Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Фінанси підприємств

Анотація до дисципліни «Фінанси підприємств»

Мета вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» — здобути базові знання з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, формування і використання прибутку, організації оборотних капіталів, кредитування підприємств, фінансового забезпечення відтворення основних фондів, фінансового планування, організації фінансової роботи на підприємстві.

Завдання вивчення дисципліни:

• вивчення сутності та функцій фінансів підприємств;

• вивчення принципів і методів організації фінансів підприємств;

• вивчення складу, структури фінансових ресурсів і джерел їх формування;

• здобуття знань про основи організації фінансування оборотних активів і фінансового забезпечення відтворення матеріальних необоротних активів;

• формування знань про оподаткування підприємств та оволодіння практикою розрахунку податкових платежів;

• набуття вмінь з оцінювання фінансового стану підприємства;

• опанування методів фінансового планування;

• розуміння основ здійснення санації підприємств.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: поняття фінансів підприємства та їх функції; джерела, склад та структуру фінансових ресурсів підприємства; основи організації фінансової роботи на підприємстві; склад та структуру основних засобів, поняття амортизації та методи її нарахування; склад та структуру оборотних коштів; поняття прибутку, джерела його формування і напрямки розподілу; показники і методи оцінки фінансового стану підприємства; зміст, завдання і методи фінансового планування; економічний зміст і порядок проведення фінансової санації підприємств.

Після опанування даної дисципліни студенти повинні уміти:  визначати можливі джерела формування фінансових ресурсів (капіталу) підприємства, оцінювати зміну складу, структури фінансових ресурсів та ефективності їх використання; обґрунтовувати переваги і недоліки різних форм організації безготівкових розрахунків та застосовувати їх для організації грошового обороту на підприємстві; розраховувати чисті гроші надходження, доходи, витрати, фінансові результати підприємства і оцінювати абсолютні та відносні показники фінансових результатів; розраховувати суми податкових та інших обов’язкових платежів неподаткового характеру, визначати вплив цих платежів на результати господарсько-фінансової діяльності підприємства; визначати потребу підприємства в оборотному капіталі та джерела її забезпечення; організовувати забезпечення підприємства кредитними ресурсами та здійснювати розрахунки щодо обслуговування й погашення кредитів; формувати амортизаційну політику підприємства та організовувати фінансове забезпечення відтворення основних фондів; розраховувати необхідні показники та робити висновки щодо оцінювання фінансового стану підприємств, його кредитоспроможності та ділової активності; організовувати фінансове планування на підприємстві та виконувати планові розрахунки; організовувати здійснення фінансової санації підприємства.

Останні новини

Всі новини