Меню

Мельник Катерина Миколаївна

Мельник Катерина Миколаївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Освіта: Уманська сільськогосподарська академія, 1998 р., облік і аудит, економіст по бухгалтерському обліку

Підвищення кваліфікації: Національна академія аграрних  наук України. ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2015 р.

Тема наукової роботи: Довгострокове банківське кредитування агроформувань.

Сфера наукових інтересів: банківська діяльність та кредитування.

Назва дисциплін, які викладає: «Банківська справа», «Банківські операції», «Банківська система», «Банківський менеджмент»

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Статті опубліковані у науково метричних базах, зокрема Scopus

 

1. Kateryna Mtlnyk  Economic and Statistical Analysis of Development of Non-state Retirement Insurance System in Ukraine/ Mykhaylo Malyovanyi, Kateryna Mtlnyk // Economics & Sociology, Vol. 7, No 2, 2014, pp.,204-216.

 

Статті опубліковані у наукових фахових виданнях

 

 1. Мельник К.М. Фінансові проблеми розвитку сільськогосподарських підприємств / С. М. Колотуха, К. М. Мельник // Зб. наук. праць Уманської державної аграрної академії. – Умань, 2001. – Вип. 53. – С. 234–239. (0,5 д. а.).
 2. Мельник К.М. Пошук шляхів реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки / С. М. Колотуха, К. М. Мельник // Економіка АПК. – 2002. – №1. – С. 66– 70. (0,45 д. а.).
 3. Мельник К.М. Реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки / С. М.Колотуха, К. М.Мельник // Економіка АПК. – 2002. – №12. – С.74–80. (0,65 д. а.).
 4. Мельник К.М. Удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських підприємств / С. М. Колотуха, Б. С. Гузар, К. М. Мельник // Економіка АПК. – 2002. – №4. – С. 72–76. (0,56 д. а.).
 5. Мельник К.М. Іноземний досвід оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / С. М. Колотуха, К. М. Мельник, О. Г. Чирва // Зб. наук. праць Уманської державної аграрної академії. – Умань, 2002. – Вип. 55. – С. 307–316. (0,86 д. а.).
 6. Мельник К.М. Шляхи активізації інвестиційного процесу в АПК / С. М. Колотуха, К. М. Мельник // Науковий вісник Національного аграрного університету. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 168–170. (0,5 д. а.).
 7. Мельник К.М. Реформування кредитного механізму сільськогосподарських підприємств / С. М.Колотуха, К. М. Мельник, І. А. Бержанір // Вісник Сумського національного аграрного університету. –Суми, 2003. – Випуск 2 (15). – С. 45–51. (0,46 д. а.).
 8. Мельник К.М. Організація кредитування сільськогосподарських підприємств в нових умовах господарювання / П. К. Бечко, С. М. Колотуха, К. М. Мельник // Зб. наук. праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2003. –  Вип. 14. – С. 177–188. (0,96 д. а.).
 9. Мельник К.М. Удосконалювати систему кредитування сільськогосподарських підприємств / С. М. Колотуха, К. М. Мельник // Економіка АПК. – 2003. – №6. – С. 64–69. (0,44 д. а.).

10. Мельник К.М. Кредитний механізм сільськогосподарських формувань в умовах реформування галузі / С. М. Колотуха, К. М. Мельник, І.А. Бержанір // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць  науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. –  Випуск 1. (32). – С. 101–104. (0,36 д. а.).

 1. Мельник К. М. Розвиток сільськогосподарських кредитних кооперативів / К. М. Мельник // Економіка АПК. –  2003. – № 2. – С. 74–77. (0,35 д. а.).
 2. Мельник К. М. Формування фінансових ресурсів у сільськогосподарських виробничих кооперативах та напрями їх використання / К. М. Мельник // Економіка АПК. – 2003. – №11. – С. 73–80. (0,46 д. а.).
 3. Мельник К. М. Процес розвитку кредитних кооперативів в аграрній галузі / К. М. Мельник // зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету. – Умань, 2003.– Вип. 56 – С. 179–189. (0,62 д. а.).
 4. Мельник К. М. Удосконалення і розвиток форм виробничої кооперації в сільському господарстві / К. М. Мельник // зб. наук. пр. Луганського національного аграрного університету / за ред. В. Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во ЛНАУ. 2004. – №37(49). – С. 217– 221. (Серія: «Економічні науки»). (0,38 д. а.).
 5. Мельник К. М. Стратегія розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів в нових умовах господарювання / К. М. Мельник // зб.наук. праць Подільської аграрно-технічної академії. Вип. 12. – Том 2. –  2004. – С. 82–85. (0,39 д. а.).
 6. Мельник К. М. Сільськогосподарська кооперація: необхідність та аспекти розвитку / К. М. Мельник // зб. наук. пр. Уманського державного аграрного університету / [редкол: П. Г. Копитко (відп. ред.) та ін.]. – 2006. – Вип. 62. – Ч. 2. – С. 226–232. (0,42 д. а.).
 7. Мельник К. М. Адаптація внутрішньогосподарського механізму сільськогосподарських виробничих кооперативів до умов ринкової економіки / К. М. Мельник // зб. наук. пр. Луганського національного аграрного університету / за ред. В. Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2006. – № 61 (84). – С. 165–168. (Серія: «Економічні науки»). (0,32 д. а.).
 8. Мельник К. М. Фінансові відносини в сільськогосподарських виробничих кооперативах / К. М. Мельник // Економіка АПК. – 2006. – №4. – С. 65–71. (0,54 д. а.).
 9. Мельник К.М. Споживче кредитування: сучасний стан та проблеми розвитку. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 18. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 366 - 370.

20. Мельник К. М. Вплив державного бюджету на фінансування сільськогосподарських підприємств / К. М. Мельник // Вісник ХНАУ: Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2006. – № 10. – С. 133–137. 0,48 д. а.).

21. Мельник К. М. Концепція державного регулювання господарської діяльності сільськогосподарських кооперативів в умовах ринку/ К. М. Мельник // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць ХДАУ. – Вип. 51. – Херсон : Айлант. 2007. – С. 302–309. (0,5 д. а.).

22. Мельник К. М. Оцінка діяльності фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Черкаської області / К. М. Мельник // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 6-7 (26-27), 2007. – С. 285–290. (0,46 д. а.).

23. Мельник К. М. Державна підтримка сільськогосподарської кооперації в умовах реформування аграрного сектора економіки України / К. М. Мельник // зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету / [редкол: П. Г. Копитко (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2008. – Вип. 67. – Ч. 2: Економіка. – С. 310–316. (0,44 д. а.).

24. Мельник К. М. Домінанти розвитку механізму фінансової безпеки сільськогосподарських виробничих кооперативів / К. М. Мельник // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. праць / ДонДУУ. – Донецьк. – ДонДУУ, 2009. – т. Х. – Cерія «Економіка»; вип.126. – С. 171–177. (0,35 д. а.).

25. Мельник К. М. Оцінка фінансової безпеки сільськогосподарських виробничих кооперативів Черкаської області / К. М. Мельник // Вісник Харківського технічного університету сільського господарства : Економічні науки. Вип. 99. – Харків: ХНТУСГ, 2010. – С. 138-144.  (0,32 д. а.).

26. Мельник К.М. Критерії оцінки фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств / К. М. Мельник // зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва / [редкол: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2011. – Вип. 75. – Ч. 2: Економіка. – С. 245-250. (0,30 д. а.).

27. Мельник К. М. Методичні підходи щодо здійснення діагностики фінансової безпеки сільськогосподарських виробничих кооперативів / К. М. Мельник //  Приднепровский научный вестник. №6 (109). – 2010. – С. 38-45. (0,35 д. а.).

28. Мельник К. М. Державна фінансова підтримка сільського господарства / К. М. Мельник //  Інноваційна економіка. – 2011.– №1 – С. 235-238.  (0,36 д. а.).

29. Мельник К. М. Проблеми і шляхи розвитку інвестиційного кредитування в період фінансової нестабільності // Економічний простір: збірник наукових праць. - №48/1. – Дніпропетровськ:ПДБА, 2011. – С. 143- 154. (0,40 д. а.).

30. Мельник К. М. Фінансові можливості сільськогосподарських виробничих кооперативів Черкаської області щодо забезпечення фінансової безпеки / К. М. Мельник // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / [редкол: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч. 2: Економіка. – С. 203-213. (0,60 д. а.).

31. Мельник К.М. Проблеми і шляхи розвитку інвестиційного кредитування в період фінансової нестабільності /К.М.Мельник //Економічний простір:Зб. наук. пр. - №48/1. –Дніпропетровськ ПДБА, 2011. –С. 143-154. (0,4 д.а.).

32. Мельник К. М. Сучасні тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні / К. М. Мельник // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / [редкол: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2012. – Вип. 77. – Ч. 2: Економіка. – С. 299-306. (0,40 д. а.).  

33. Мельник К. М. Проблемні кредити комерційних банків та методи їх мінімізації / К. М. Мельник // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / [редкол: О.О. непочатенко (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч. 2: Економіка. – С. 105-112. (0,40 д. а.).

 1. 34.  Мельник К. М. Сучасний стан та напрями стимулювання розвитку банківського інвестиційного кредитування аграрних проектів / К. М. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. – №8. –2013. – 137-139.(0,36 д. а.).

35. Мельник К. М.Тенденції та перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні/ К. М. Мельник // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Вип. 86. – Ч. 2: Економіка. – С. 19-28. (0,58 д. а.).

 1. Мельник К. М. Проблеми фінансово-кредитної підтримки малого і середнього бізнесу в Україні // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – №2(10). – 2014. – С.163–169. (0,63 д. а.).
 2. Мельник К. М. Фінансові інтереси підприємства як основа забезпечення його фінансової безпеки / К. М. Мельник // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні  питання науки і практики.–2015.– №2– С.38–46. (0,56 д. а.).
 3. Мельник К. М. Напрями реалізації системи фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств / К. М. Мельник, Ю.О. Нестерчук // Зб.наук. праць Уманського національного університету садівництва /[редкол: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. – Умань УНУС, 2016. – Вип. 88. – Ч. 2: Економічні науки. – С. 39-48.
 4. Мельник К.М. Інвестиційні кредити комерційних банків у фінансуванні аграрного сектора економіки України / К. М. Мельник // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва /[редкол: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. – Киів : Вид-во «Основа», 2016. – Вип. 89. –Ч. 2: Економічні науки. – С. 127-138.
 5. Мельник К.М Теоретичні аспекти економічної сутності  конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / О.О.Непочатенко, С.А.Пташник, К.М.Мельник // Економіка АПК. – 2016. – № 12. – С.33-36.
 6. Мельник К.М. Зниження кредитних ризиків та забезпечення їх стійкості в діяльності банку / К.Мельник, С. Колотуха, І.Коваленко // Банківська справа. – 2017. –№1. – С.32-41.
 7. Мельник К.М. Бюро кредитних історій як основний чинник мінімізації кредитних ризиків / П.К. Бечко, К.М.Мельник, Л.В. Барабаш // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва Редкол. : О.О. Непочатенко(відп. ред.) та ін. – Умань: Ред. вид. відділ Уманського НУС,  2017. – Вип. 90. – Ч. 2: Економічні науки. – С. 72-83.
 8.  Мельник К.М. Формування та вплив кредитного портфеля на кредитний ризик комерційного банку (на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк») / К.М. Мельник, С.М. Колотуха // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва Редкол. : О.О. Непочатенко(відп. ред.)  та ін. – Умань: Ред. вид. відділ Уманського НУС,  2017. – Вип. 90. – Ч. 2: Економічні науки. – С. 105-115.
 9. Мельник К.М. Роль кредитної політики при визначенні пріоритетних напрямів розвитку банківської діяльності / К.М. Мельник // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2017. – №1 (32) – С.65-69.

 

Публікації в інших наукових виданнях

 1. Мельник К. М. Процес розвитку кредитних кооперативів в аграрній галузі / К. М. Мельник // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Вип. 7. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – С. 193–198. (0,53 д. а.).
 2. Мельник К. М. Об’єктивна необхідність розвитку внутрішньогосподарських товарно-грошових відносин в сільськогосподарських виробничих кооперативах / К. М. Мельник // Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України: колективна монографія / під ред. М. Я. Дем’яненка, М. Й. Маліка. – Умань, 2009. – С. 173–180.(0,5 д. а.).
 3.  Мельник К.М. Залучений капітал у системі фінансових ресурсів комерційних банків / К. М. Мельник //  Сучасні аспекти розвитку економіки: Колективна монографія  / за ред.. О.О. Непочатенко, П.К. Бечка. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – С. 44-50.(0,35 д. а.).
 4.  Мельник К.М. Проблеми та перспективи факторингових операцій в Україні / К. М. Мельник //  Актуальні питання розвитку сучасної економіки: Колективна монографія  / Частина 1./  ред.. О.О. Непочатенко, Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – С. 267-273.(0,35 д. а.).
 5.  Мельник К.М. Власний капітал як основа формування ресурсів комерційного банку / К.М.Мельник //Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку: Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. О.О.Непочатенко (Частина 1) – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – С.332-335.(0,21 д. а.).
 6.  Мельник К.М. Система пенсійного страхування в Україні / К.М. Мельник, А.В. Казановська // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України: Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. О.О.Непочатенко (Частина 1) – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві», 2013. – С.95-100.(0,21 д. а.).
 7.  Мельник К.М. Джерела формування оборотних засобів сільськогосподарських підприємств / К.М. Мельник, Д.С. Рикова // Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці: Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. Ю.О. Нестерчук (Частина 2) – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві», 2013. – С.60-65.(0,25 д. а.).
 8.  Мельник К.М. Сутність фінансового стану підприємства / К.М. Мельник, К.В. Півторак // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України: Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. О.О.Непочатенко (Частина 2) – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві», 2013. – С.120-125.(0,19 д. а.).
 9. Мельник К.М. Напрями покращення фінансового стану підприємств / К.М. Мельник, А.В. Кернос // Іноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України: Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. Ю.О.Нестерчук (Частина 2) – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві», 2013. – С.178-184.(0,19 д. а.).
 10. 10.  Мельник К.М. Формування оборотних засобів на підприємстві: проблеми та шляхи їх вирішення  / К.М. Мельник, О.В. Заєць // Іноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України: Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. Ю.О.Нестерчук (Частина 2) – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві», 2013. – С.121-128.(0,19 д. а.).
 11. 11.  Мельник К.М. Теоретичні основи формування та використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання / К.М. Мельник, І.М. Кольцова // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія і практика : Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. Ю.О. Непочатенко (Частина 1) – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві»,  2014. – С.136-140.(0,19 д. а.).
 12. 12.  Мельник К.М. Тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні / К.М. Мельник, Т.В. Кубко // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія і практика : Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко (Частина 1) – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві»,  2014. – С.356-361.(0,18 д. а.).
 13. 13.  Мельник К.М. Проблеми збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів на прикладі Скибинської сільської ради Жашківського району Черкаської області / К.М. Мельник, В.О.Мидинська // Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ: Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко– Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві»,  2015. – С.236-242.(0,22 д. а.).

14. Мельник К.М. Фінансові ресурси підприємств та особливості їх формування області / К.М. Мельник, І.М.Кольцова // Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ: Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко– Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві»,  2015. – С.355-360.(0,19 д. а.).

15. Мельник К.М. Фінансова стійкість комерційного банку та механізм її забезпечення / Мельник К.М., Безкоровайний К.В. // Соціально-економічні засади розвитку економіки України: колективна монографія під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко (Част. 2) – Умань: Видав. «Сочінський М.М.», 2016. – С.95-100.

 1. 16.  Мельник К.М. Шляхи реформування місцевих бюджетів у контексті соціально-економічного розвитку регіонів / Мельник К.М., Мидинська В.О. // Соціально-економічні засади розвитку економіки України: колективна монографія під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко (Част. 2) – Умань: Видав. «Сочінський М.М.», 2016. – С.95-100.
 2. 17.  Мельник К.М. Проблеми іпотечного кредитування в Україні в посткризовий період / К.М Мельник, О.В Заєць. // Соціально-економічні засади розвитку економіки України: колективна монографія під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко (Част. 2) – Умань: Видав. «Сочінський М.М.», 2016. – С.95-100.
 3. 18.  Мельник К.М. Оцінка стану кредитного портфеля АТ «Ощадбанк» / К.М. Мельник, М.В. Петровська // Стан та проблеми функціонування підприємницьких структур в умовах перманентної економіки: колективна монографія під ред. д.е.н., проф. Ю.О. Нестерчук – Умань: Видав. «Сочінський М.М.», 2016. – С.127-131.

19. Мельник К.М. Споживчий кредит в Україні : реалії та перспективи розвитку / К.М. Мельник, Т.В. Кірбай // Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України: Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко – Умань: Вид.«Сочінський М.М.», 2016. – С.206-212.

 1. 20.  Мельник К.М. Проблеми та перспективи споживчого кредитування в умовах економічної нестабільності в Україні / К.М. Мельник, Т.В. Кірбай, // Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика: Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко– Умань: Вид.«Сочінський М.М.», 2017. – С.94-98.
 2. 21.  Мельник К.М. Шляхи вдосконалення управління кредитним портфелем банківської установи / К.М. Мельник, М.В. Петровська // Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика: Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко– Умань: Вид.«Сочінський М.М.», 2017. – С.152-157.

22. . Мельник К.М. Особливості формування ресурсної бази банківської системи України / К.М. Мельник, В.В. Джужук // Теоретичні та практичні  аспекти розвитку підприємництва в Україні :Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко– Умань: Вид.«Сочінський М.М.», 2017. – С. 97-102.

 

Навчальний посібник

 

1. Мельник К.М. Банківські операції: навч. посіб / Мельник К.М., Непочатенко О.О.// Вінниця, ПП «ТД «Едельвейс і К», 2013. – 320 с. ( 9,33 д. а.).

 

 Матеріали науково-практичних конференцій

Мельник К.М. Кредитні відносини сільськогосподарських підприємств / С. М. Колотуха, К. М. Мельник // Сучасні проблеми економіки сільського господарства та АПК: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 13-16 травня 2003 р.). Ч. 1. С. 48–61. (0,68 д. а.).

 1. Мельник К. М. Державна політика підтримки співробітництва між державою і кооперативним рухом / К. М. Мельник // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2005. – С. 185–186. (0,25 д. а.).
 2. Мельник К. М. Розвиток кооперації на селі / К.М. Мельник // Матеріали наукової конференції. – Умань, 2006. – С. 55–58. (0,17 д. а.).
 3. Мельник К. М. Альтернативні шляхи розвитку кооперації в Україні / К. М. Мельник // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2008. – Ч. 2. – С. 100–102. (0,26 д. а.).
 4. Мельник К. М. Проблеми розвитку кооперації і інтеграції в АПК / К. М. Мельник // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2009. – Ч. 2. – С. 91–93. (0,22 д. а.).
 5. Мельник К. М. Роль фінансово-кредитного механізму у формуванні ресурсів сільськогосподарських виробничих кооперативів / К. М. Мельник // МЗЗ Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 5-6 червня 2009 р. (Частина ІІ) – Умань, 2009. – С. 39–40. (0,15 д. а. ).
 6. Мельник К. М. Сутність та роль фінансової безпеки сільськогосподарських виробничих кооперативів / К. М. Мельник // Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. V Міжнар. наук.-практ. конф. ННЦ «ІАЕ» 24-25 квітня 2009 р., круглий стіл в НУБіП 15 травня 2009 р.: зб. тез та виступів. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – С. 227–229. (0,12 д. а.).
 7. Мельник К. М. Передумови розвитку фінансової безпеки сільськогосподарських виробничих кооперативів // К. М. Мельник // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 20-21 травня 2010 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – Ч. 2. -  С. 14-15. (0,15 д. а.)
 8. Мельник К. М. Бюджетна підтримка сільського господарства за рахунок спеціального режиму справляння ПДВ // К. М. Мельник // Податковий кодекс України як економічна конституція держави: зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 15 жовтня 2010 р. / Держ. подат. адмін. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. центр з проблем оподатк. – Ірпінь, 2010 – С. 93-97.
 9. Мельник К. М. Овердрафт як вид короткострокового кредитування підприємств комерційними банками / К. М. Мельник // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 19-20 травня 2011 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – Ч. 2. –  С. 10-12. (0,15 д. а.)
 10. Мельник К.М. Проблеми діяльності кредитних спілок в  Україні /   К. М. Мельник // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»,   17-18 травня 2012 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – Ч. 2. – С. 11-13. (0,19 д. а.).
 11. Мельник К.М. Адаптація зарубіжного досвіду кредитування аграрного сектора до вітчизняних умов / К. М. Мельник // Матеріали ІV Всеукраїнської заочної наукової конференції  «Актуальні питання сучасної економіки»,   24грудня 2012 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – Ч. 1. – С. 139-141. (0,19 д. а.).
 12. Мельник К. М. Напрями зміцнення фінансової стійкості комерційних банків / К. М. Мельник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15-16 листопада 2013 р. – К.:ЗАТ «Нічлава», 2013. – Ч. 2. – С. 223-225. (0,18 д. а.).
 13.  Мельник К.М. Значення стратегічного управління в процесі забезпечення конкурентоспроможності банку / К. М. Мельник // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 16-17 травня 2013 р. – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві», 2013. – Ч. 2. – С. 29-31. (0,17 д. а.).
 14. Мельник К. М. Проблеми розвитку лізингових послуг в Україні / К. М. Мельник // Матеріали V Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2013 р. – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві», 2013. – Ч. 2. – С. 28-31. (0,19 д. а.).
 15.  Мельник К.М. Особливості функціонування  маркетингу в аграрній сфері / К.М. Мельник // Матеріали ІІІ Міжнародно-практичної конференції студентських і молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах», 29-30 січня 2014 р. – Донецьк:  «Донбас», 2014. – Т. 2. – С. 88-89. (0,20 д. а.).
 16. Мельник К.М. Перспективи розвитку кредитної кооперації в Україні / К. М. Мельник // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 24-25 квітня 2014 р. – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві», 2014. – Ч. 2. – С. 24-25. (0,19 д. а.).
 17. Мельник К.М. Вдосконалення системи страхування банківських депозитів/ К. М. Мельник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014 р. – К.ЗАТ «Нічлава», 2014. С.192-193. (0,18 д. а.).
 18. Мельник К.М. Тенденції розвитку ринку платіжних карток в Україні / К. М. Мельник // Матеріали VІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2014 р. – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Візаві», 2014. – Ч. 1. – С. 84-86. (0,20 д. а.).
 19. Мельник К.М. Стратегічні напрями розвитку Державного ощадного банку України / К. М. Мельник // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта, 06 травня 2015 р. – Уманський НУС. – Ред.-вид. відділ, 2015. – С. 195-197(0,14 д. а.).
 20. Мельник К.М. Шляхи вдосконалення роботи банків з проблемними активами / К. М. Мельник // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 14-15 квітня 2015 р. – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Сочинський», 2015. – Ч. 2. – С. 106-108. (0,13 д. а.).
 21. Мельник Е.Н. Концептуальные аспекты финансовой безопасности предприятий в рыночной экономике / Международна юбилейна научно-практическа конферинция. Европейски практики и национални рефлексии в планирането. – Свищов, 24-25 април 2015г. – Сборник доклади.– Т.2. – Стр. 124-131. (0,4 д. а.).
 22. Мельник К.М. Методи зниження ризиків споживчого кредитування комерційними банками // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 20 листопада 2015 р. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015.– С.232-234. (0,14 д. а.).
 23. Мельник К.М. Проблеми та особливості розвитку Інтернет- банкінгу // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Іноваційні технології менеджменту підприємств і організацій», 17-20 листопада 2015 р. – Київ. – Том 5. – С.46-48. (0,17 д. а.).
 24. Мельник К.М. Адаптація зарубіжного досвіду розвитку маркетингової діяльності комерційних банків до реалій України / К. М. Мельник // Матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання  сучасної економіки», 24грудня  2015 р. – Умань: Видавн.-поліграф. центр «Сочинський», 2015. – Ч. 1. – С. 87-88. (0,15 д. а.).
 25. Мельник К.М. Шляхи оптимізації ресурсної бази банків / К. М. Мельник // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 21-22 квітня 2016 р. – Умань: Видав. «Сочінський М.М», 2016.–Ч. 2 – С.14-16. (0,14 д. а.).
 26. Мельник К.М. Проблеми кредитування аграрних підприємств / К. М. Мельник, Т.Ю. Бездітна // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 21-22 квітня 2016 р. – Умань: Видав. «Сочінський М.М», 2016.–Ч. 2 – С.16-17. (0,14 д. а.).
 27. Мельник К.М. Економічні нормативи НБУ як спосіб мінімізації кредитних ризиків комерційних банків / К. М. Мельник // Тези доповіді 1-ої Всеукраїнської інтернет-конференції «Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації», 30 листопада 2016 р. – м. Вінниця, 2016. – С. 66-67.
 28. Мельник К.М. Сучасні аспекти формування кредитної політики комерційного банку / К. М. Мельник // Матеріали наукової конференції молодих учених, приуроченої 115 –річчю від дня народження Д.С.Дуки, 10-11 травня 2017р. – Умань:ВПЦ «Візаві». – 2017. – С.152-154.

 

 

Навчально- методичні роботи

 

1.Методичні вказівки і рекомендації для самостійної та виконання контрольної роботи студентів факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання з навчальної дисципліни „Банківські операції”(для студентів напряму підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит”, 6.030509 – „Облік і аудит”, 6.030504 – „Економіка підприємства”, 6.030507 – „Маркетинг” ). -  Умань: ВПЦ «Візаві» – 2010 . – 80 с.

2. Методичні вказівки і рекомендації для самостійної та практичних робіт студентів факультету економіки і підприємництва денної форми навчання з навчальної дисципліни „Банківські операції” (для студентів напряму підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит”, 6.030509 – „Облік і аудит”, 6.030504 – „Економіка підприємства”, 6.030507 – „Маркетинг”). -  Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС – 2011. – 74 с.

3. Методичні вказівки і рекомендації для самостійної та практичної робіт студентів факультету економіки і підприємництва денної форми навчання з навчальної дисципліни «Банківський маркетинг». – Умань.: ВПЦ «Візаві», 2013. – 56с.

4. Методичні вказівки і рекомендації для самостійної та практичної робіт студентів факультету економіки і підприємництва денної форми навчання з навчальної дисципліни «Банківська система». – Умань.: ФОП «Масловатий», 2014. – 90с.

5. Методичні вказівки і рекомендації щодо самостійної підготовки та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Банківська система” заочної форми навчання (для студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит”). –  Умань: ФОП ,,Масловатий” 2014 . – 96 с.

6. Методичні рекомендації щодо проходження педагогічного стажування для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит”, 8.03050401“Економіка підприємства”, 8.03050701“Маркетинг”, 8.03050901“Облік і аудит”. – Умань.: ФОП «Масловатий», 2015. – 36 с.

7. Методичні вказівки і рекомендації для самостійної та практичних робіт студентів факультету менеджменту денної форми навчання з навчальної дисципліни «Банківська справа» для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент». – Умань.:  ФОП «Масловатий», 2015. – 61с.

8. Мельник К.М. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів І курсу (за скороченим терміном) та ІІІ курсу освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» // Мельник К.М., Бечко П.К., Лиса Н.В., Ролінський О.В. – Умань.: ФОП «Масловатий С.О.», 2016. – 30с.

9. Мельник К.М. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів ІV курсу  освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» // Мельник К.М., Лиса Н.В., Гвоздєй Н.І. – Умань.: ФОП «Масловатий С.О.», 2016. – 66с.

10. Мельник К.М. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої (переддипломної) практики для студентів освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» // Мельник К.М., Бечко П.К., Лиса Н.В., Гузар Б.С. – Умань.: ФОП «Масловатий С.О.», 2016. – 39с.

11. Мельник К.М.  Наскрізна програма практичної підготовки студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» // Мельник К.М., Бечко П.К., Лиса Н.В. – Умань.: ФОП «Масловатий С.О.», 2016. – 26с.

12. Мельник К.М. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої (педагогічної) практики для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»”, 072 «Фінанси, банківська справа та кредит», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» // Мельник К.М., Бечко П.К., Цимбалюк Ю.А. – Умань.: ФОП «Масловатий С.О.», 2016. 36с.

13. Мельник К.М.  Методичні вказівки і рекомендації для самостійної та виконання контрольної роботи студентів факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання з навчальної дисципліни „Банківські операції” (для студентів спеціальності 071«Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ) // Мельник К.М., Пташник С.А. – Умань.: ФОП «Масловатий С.О.», 2016. – 82с.

14. Мельник К.М. Методичні вказівки і рекомендації щодо самостійних, практичних та контрольних робіт студентів факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Банківська система» (для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит») // Мельник К.М. – Умань.: ФОП «Масловатий С.О.», 2016. – 96с.

15. Мельник К.М. Методичні вказівки і рекомендації для самостійної та практичних робіт студентів факультету економіки і підприємництва денної форми навчання з навчальної дисципліни «Банківська система» (для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит») // Мельник К.М. – Умань.: ФОП «Масловатий С.О.», 2016. – 93с.

16. Мельник К.М. Методичні вказівки і рекомендації для самостійної та практичних робіт студентів факультету економіки і підприємництва денної форми навчання з навчальної дисципліни „Банківські операції” (для студентів спеціальності 071«Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») // Мельник К.М. – Умань.: ФОП «Масловатий С.О.», 2016. – 74с.

17. Мельник К.М. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” // Мельник К.М., Непочатенко О.О., Бечко П.К., Цимбалюк Ю.А. – Умань.: ФОП «Масловатий С.О.», 2015. – 76с.

18. Мельник К.М. Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна система» студентами факультету економіки і підприємництва денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» – Умань.: РВВ УНУС», 2016. – 36 с.

19. Мельник К.М. Методичні вказівки з підготовки та проведення підсумкової атестації студентів ОР «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Умань.: РВВ УНУС», 2016. – 52 с.

20. Мельник К.М. Методичні вказівки для виконання самостійної та індивідуальної робіт студентів з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна система» студентів факультету економіки і підприємництва денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування»Умань.: РВВ УНУС», 2016. 52 с.

21. Мельник К.М. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів напряму підготовки 073 «Менеджмент» 281– «Публічне управління та адміністрування» ОКР «Бакалавр» / Колотуха С.М, Гузар Б.С., Боровик П.М., Мельник К.М., Бечко В.П. – Умань.: ПВКП «Алмі», 2017. – 100 с.