Меню

Улянич Юлія Василівна

Улянич Юлія Василівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Освіта: Уманський державний аграрний університет, 2008 р., фінанси і кредит.

Підвищення кваліфікації: Уманський національний університет садівництва, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2012 р.

Тема наукової роботи: Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств.

Сфера наукових інтересів: розвиток агрострахування в Україні, страхові ризики та їх оцінка.

Дисципліни, які викладає: «Страхування», «Страховий менеджмент».

 

Має 30 публікацій, з них 27 наукового та 2 навчально-методичного характеру, в т.ч. 14 публікацій у фахових виданнях, затверджених ВАК України, автор монографії.

Наукові статті

Монографії

1.Ю. О. Нестерчук Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств : монографія / Ю.О. Нестерчук, Ю.В. Улянич. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 204 с.

Наукові статті у фахових виданнях

 1.       Улянич Ю. В. Проблеми споживчого кредитування та його перспективи у ВАТ «Ощадний банк України» / С.О. Басараб, К.Ф. Улянич, Ю. В. Улянич // Зб. Наукових праць УДАУ. – Умань: 2007. – Частина 2 «Економіка». – С.37– 45.

2.       Улянич Ю. В. Зарубіжний досвід надання кредитів фізичним особам, сучасний стан кредитування фізичних осіб в Україні на матеріалах ВАТ «Ощадний банк України » / Ю. В. Улянич //Збірник студентських наукових праць УДАУ. – Умань 2008. – Частина 2 «Економіка» – С.104-106.
3.       Улянич Ю. В. Капіталізація аграрних підприємств: теоретичний аспект / Ю. В. Улянич : зб. наук. праць Подільського держ. аграрно-технічного ун-ту. – 2009. – Вип. 17 (Т. 3). – С. 310 – 312.
4.       Улянич Ю. В. Капіталізація сільського господарства (регіональний аспект) / Ю. В. Улянич // Вісник ХНТУСГ. Серія «Економічні науки». – 2009. – Вип. 92. – С. 314 – 318.

 5.       Улянич Ю. В. Економічна сутність та класифікація капіталу аграрного підприємства / Ю. В. Улянич : зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. Серія «Економічні науки». – 2010. – Вип. 73. – Ч. 2. – С. 233 – 237.

 6.       Улянич Ю. В. Капіталізація економіки Черкаської області / Ю. В. Улянич // Наук. вісн. Львівського нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Серія «Економічні науки». – 2010. – № 1/43 (12). – С. 567 – 573.

 7.       Улянич Ю. В. Рівень капіталізації аграрного сектору економіки Черкаської області / Ю. В. Улянич // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 70 – 73.

8.        Улянич К. Ф. Мотиви до інновацій в аграрних підприємствах України / К. Ф. Улянич, Ю. В. Улянич : зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. Серія «Економічні науки». – 2011. – Вип. 75. – Ч. 2. – С. 402 – 408.

9.       Нестерчук Ю. О. Комплексний аналіз капіталізації аграрних підприємств / Ю. О. Нестерчук, Ю. В. Улянич // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 108 – 112.

  10.   Нестерчук Ю. О. Інтегральна оцінка забезпеченості активами Черкаської  області / Ю. О. Нестерчук, Ю. В. Улянич // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6. – С. 194 – 200.

  11.  Улянич К. Ф. Методичні підходи до формування моделей та прогнозування розвитку аграрних підприємств на основі інформаційного забезпечення / К. Ф. Улянич, Ю. В. Улянич // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2011. – №11(6). – С. 131 –136.

  12.  Улянич К. Ф. Інформаційно-консультаційне забезпечення суб’єктів аграрного бізнесу / К. Ф. Улянич, Ю. В. Улянич // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – №2(5). – С. 316 – 320

  13.  Прокопчук О.Т. Розвиток страхування в агровиробництві / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії –2013. – №1 (6). – С. 250 – 254

  14.  Нестерчук Ю.О. Основи формування ресурсного потенціалу підприємств АПК та підвищення рівня їх капіталізації / Ю.О. Нестерчук, Ю.В. Улянич, Н.В. Бутко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. –2013. – № 81(2). – С. 39–46

  15.  Улянич Ю.В. Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич, К.Ф. Улянич // Зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. – 2013. – Вип. 83. – Ч. 1. – С. 227 – 234.

  16.  Ульянич Ю.В. Налог на добавленную стоимость: особенности функциональной направленности относительно сельского хозяйства / Е.Т. Прокопчук, Ю.В. Ульянич, К.Ф. Ульянич // Экономика: вчера, сегодня, завтра – 2013. – №9-10. – С. 40 – 52.

  17.  Улянич Ю.В. Тенденції та перспективи розвитку непрямого оподаткування в Україні / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич // Сучасні питання економіки і права: зб. Наук. Праць. – К. : КиМУ, 2014. –Вип. № 1(7). – С. 92 – 97.

  18.       Улянич Ю.В. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич, В.П. Бечко // Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал). – 2014. – № 3 (153). – С. 46-53 (0,5 д. а.).
  19.       Улянич Ю.В. Особливості непрямого оподаткування в Україні: становлення та перспективи розвитку / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич, В.П. Бечко // Зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. – 2014. – Вип. 84. – Умань : ВПЦ «Візаві». – С. 249 – 256.
  20.        Ulyanych Y. Financial support of entities on the results of integrated assessment / Yulia Ulyanych, Olena Prokopchuk, Konstantin Ulyanych // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Journal L´Association 1901 “SEPIKE” Ausgabe 7. – Osthofen, Deutschland Poitiers, France Los Angeles, USA. – 2015– S. 125-132.
  21.       Улянич Ю.В. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Чигиринського району Черкаської області / Н.І. Гвоздєй, І.А. Бержанір, Ю.В. Улянич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. Вип. № 8. – Ч.6. – Херсон: ВД «Гельветинка» – С. 43-47
  22.       Yulia Ulyanych. Integral estimation of assets backing in Сherkasy region / Yulia Ulyanych, Olena Prokopchuk, Valentyn Bechko // Actual problems of Economics. – №1 (163) 2015. – S. – 276-285.

    Публікації в інших виданнях 

   1.Улянич Ю. В. Методичні підходи до кількісної і якісної оцінки рівня капіталізації / Ю. В. Улянич // Актуальні проблеми економіки АПК : колективна монографія / за ред. Д. К. Семенди, О. І. Здоровцова. – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – С. 171 – 179.

   2.Улянич Ю. В. Методичні засади оцінки рівня капіталізації аграрних підприємств / Ю. В. Улянич // Актуальні питання розвитку сучасної економіки : колективна монографія / за ред. О. О. Непочатенко, Ю. О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011 р. – С. 159 – 163.

   3.Улянич Ю. В. Основи організації фінансової діяльності підприємств / Ю. В. Улянич, О.В. Московчук // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації теорія та практика: колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014 р. – Ч.2. – С. 140-144

   4.Улянич Ю. В. Організаційно-економічний механізм підвищення рівня капіталізації сільськогосподарських підприємств / Ю. В. Улянич, О.Т. Прокопчук, К.Ф. Уляннич // Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни / Під. ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. –Ч.2. – С. 168-174

    Матеріали наукових конференцій

    1.       Улянич Ю.В. Особливості сучасного стану кредитування фізичних осіб на прикладі Ощадного банку України / Ю.В. Улянич // Збірник матеріалів десятої Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Київ: 2008. – Формування сучасної стратегії підприємницької діяльності. С.285-287.

   2.       Улянич Ю.В. Сучасний стан та проблеми розвитку споживчого кредитування / Ю.В. Улянич // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.– Умань: частина 2. – 2007.– С.243–244. Співавтори Басараб С.О., Улянич К.Ф.
   3.       Улянич Ю.В. Стан та проблеми розвитку споживчого кредитування / Ю.В. Улянич, К.Ф. Улянич, С.О. Басараб // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси : ЧДТУ. – 2007. –С.323 – 324.

   4.       Улянич Ю. В. Капіталізація як процес і об’єкт управління / Ю. В. Улянич : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 5– 6 черв. 2009 р.) / М-во аграр. політики України, Уманський держ. аграр. ун-т. – Умань : Видавець «Сочінський», 2009. – С. 170–171.

   Улянич Ю. В. Роль капіталізації в аграрному секторі економіки / Ю. В.  Улянич : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, (Умань, 19 – 20 лют. 2009 р.) / М-во аграр. політики України, Уманський держ. аграр. ун-т. – Умань : УДАУ, 2009. – С. 180 – 181.

   5.       Улянич Ю. В. Характеристика капіталу аграрного підприємства / Ю. В. Улянич : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, (Умань, 18 – 19 лют. 2010 р.) / М-во аграр. політики України, Уманський нац. ун-т садівництва – Умань : УНУС, 2010. – С. 183 – 184.

   6.       Ульянич Ю. В. Капитализационная эффективность экономических систем / Ю. В. Ульянич : материалы ХVI Междунар. науч.-практ. конф. [«Актуальные вопросы экономических наук»] (Новосибирск, 18 нояб. 2010 г.) / Новосибирский ГТУ. – Новосибирск : издательство НГТУ, 2010. – С. 77 – 81.

   7.       Улянич Ю. В. Основні методи оцінки вартості аграрного підприємства / Ю. В. Улянич : матеріали II Всеукр. заоч. наук. конф. [Актуальні питання сучасної економіки] (Умань, 20 – 21 січ. 2011 р.) / М-во аграр. політики та продовольства України, Уманський нац. ун-т садівництва. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – С. 159 – 162.

   8.       Улянич Ю. В. Взаємовплив капіталізації та інноваційної діяльності аграрних підприємств / Ю. В. Улянич : матеріали V Всеукр. наук. конф. молодих учених (Умань, 10 – 11 берез. 2011 р.) / М-во аграр. політики та продовольства України, Уманський нац. ун-т садівництва. – Умань : УНУС, 2011. – С. 22 – 23.

   9.       Улянич Ю. В. Капіталізація аграрного підприємства за рахунок використання об'єктів інтелектуальної власності / Ю. В. Улянич : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 19 – 20 трав. 2011 р.) / М-во аграр. політики та продовольства України. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – С. 150 – 152.

    10.  Улянич Ю. В. Особливості капіталізації праці в сільському господарстві / Ю. В. Улянич : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. [«Реформування економіки України: стан та перспективи»] (м. Київ, 24 – 25 листоп. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : МІБО КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2011. – С. 242 – 244.

    11.  Улянич Ю.В. Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств / Ю. В. Улянич, К. Ф. Улянич: матеріали IV всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки» (Умань 24 грудня 2012 р. (Частина 1)) / М-во аграр. політики та продовольства України, Уманський нац. ун-т садівництва. – Умань : УНУС, 2012. – С. 213 – 216.

    12.       Улянич Ю.В. Розвиток капіталізації та ресурсного потенціалу підприємств АПК / Ю. В. Улянич, К. Ф. Улянич: матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». – Умань : УНУС, 2013. – С. 114–116.
    13.       Улянич Ю.В. Система інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств / К. Ф. Улянич, Ю. В. Улянич: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань : УНУС, 2013. – С. 256–258.
    14.       Улянич Ю.В. Економічна суть капіталу та його значення в умовах ринкової економіки / Ю. В. Улянич: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань : УНУС, 2013. – С. 258–260.
    15.        Улянич Ю.В. Аспекти сільськогосподарського страхування / Ю. В. Улянич, О.Т. Прокопчук, І.А. Бержанір: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 10-річчю ФАБФ АПКУ «Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики» (26-27 вересня 2013 р., м. Київ). – Київ : К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – С. 703–708.
    16.        Улянич Ю.В. Лізинг в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку / Ю. В. Улянич, О.Т. Прокопчук, І.А. Бержанір: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих учених та студентів «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування» (18-19 листопада 2013р., Херсон). –Херсон: Грінь д.С., 2013. – С. 289–291.
    17.           Улянич Ю.В. Методичні засади оцінки капіталізації сільськогосподарських підприємств / Ю.В. Улянич, К.Ф. Улянич: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва (11-12 березня 2014р., м. Умань). – К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 216-218.
    18.           Улянич Ю.В. Розвиток сільськогосподарського страхування в Україні / Ю.В. Улянич, К.Ф. Улянич: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» (24-25 квітня 2014р., м. Умань). – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Ч.2 – С. 106-107.
    19.           Улянич Ю.В. Митна система України: особливості становлення та розвитку. / Ю.В. Улянич, О.Т. Прокопчук: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 207-210.
    20.       Улянич Ю.В. Основи розвитку капіталізації сільськогосподарських підприємств / Ю.В. Улянич, К.Ф. Улянич: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 226-228.
    21.           Улянич Ю.В. Методичні засади оцінки капіталізації сільськогосподарських підприємств / Ю.В. Улянич, К.Ф. Улянич: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва, 11-12 березня 2014р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. . – К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 216-218.
    22.           Улянич Ю.В. Місце сільськогосподарського страхування в загальній системі страхування / Ю.В. Улянич, К.Ф. Улянич, О.Т. Прокопчук / Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 лютого 2015 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 9-12.

      Методичні рекомендації 

     1.  Улянич Ю.В. Методичні вказівки з дисципліни «Страхування у ЗЕД» для виконання самостійної та контрольної роботи студентами факультету менеджменту (заочне відділення) спеціальності «Менеджмент». – [Ю.В. Улянич]. –Умань, 2013. – 37 ст.

     2Улянич Ю.В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Страхування» студентами факультету економіки і підпрємництва, освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр» – 6.030508 «Фінанси і кредит»; 6.030509 «Облік і аудит»; 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг». – [Ю.В. Улянич]. – Умань, 2014. –43 ст.

     3. Улянич Ю.В. Методичні вказівки з дисципліни «Страхування» для виконання самостійної та контрольної роботи студентами факультету економіки і підпрємництва (заочне відділення) та студентами Інституту післядипломної освіти та дорадництва: «Бакалавр» – 6.030508 «Фінанси і кредит»; «Спеціаліст» – 7.03050801 «Фінанси і кредит»; «Магістр» – 8.03050801 «Фінанси і кредит». – [Ю.В. Улянич]. – Умань, 2014. – 37 ст.

     4. Непочатенко О.О. Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Страхування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – [О.О. Непочатенко, В.І. Гайдай, Ю.В. Улянич, І.М. Козлова, П.М. Боровик]. За ред. Непочатенко О.О. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 127с.

      Рекомендації

     1.Улянич О.І. Органічне сільське господарство – дорога до підвищення конкурентоздатності овочевих підприємств України / О.І. Улянич, К.Ф. Улянич, Ю.В. Улянич, О.М. Філонова, Т.В. Мельниченко, Н.В. Воробйова: за ред. д.с-г.н. проф. Яновського Ю.П., д.е.н., проф. Нестерчук Ю.О. – Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС. – Умань 2013р. – 6 с.