Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Фінансовий менеджмент

Анотація навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент».

 

Мета навчальної дисципліни: дати студентам знання про предмет, метод, принци­пи, сутність та зміст фінансового менеджменту, навчити основам управління фінансовою діяльністю на підприємстві.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення сутності та методичних основ фінансового менеджменту, набуття навичок управління грошовими потоками, формуванням і використанням прибутку, інвестиціями, активами; засвоєння методики визначення ціни (вартості) капіталу та з’ясування способів оптимізації його структури; методів визначення фінансового стану підприємства, його потреби у фінансових коштах; методів внутрішньофірмового фінансового прогнозування і планування, управління фінансовими ризиками; застосування фінансових інструментів антикризового управління підприємствами.

Ціль навчальної дисципліни: формування у студентів системи спеціальних знань у сфері управління фінансами.

Компетентності, що забезпечує.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: предмет, ме­тод і задачі фінансового менеджменту підприємства, його сутність та зміст, технологію, принципи, склад і структуру, основи фінансової математики, управління формуванням фінансових ресурсів і капіталу, управління вхідними й вихідними грошовими потоками, управління формуванням і розподілом при­бутку, управління оборотним капіталом, управління інвестиційною діяльністю; сутність і зміст аналізу фінансової звітності. Фінансове прогнозування і плану­вання, сутність банкрутства і управління фінансовою санацією підприємства.

Останні новини

Всі новини