Меню

Рибчак Олена Сергіївна

Рибчак Олена Сергіївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Освіта: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, фінанси.

Підвищення кваліфікації: КНЕУ, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2012р.

Тема дослідження: Фінансові аспекти тіньової економічної діяльності.

Наукові інтереси: Тіньова економіка.

Дисципліни, які викладає: «Ринок фінансових послуг», «Місцеві фінанси», «Методика викладання дисциплін економічного циклу».

Є автором 38 наукових праць.

Список наукових праць

№ п/п

Назва публікацій

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

Джерела інвестування соціальної сфери.

Друк.  ВАК

Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Спецвипуск до №7-8 „Інвестиції ХХІ століття: соціальні орієнтири ” / Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2003, - С. 249 – 251.

0,4 др. арк.

 

2

Пріоритетні напрямки інвестування соціальної сфери.

Друк.

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень 2003”. Том 22. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 65.

0,2 др.арк.

 

3

Система соціального захисту: проблеми сьогодення.

Друк.  ВАК

Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.Вип.1 (32) / Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2004, - С. 142 – 146.

0,4 др. арк.

 

4

Динаміка тіньової економіки та вплив на неї фіскальних та регуляторних чинників.

Друк.

ВАК

Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Випуск № 9 (40) / Наук. Ред. І.К. Бондар. – К., 2004. – С. 126 – 130.

0,4 др. арк.

 

5

Основные направления легализации теневой экономики Украины.

Друк.

Материалы научно-практической конференции «Перспективные разработки науки и техники».

Том 4. Экономические науки. – Белгород: Руснаучкнига; Днепропетровск: Наука и образование,2004.- С.39 – 42.

0,3 др. арк.

 

6

Зменшення тіньового сектора в банківській системі України.

Друк.

Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: Матеріали між нар. Наук.-практ. Конф. Тези доп. (3-5 червня 2005р.)  / Відпюред. Р. А. Слав’юк.- Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Держ. Ун-ту ім.. Лесі Українки, 2005.-С.526-528.

0,2 др. арк..

 

7

Стратегія детінізації української економіки.

Друк

моно-графія

Тенденції і пропорції розвитку економіки України. / За ред. В.Ф. Бесєдіна. – К.: НДЕІ – 2005. – 458 с.

28,625 др. арк.

Колективна особисто автора 0,5 др. арк.

8

Шляхи виявлення та попередження тіньової діяльності.

Друк.

моно-графія

 

Ринкова трансформація економіки України: проблеми регулювання. Колективна монографія./ За ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. – К.: НДЕІ – 2005.-551с.

34 др. арк.

Колективна,

особисто автора 0,7 др. арк.

9

Тіньова економіка в Україні: сучасний стан, тенденції розвитку.

Друк.

ВАК

Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць./ Вип..15 Відп. ред. С. І. Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2005. - С.18– 25.

0,7 др.

арк.

 

10

Тіньова зайнятість як форма тінізації економічних процесів.

Друк.

моно-графія

Економіка України: інвестиційно-інноваційні проблеми розвитку. Колективна монографія. / За ред. В.Ф. Бесєдіна, А.С. Музиченка. – К.: НДЕІ – 2006. – с. 232 - 238

34,5 др. арк..

Колективна особисто автора 0,5 др. арк.

11

Історичні аспекти розвитку тіньових відносин в економіці України.

Друк.

ВАК

Формування ринкової економіки. : Зб. наук. праць./ Вип..16 Відп. ред. О.О. Бєляєв. – К.: КНЕУ, 2006. - С.95– 102.

0,6 др. арк.

 

12

Економічні причини виникнення та розвитку тіньової економіки

Друк

Матеріали науково-практичної конференції «Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні». – Умань: СПД Сочінський, 2008.

0,1 др. арк.

 

13

Актуальні проблеми детінізації економіки України

Друк.

(Польша)

Gospodarka w warunkach integracji europejskiej

Wydawnictwo panstwowej wyzszej szkoly zawodowej w Plocku

Praca zbiorowa pod redakcja J.Grzywacza, S.Kowalskiego, Plock – 2008. – sc. 251-257.

0,4 др. арк.

 

14

Аспекти детінізації економіки України

Друк

Молодіжна наукова конференція, УДАУ 19.20.02.2009р.

0,1 др. арк.

 

15

Побудова системи протидії корупції як напрями рестрикції тіньового сектору економіки

Друк.

(Польша)

Finanse przedsiebiorstwa w qospodarce rynrowej.

Wydawnictwo panstwowej wyzszej szkoly zawodowej w Plocku

Praca zbiorowa pod redakcja J.Grzywacza, S.Kowalskiego, Plock – 2009. – sc. 461-467.

0,4 др. арк.

 

16

Основні важелі організаційно-економічного механізму детінізації економіки

Друк.

Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні.

Колективна монографія. – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – C.148-155.

0,4 др. арк.

 

17

Тіньова економіка в Україні та її соціально-економічні наслідки.

Друк.

Формування сучасної стратегії підприємницької діяльності: Зб. Матеріалів дванадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції.

(28 листопада 2009р.) Частина І / Гол.ред.

В. М. Дякон. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010 – С.105-108.

0,1 др. арк.

 

18

Теоретичні аспекти аналізу методів оцінки тіньової економіки

Друк.

Зб. Матеріалів Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економіки», частина І – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – 184с.

0,1 др. арк.

 

19

Теоретико-практичні підходи до аналізу методів оцінки тіньової економіки

Друк. ВАК

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол.: А. Ф. Головчук (відп. Ред..) та ін. – Умань, 2010.- Вип.. 73.- Ч. 2: Економіка. – 284 с.

0,4 др. арк.

 

20

Сучасні підходи до оцінки тіньового сектору економіки

Друк.

(Польша)

Rozwoj przedsiebiorczosci w gospodarce rynkowej.

Wydawnictwo panstwowej wyzszej szkoly zawodowej w Plocku

Praca zbiorowa pod redakcja J.Grzywacza, S.Kowalskiego, Plock – 2010. – sc. 567-573.

0,4 др. арк.

 

 

21

Організаційно-економічні передумови детінізації економіки України

Друк. ВАК

Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів. Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ, Київ 2009. – Вип. 23.– 395 с.

0,4 др. арк.

 

22

Аналіз наукових підходів щодо визначення сутності тіньової економічної діяльності

 

Друк

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 19-20 травня 2011р. – Умань: Вид. «Сочінський», 2011. – Ч.2. – 196с.

0,1 др. арк.

 

23

Дослідження сутності тіньової економіки та її структури

Друк.

(Польша)

Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku, NAUKI EKONOMICZNE, tom XIII. Uwarunkowania konkurencyjnosci przedsiebiorstw – pod red.  Jacka Grzywacza i Slawomira Kowalskiego, Plock – 2011. – sc. 165-170.

0,4 др. арк.

 

24

Основні напрями побудови стратегії детінізації економіки України

Друк.

(Польша)

Przedsiebiorstwo w otoczeniu gospodarczym Przestepczosc gospodarcza Praca zbiorowa pod redakcja J.Grzywacza, S.Kowalskiego, Plock – 2011. – sc. 491-497.

 

Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku, NAUKI EKONOMICZNE, tom XIV. Funkcjjnjwanie і rozwoj przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej – pod red. Jacka Grzywacza i Slawomira Kowalskiego, Plock – 2011.– sc. 179-183.

0,5 др. арк.

 

25

Напрями формування системи заходів обмеження тіньового сектору економіки України

 

Друк моно-графія

Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку / Під. ред.. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. (Частина 1) – Умань: Видавець „Сочінський”, 2012. – 416 с. – С. 65-68.

0,5 др. арк.

колективна

26

Теоретичні підходи щодо детінізації економіки України

 

Друк.

Економічна теорія та практика: матеріали Інтернет конференції [15.03.2012].– Умань: ПП Жовтий О.О., 2012.–239 с.– С. 9 – 10.

0,12 др. арк.

 

27

Тіньова економіка як об’єкт наукового дослідження

 

Друк.

(Польша)

Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku, NAUKI EKONOMICZNE, tom XV.Bankowosc і rozwoj lokalny w gospodarce rynkowej – pod red. Jacka Grzywacza i Slawomira Kowalskiego, Plock – 2012.– sc. 131-134.

0,4 др. арк.

 

28

Сучасні тенденції тіньової економічної діяльності

Друк.

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 17-18 травня 2012 р.(Частина 2) – Умань: Видавець „Сочінський”, 2012. – 184 с. – С. 66-68.

0,12 др. арк.

 

29

Фіскальні фактори функціонування тіньового сектору економіки

Друк.

(Польша)

Gospodarka rynkowa w warunkach kryzysu. Praca zbiorowa pod redakcja J.Grzywacza, S.Kowalskiego, Plock – 2012. – sc. 488-493.

0,4 др. арк.

 

30

Аналіз сучасних тенденцій тіньової економічної діяльності

Друк моно-графія

Стан та перспективи розвитку фінансової системи України / Під. ред.. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець „Сочінський”, 2012. – 324 с. – С. 108-113.

0,4 др. арк.

колективна

31

Методичні підходи до оцінювання обсягу тіньового сектору економіки України

Друк. ВАК

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч.2: Економіка . – 196 с. – С. 86-92.

0,5 др. арк.

 

32

Організаційно-економічний механізм детінізації грошово-кредитної сфери України

Друк.

(Польша)

Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku, NAUKI EKONOMICZNE, tom XVI. Uwarunkowania konkurencyjnosci przedsiebiorstw – pod red. Jacka Grzywacza i Slawomira Kowalskiego, Plock – 2012 .– sc. 127-134.

0,5 др. арк.

 

33

Фінансові аспекти функціонування тіньового сектора економіки

Друк.

Сучасна економічна наука: теорія і практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 15–16 листопада 2012 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2012, – 346 с. – С. 93 – 94.

0,12 др. арк.

 

34

Теоретичні аспекти оцінки фінансових джерел тіньової економічної діяльності в Україні

Друк.

Матеріали IV Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2012 р. (Частина 1) / ред. кол. О.О. Непочатенко та ін. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 240 с. – С. 172 – 174.

0,12 др. арк.

 

35

Фінансові аспекти процесу детінізації економіки України

Друк. ВАК

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч.2: Економіка . – 476 с., С 286-291.

0,5 др. арк.

 

36

Фінансові аспекти функціонування тіньової економіки

Друк.

(Польша)

Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku, NAUKI EKONOMICZNE, tom XVII. Wybrane  problemy funkcjonowania przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej – pod red. Jacka Grzywacza i Slawomira Kowalskiego, Plock – 2013 .– sc. 147-152.

0,4 др. арк.

 

37

Фінансова складова тіньових економічних відносин

Друк. ВАК

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Економіка”. Випуск 1 (38). Ужгород, 2013. С 251-254.

0,5 др. арк.

 

38

Аналіз тіньової економічної діяльності на рівні підприємств

Друк.

(Польша)

Banki, przedsiebiorstwa i spoleczenstwo w warunkach niepewnosci. Praca zbiorowa pod redakcja J.Grzywacza, S.Kowalskiego, Plock – 2013. – sc. 362 – 366.

0,5 др. арк.

 

39

Аналіз впливу тіньової економіки на фінансово-господарські відносини в Україні

Друк.

(Польша)

Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku, NAUKI EKONOMICZNE, tom XVIII. Wspolczesne procesy spoleczno-gospodarcze. – pod red. Jacka Grzywacza i Slawomira Kowalskiego, Plock – 2013 .– sc. 163 – 167.

0,5 др. арк.

 

40

Фінансова складова тіньової економічної діяльності в Україні

Друк.

Сучасна економічна наука: теорія і практика: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 7–8 листопада 2013 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2013, – 242 с. – С. 18 – 20.

0,12 др. арк.

 

41

Вплив тіньової економічної діяльності на фінансово-господарські відносини в Україні

Друк.

Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 24–25 квітня 2014 р. – Умань: ВПЦ „Візаві”, (Видавець «Сочінський»), 2014. – Ч.2. – 132 с. – С. 67-69.

0,12 др. арк.

 

42

Організаційно-економічні заходи детінізації економіки України

Друк.

(Польща)

Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku, NAUKI EKONOMICZNE, ECONOMIC NOTES tom XIX. Wybrane problemy gospodarki Polski.  Selected Polish Economic Issues. – pod red. Jacka Grzywacza i Slawomira Kowalskiego, Plock – 2014 .– sc. 99 – 104.

0,5 др. aрк.

 

43

Аналіз тенденцій розвитку тіньових економічних відносин в Україні

Друк.

(Польща)

Przedsiebiorstwa, banki, i regiony w gospodarce. Praca zbiorowa pod redakcja J.Grzywacza, S.Kowalskiego, Plock – 2014. – sc. 561 – 565.

0,5 др. aрк.

 

44

The Analysis of Renewable Energy Sources in Ukraine

 

Друк.

(Польща)

Alternatywne zrodla energii i ich zastosowanie. Praca zbiorowa pod redakcja naukowa Krystyny Krzyzanowskiej i Krzysztofa Nuszkiewicza, Goladkowo – 2014. – 184 sc. Sc.111 – 116.

0,5 др. aрк

V. I. Rybchak,

P. Y. Kurmaiev.

 

45

Организационно-финансовые аспекты функционирования теневой экономики в Украине

 

Друк.

(Польща)

Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku, NAUKI EKONOMICZNE tom XX. Wybrane problemy gospodarcze i spoleczne na tle gospodarki Polski i Swiata– pod red. Jacka Grzywacza i Slawomira Kowalskiego, Plock – 2014. – 242 sc. Sc. 221 – 226.

0,5 др. aрк

 

46

Analysis of Influence Shadow Economy’s on Social and Economi Processes in Ukrainec

Друк.

(Німеччи-на)

Science Index

РИНЦ

THOMSON REUTERS

Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – 348 p.

P. 86 – 88.

0,12 др. aрк

 

47

Influence of Shadow Economy on the Amount of Revenues from Personal Income Tax to the Consolidated Budget of Ukraine

 

Друк.

(Польща)

Development of Regions in Knowledge Economy. –  Warsaw University of life Sciences Press, Warsaw, 2014. – 136 p. P.79 – 85.

0,5 др. aрк

Lesya Barabash