Меню
Остання редакція: 04 березеня 2019

Бюджетування діяльності субєктів господарювання

Анотація до предмету: Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання.

 

Навчальна дисципліна “Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання” вивчається при підготовці бакалаврів з напрямку 0501 “Економіка і підприємництво” за спеціальністю 6.050100 “Фінанси”.

Мета дисципліни – формування системи знань з розроблення перспективних, поточних та оперативних бюджетів фінансової діяльності підприємства та контролю їх виконання.

Завдання дисципліни: засвоєння особливостей технології фінансового планування, обліку і контролю доходів і витрат, сформованих в процесі підприємницької діяльності на всіх рівнях управління, яка дозволяє аналізувати прогнозовані і отримані фінансові показники.

Предмет дисципліни: фінансові відносини, що виникають в процесі планування і контролю діяльності підприємства.

Система підготовки фахівців економістів освітньо-кваліфікаційного рівня  - бакалавр повинна забезпечувати оволодіння теорією, методологією і методикою пізнання і вивчення фінансового планування підприємств. Дисципліна “Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання” є практичним продовженням цілого ряду теоретичних і методологічних спеціальних фінансових навчальних курсів. Вона вивчає форми прояву економічних законів у сфері фінансового планування діяльності підприємств.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-       загальні принципи фінансового планування;

-       сутність і задачі бюджетування діяльності суб'єктів господарювання;

-       моделі і методики бюджетування;

-       основні організаційні етапи постановки і впровадження бюджетування;

-       особливості складання операційних та фінансових бюджетів підприємства;

-       економічний зміст та методи планування тактики та стратегії підприємства.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

-       теоретично обґрунтовувати необхідність фінансового планування на підприємствах;

-       формувати бізнес-прогнози;

-       будувати операційні бюджети;

-       будувати фінансові бюджети;

-       проводити аналіз планових фінансових показників;

-       здійснювати контроль за виконанням бюджетів;

-       складати графіки документообороту та оформляти планові документи;

-       оцінювати і планувати зміни фінансового стану підприємства.

У процесі вивчення дисципліни забезпечується формування у студентів різностороннього аналітичного мислення в області фінансового планування на  підприємстві, придбання навичок планування  діяльності підприємств та його впливу на кінцеві результати.

Основними видами аудиторних занять з навчальної дисципліни є лекції та практичні заняття, які дають можливість достатньо повно опанувати програмний матеріал.

Лекція призначена для повідомлення нових і систематизації та узагальнення накопичених знань з даної дисципліни.

Для закріплення теоретичного матеріалу і набуття студентами необхідних практичних вмінь передбачається проведення практичних занять, на яких розв’язуються ситуаційні задачі.

Навчальним планом передбачається самостійна робота, яка орієнтована на виконання таких робіт:

q  вивчення інструктивних та законодавчих матеріалів, методики фінансових розрахунків;

q  придбання теоретичних знань шляхом конспектування літературних джерел та роботи з конспектом лекцій;

Тематичний план програми, тематика практичних завдань є орієнтовними і при необхідності викладачі можуть вносити зміни в установленому порядку.

По закінченню вивчення дисципліни студенти складають залік.

 

Останні новини

Всі новини