 8(29) ч.2.- Луцьк.2011.- с. 89-98

 

0,47

 

127

Гроші та кредит

 

друкована

 

/С.М.Колотуха, С.А.Власюк.-Навч. посібник. - К.:Знання, 2012.- 495с.

 

 26

 

128

129

130

Вдосконалення земельних відносин в аграрній галузі

 

друкована

 

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/ Ред.кол.:А.Ф.Головчук та ін.- Умань, 2012.- Вип. 78.-ч.2: Економіка.- с.122-129

 

0,36

 

Фінансове забезпечення земельних відносин в умовах земельної реформи

 

друкована

 

/С.М.Колотуха.//Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "пріорітети розвитку національної економіки в умовах Євроінтеграції України" 24 січня 2012.- с.19-23

 

0,2

 

Особливості державного фінансового забезпечення вітчизняної аграрної галузі.

 

друкована

 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Молоді науковці-аграрники: традиційні й нові аспекти досліджень». 12 березня – 6 квітня 2012р. м. Дніпропетровськ. Том.4. – с. 7 – 8. 

0,1

Тригубенко О.С.

 

131

Вдосконалення кредитного механізму аграрної галузі в контексті сучасних умов

друкована

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції ʺАспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносинʺ, 17-18 травня 2012 р. – Умань: Видавець ʺСочінськийʺ, 2012.- с. 131-133

0,1

 

132

Вдосконалення кредитного механізму – концепція розвитку аграрної галузі.

друкована

Соціально-економічні аспекти розвитку аграрного сектору економіки України. Колективна монографія. /Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець ʺСочінськийʺ, 2012.- с. 174-178

0,2

 

133

Розвиток земельних відносин та їх фінансове забезпечення в аграрному секорі економіки.

друкована

Банківська справа. №2. 2012.- с. 19-27

0,4

Коваленко І.Ф

134

Фінансовий менеджмент: підручник.

друкована

Умань: Видавець ʺСочінськийʺ, 2012.- 523с.

27,5

Непочатенко О.О.

Бечко П.К.

Гузар Б.С.

135

Банківське кредитування підприємств АПК: стан, проблеми та напрямки вдосконалення.

друкована

Київський інститут бізнесу та технологій. Вісник №2(18) – 2012.- с. 14-18

0,2

Рачинська О.В.

136

Ефективне використання оборотних засобів сільськогосподарськими підприємствами.

друкована

 //Банківська справа. – 2012.- №5.- с. 39-50

0,57

Борейко І.П.

137

Фінансове забезпечення аграрних підприємств – основа економічного розвитку.

друкована

Колективна монографія. Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів в світовій економіці. /Під ред.. д.е.н. професора Ю. О. Нестерчук (Частина 2) – Умань: Видавничо-поліграфічний центр ʺВізавіʺ, - 2013.- с. 13-18

0,2

Пітель О. М.

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитування аграрних підприємств в умовах фінансової нестабільності.

друкована

 Колективна монографія. Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів в світовій економіці. /Під ред. д.е.н. професора Ю. О. Нестерчук (Частина 2) – Умань: Видавничо-поліграфічний центр ʺВізавіʺ, - 2013.- с. 31-36 

0,2

Орлівська Н. В.

139

Кредитування фізичних осіб: проблеми та перспективи.

друкована

Колективна монографія. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України. /Під ред.. к.е.н. професора О. О. Непочатенко (Частина 1) – Умань: Видавничо-поліграфічний центр ʺВізавіʺ, - 2013.- с. 207-212

0,2

Чубаров В. Г.

140

Агрокредитування як форма державної підтримки сільськогосподарських підприємств

друкована

 

Наукові праці Полтавсьої державної аграрної академії. Вип.2(5).-Т.-2.- Полтава:

ПДАА.-2012.-с.135-140

0,2

Тригубенко О.С.

141

Проблеми кредитування сільськогосподарських товаровиробників

друкована

 Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції « Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»,16-17 травня 2013р.- Умань, Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»,2013.-Ч.1.-с.108-111

0,1

 

142

Сучасний стан та проблеми кредитування  сільськогосподарських товаровиробників

друкована

Сучасні парадигми розвитку виробництва . Колективна монографія ./ під.ред. д.е.н.,професора Ю.О.Нестерчук.-Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»,2013р.-с.43-49

0,3

 

143

Кредитування підприємств агросфери: стан,проблеми та напрями вдосконалення

друкована

//Банківська справа .-2013.р.-№5.-с.115-125

0,5

Боровик П.М.

Коваленко І.Ф

 

144

Вдосконалення механізму податкового регулювання  виробництва та обігу підакцизних товарів

друкована

. Збірник наукових праць УНУС

/Редкол.: О.О.Непочатенко(відп.ред.)та ін..- Умань,2013.-вип.82.- с.270-276

0,2

Боровик П.М

Бечко В.П.

145

Ефективність використання оборотних засобів  сільськогосподарськими підприємствами

друкована

Матеріали V Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки «. 24 грудня 2013р.-Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2013 р.-Ч.1.-С.124-128

0,2

Мельниченко О

146

Проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрної галузі

друкована

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації та інтернаціоналізації виробництва: колективна монографія.- Умань: Видавничо-поліграфічнй центр «Візаві»,2013.-с.99-103

0,2

Боровик П.М.

 

147

Державне регулювання експорту тваринницької продукції

друкована

Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України.

/Під.ред. д.е.н., професора Ю.О.Нестерчук-Умань6 Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»,2014.-Частина 1,-161-166с.

0,2

Боровик П.М.

Тригубенко О.С.

Кернос А.В.

Івахненко Н.І

148

Шляхи стабілізації фінансового стану сільськогосподарських підприємств в умовах економічної нестабільності

друкована

Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України./Під.ред. д.е.н.,професора Ю.О.Нестерчук- Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»,2014,- Ч.2.-с.106-111

0,2

Зікол М.В.

149

Оцінка ступеня кредитного ризику при кредитуванні агроформувань

друкована

Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України./Під.ред. д.е.н.,професора Ю.О.Нестерчук.-Умань:Видавничо –поліграфічний центр «Візаві»,2014.-Частина 2.-с.140-147

0,36

Славінська І.П

150

Удосконалення державного регулювання експорту тваринницької продукції

друкована

Сучасні питання економіки і прав:зб.наук.праць.-К.: КиМУ,2014.-Вип1(7).-с.77-83

0,3

Боровик П.М

Тригубенко О.С.

151

Формування сучасної системи фінансового менеджменту

друкована

//Банківська справа №11-12,2013.-с.112-119

0,3

Боровик П.М

Коваленко І.Ф

 

152

Совершенствование механизма налогообложения доходов физических лиц в Украине

друкована

Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях: материалы заочной межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава.

/Под.ред. В.М.Панченко.Н.А.Кулачиной.-Брянск:БГТУ.2014-с.67-70

0,2

Боровик П.Н.

 

153

Налогообложение прыбыли предприятий в Украине : недостатки и пути их решения

друкована

 Инновационные технологии и технические средства для АПК. Материалы международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. Россия,Воронеж,27-28 марта 2014г. Часть 1.- с. 139-143

0,2

Мельник С. Н.

Боровик П.Н

154

Нові підходи щодо механізмів кредитування сільськогосподарських товаровиробників

друкована

Вісник Київського інституту бізнесу та технологій,№1(23),2014.-с.66-71

0,2

Врачинська О.В.

155

Розвиток земельних відносин та їх фінансове забезпечення

друкована

Сучасні тенденції економічного та соціального розвитку: держава та регіон,підприємство: інтернет-конференція з міжнародною участю(м.Луганськ,19 лютого  2014 р.): -Луганськ: «Русь»,2014.-с. 110-113

0,1

Зікол М.В.

156

Організаційно-економічні аспекти розвитку земельних відносин

друкована

 Основні пріоритети розвитку  України у контексті економічної ,продовольчої та енергетичної безпеки країни.

Колективна монографія.

/Під ред. д.е.н., професора Ю.О.Нестерчук.- Умань:Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»(Видавець «Сочінський»),-Ч.1.-с.56-60

0,2

 

157

Проблеми мобілізації власних податкових надходжень бюджетів місцевих громад України

друкована

//Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. №3(25),2014.-с.15-20

0,2

Боровик П.М.

158

Кредитний механізм аграрної галузі в умовах економічної нестабільності

друкована

 Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України. Колективна монографія.

/Під.ред. д.е.н.,професора Ю.О.Нестерчук.-Умань: Видавничо-поліграфічний центр «ВІзаві».-2015.-с.100-103

0,1

 

159

Регулювання інноваційно-інвестиційних процесів  з використанням  механізму справляння ПДВ

друкована

//Банківська справа -2014-№9-10.-с.11-17

0,3

Боровик П.М.

160

Податок на прибуток як складова системи оподаткування с-г підприємств

друкована

//Молодий вчений №2(17) лютий 2015 р.Ч.1.-с.124-126

0,1

Боровик П.М.

Кіщук О.В

161

Система кредитування суб’єктів господарювання

друкована

//Науковий огляд, №2(12),2015.-с.5-16

0.57

Бечко П.К

Боровик П.М.

Корнега А.О

162

Нові елементи кредитного механізму аграрних товаровиробників

друкована

Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 24-25 квітня 2014 р.- Умань: ВПЦ «Візаві»(Видавець «Сочінський»),2014.-Ч.1.-с.92-95

0,2

 

163

Проблеми адміністрування та напрями  вдосконалення механізму справляння єдиного податку в Україні

друкована

//Бухгалтерський облік і аудит-2015-№2-3.-с.14-20

0,3

Боровик П.М

Бечко В.П

164

Інтегральна оцінка інноваційної політики підприємств спиртової промисловості

 

друкована

//Вісник. Київський інститут бізнесу та технологій -2015.№1(26).-с.11-18

0,3

Бечко В.П.

165

Вдосконалення механізму державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників

 

друкована

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених,приуроченої 140-й річниці від дня народження  видатного вченого - плодовода  П.Г.Шита,6 травня 2015 р.

/Редком.: Непочатенко О.О.(відп.ред). та ін.. Уманський НУС

Редакційно- видавничий відділ. 2015.-с.189-193

 

0,2

Мулько Л.Б.

166

Сучасні елементи фінансово-кредитного механізму аграрної галузі

друкована

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції

 « Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» 14-15 травня 2015 р.- Умань: ВПЦ «Візаві»,2015.-с.69-74

0,2

Мулько Л.Б.

167

Фінансове забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в контексті сучасних умов.

друкована

Сучасні соціально- економічні тенденції розвитку АПК України.

Колективна монографія./ під.ред.д.е.н., професора Ю.О.Нестерчук, Умань: Видавець «Сочінський» 2015.-с.44-52

0.4

Мулько Л.Б.

168

Сучасні тенденції розвитку державної фінансової підтримки, розвитку  вітчизняної агросфери.

друкована

 XVI Міжнародна науково- практична інтернет- конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку 3 тисячоліття в країнах Європи та Азії» 1-2 Серпня 2015р. Збірник наукових праць. Переяслав -Хмельницький – 2015. –с.15-16

0,1

Боровик П.М. Руденко Я.А.

169

Відшкодування ПДВ з бюджету та шляхи мінімізації його наслідків для бюджету.

друкована

Сучасні економічні системи та стан: Тези VI Міжнародної науково- практичної інтернет – конференції 14-15 травня 2015 р. – Хмельницький. ХКТЕІ. 2015.-с. 184-185.

0,1

Турчак Р.С.

Підгорна А.С.

170

Розвиток малих форм господарювання та їх фінансове забезпечення.

друкована

Природне агровиробництво в Україні: Проблеми становлення , перспективи розвитку. Міжнародна науково практична конференція. 22-23 жовтня. 2015 р. м.Дніпропетровськ – с.168-170

0,2

Мулько Л.Б.

171

Фінансове забезпечення аграрної політики в сучасних умовах.

друкована

«Проблеми сталого розвитку агро-продовольчої сфери в сучасних умовах та шляхи їх розв’язання» Матеріали міжнародного семінару 8 жовтня . 2015 р. – Одеса : Фенікс , 2015 р. – с. 100-103 

0.2

Мулько Л.Б

 

 

 

 

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективы финансового оздоровления субъектов  аграрного производства Черкаского региона.

друкована

Київський інститут бізнесу та технологій.Вісник.Випуск №3(28)-К:Видавництво КІБІТ.2015.-с.8-16

0,3

Бечко П.К.

Непочатенко Е.А.

Боровик П.М.

173

Формування рівня заробітної плати в контексті фінансового забезпечення

друкована

«Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва»./Редкол:О.О. Непочатенко(відп.ред.)та ін.-Умань:УНУС,2016.-Вип.88-2.2:Економічні науки.- с./59-169

5

Коваленко І.Ф.

174

Діагностика потенційного банкрутства підприємства та напрями подолання кризових явищ.

друкована

«Банківська справа» №6(137).2015.-с.113-123

0,4

Славінська І.П.

175

Нормування оборотних засобів як важливий напрям поліпшення їх використання

друкована

«Науково-методичні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах євро інтеграційних процесів»:кол.монограф./під.ред. д.е.н.,професора Ю.О.Нестерчук.-Умань:Видавець «Сочінський М.М.»,2016.-с.268-272

4

Комишна Н.М.

176

Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств в умовах економічної нестабільності

друкована

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. Матеріал Х Міжнародної науково-практичної конференції , м.Умань,21-22 квітня  2016р.12.-Умань: Видавець «Сочінський М.М.»,2016.-с.121-124

0,1

Кравцова Л.Л.

 

177

Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств:формування та використання в умовах економічної нестабільності

друкована

Київський інститут бізнесу та технологій.Вісник № 1(29)-К.:Видавництво КІБІТ, 2016-с.29-37

0,4

Бечко В.П.

Кравцова Л.Л.

178

Перспективи розвитку банківської системи в Україні

друкована

Економічний вісник: збірник наукових праць. Вип. 10. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016.-с. 124-127

0,1

Телічко Н.А.

179

Теоретические основы финансового оздоровления субъектов аграрного производства

друкована

Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку. Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 16-17 травня 2016р.-Хмельницький: Х КТЕІ.2016.-с.30-32

0,1

Бечко П.К.,
Витенко О.И.

180

Аграрні розписки – нова форма комерційного кредитування

друкована

Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України. Колективна монографія/Під ред. д.е.н.,професора О.О.Непочатенко- Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016.-с.203-206

0,1

Кравцова Л.Л.

181

Теоретичні аспекти економічного змісту фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

друкована

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/Редкол.: О.О.Непочатенко (від ред.) та ін.-Київ: Видавництво «Основа», 2016.-Вип. 89.-2.2: Економічні науки.-с.100-111

0,05

Кравцова Л.Л.

182

Земельні відносини в аграрному секторі економіки: проблеми розвитку та їх фінансове забезпечення

друкована

Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки України. Колективна монографія/За ред. Слатвінського М.А. –Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016.-с.72-79

0,3

Боровик П.М.,
Карналь В.І.

183

Формування та вплив кредитного портфеля на кредитний ринок комерційного банку (на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк»)

друкована

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (від. Ред.) та ін. – Умань.: Редакційно – видавничий відділ Уманського НУС, 2017. – Вин.90. – Ч. Ч.; Економічні науки. – с.105-114

220

Мельник К.М.

184

Финансовые аспекты уровня зароботнои платы в контексте современных условий

друкована

Человек – общество – экономика. / Сборник посвящённый проблемам профессионального развития человека. Том_3. Зеленая Гора, 2016. –с.125-137

0,6

Коваленко И.Ф.

Кицак. Т.Г.

185

Мінімальна заробітна плата – як елемент державного регулювання соціально – трудових відносин

друкована

Збірник тез доповідей учасників міжнародної науково – практичної конференції « Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки» 25-26 квітня 2017, К.: КНЕУ – с.188-191

0,18

Коваленко І.Ф.

186

Аграрні розписки – нова форма комерційного кредитування

друкована

Соціально – економічні аспекти стійкого розвитку економіки України. Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. –с.203-206

0,18

Кравцова Л.Л.

187

Теоретичні аспекти економічного змісту фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

друкована

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (від. ред.) та ін. –Київ: Видавництво «Основа», 2016.- Вип. 89.- Ч.Г:Економічні науки. –с.100-111.

0,54

Кравцова Л.Л.

188

Земельні відносини в аграрному секторі економіки : проблеми розвитку та їх фінансове забезпечення

друкована

Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки України. Колективна монографія / За ред. Слатвінського М.А. –Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016.-с.72-79

0,36

Боровик П. М.

Карналь В. І

189

Кредитний інструментарій державної підтримки аграрної галузі економіки

друкована

Міжнародна науково- практична конференція «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери». 26 травня 2016р. –Умань: -с.44-51

0,36

 

190

Забезпечення ефективної реновації основного капіталу шляхом підвищення ролі внутрішніх джерел його фінансування

друкована

Актуальні питання сучасної економіки: Матеріали 8 Всеукраїнської наукової конференції, 24 групи 2016р. –Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. Ч.1. –с.68-71

0,18

Миколенко А.Ю.

191

Оцінка альтернативних варіантів оновлення основного капіталу підприємства

друкована

Розвиток підприємства в Україні: теорія, методологія та практика. Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенко, -Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017. –с.146-152

0,3

Паламаренко Л.О.

192

Теоретичні аспекти економічного змісту категорії «фінансове забезпечення» в контексті сучасних умов

друкована

Розвиток підприємства в Україні: теорія, методологія та практика. Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенко, -Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017. –с.157-163

0,3

Миколенко А.Ю.

193

Зниження кредитних ризиків та забезпечення їх стійкості в діяльності банку

друкована

 Банківська справа №1 (142), 2017. –с.32-41

0,45

Мельник К.

Коваленко І.

194

Реалізація концепції корпоративної соціальної відповідальності: суспільні та бізнесові зиски

друкована

Збірник наукових праць КНЕУ «Соціально-трудові відносини: теорія та практика /Гол. редкол. А. М. Колот/ 2017, №1(13) –с.182-188

0,32

Кицак Т.Г.

Коваленко І.Ф.