Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Податки і податкова політика

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА»

Курс дисципліни «Податки і податкова політика» орієнтований на формування основ і чіткого розуміння ролі та необхідності оподаткування в сучасному економічному середовищі. Підґрунтям оволодіння знаннями з дисципліни є узагальнення знань, отриманих студентами під вивчення дисциплін «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Місцеві фінанси», «Економічний аналіз».

Мета дисципліни – здобуття теоретичних знань та набуття практичних навичок з питань оподаткування; опрацювання фінансових відносин, пов'язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

Основні завдання: опанування теоретичних основ, сутності та принципів організації податкової системи та податкової політики держави; вивчення діяльності та структури органів Державної фіскальної служби; дослідження методик розробки та провадження основних видів оподаткування; оволодіння методиками розрахунків і порядком сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами; вивчення спрощених режимів оподаткування та оволодіння механізмами їх адміністрування; ознайомлення із досвідом держав з розвинутою ринковою економікою з питань оподаткування з метою його можливого використання в Україні за умов максимального врахування національних особливостей.

Предмет дисципліни: економічні відносини, що виникають з приводу перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу для створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів.

Ціль навчальної дисципліни: формування у студентів системи спеціальних знань у сфері оподаткування.

Компетентності, що забезпечує

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: теоретико-методичні засади функціонування податкової системи; ретроспективу розвитку оподаткування в Україні та світі; теоретичні та практичні засади функціонування податкової системи; особливості оподаткування зарубіжних країн світу; основні засади організації й функціонування існуючих видів податків.

вміти: формувати власне бачення проблем та перспектив розвитку сучасної податкової системи у світі; здійснювати розрахунки усіх видів податків і обов’язкових платежів.

Останні новини

Всі новини