Меню

Пташник Світлана Андріївна

Пташник Світлана Андріївна  Посада: викладач

 

Освіта:  Уманський національний університет садівництва, 2013 р., фінанси і кредит.

Підвищення кваліфікації : навчання в аспірантурі (2013 – 2016 р).

Тема наукової роботи: Організаційно-економічні чинники забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.

Дисципліни, які викладає: «Банківська справа», «Податкова система», «Фінанси підприємств».

Наукові статті у фахових виданнях

  1. Непочатенко О.О., Пташник С.А.  Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України та джерела їх фінансування // Економіка АПК.  2015.  №5.  С.41-46.
  2. Непочатенко О.О., Пташник С.А. Економічна оцінка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону дослідження  //  Науковий вісний Чернівецького університету : Економіка: зб. наук. пр. Вип. 773 – 774 / Черн. нац. ун-т. ім. Юрія Федьковича.  Чернівці,  2016. 118-125с.
  3. Непочатенко  О.О., Пташник С.А. Конкурентне середовище та напрямки економічного розвитку сільськогосподарських підприємств // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» . Серія «Економіка» : науковий журнал.  Острог : Вид-во НУ«ОА» , травень 2016. №1(29). С. 48-54
  4. Непочатенко О.О., Пташник С.А., Мельник К.М. Теоретичні аспекти економічної сутності  конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК.  2016.  № 12.  С.33-36.
  5. Непочатенко О.О., Пташник С.А., Непочатенко В.О. Аналіз конкурентного середовища  сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. 2016.  №5. С.43-51.
  6. Непочатенко  О.О., Пташник С.А. Інвестиційно-інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» . Серія «Економіка» : науковий журнал.  Острог : Вид-во НУ«ОА» , грудень 2016. №3(31).  С. 42-47.
  7. Пташник С.А. Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. 2017.  №2. С.74-78.

 

Матеріали наукових конференцій

8.Пташник С.А. Аналіз конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / ГО «Львівська економічна фундація». Львів : ЛЕФ. 2017. 144с.

9. Пташник С.А. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників: пріоритети та ефективність // International scientific-practical conference. Integration of business structures: strategies and technologies. Tbilisi, Georgia, 24 February, 2017.

10.Пташник С.А. Інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток міжнародних економічних відносин: внутрішні та зовнішні фактори впливу» (24-25 лютого 2017 року, Київ). К. : Аналітичний центр «Нова економіка», 2017. С.116.

  1. Пташник С.А. Конкурентне середовище та напрями економічного розвитку сільськогосподарських підприємств // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Формування і розвиток інноваційного потенціалу економіки України» ( м.Ужгород, 17-18 лютого 2017 р.) / За. заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Пиходько, А.Krynski. У 2-х частинах. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Ч.1. с.120.

12.Пташник С.А. Економічна оцінка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону дослідження // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і макрорівнях економіки» (м. Дніпро, 17-18 березня 2017 р.). У 2-х частинах. Дніпро: ПДАБА, 2017. Ч.1. с.136.

13.Пташник С.А. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» Умань: УНУС. 2017, с.110-111.

14. Пташник С.А. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та джерела їх фінансування // Materials of the XIII International scientific and practical conference, «Modern scientific potential - 2017», 28 February - 07 March, Volume 2 : Economic science.  Sheffield. 2017, Science and education LTD -104 p.

15.Пташник С.А. Інвестиційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»:  матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет конференції. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017.  248 с.