Меню
Остання редакція: 06 березеня 2019

Страховий менеджмент

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Навчальна дисципліна «Страховий менеджмент» входить до циклу нормативних дисциплін професійно-практичної підготовки студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього рівня «Магістр».

Мета дисципліни – отримання знань і навичок з формування і реалізації управлінських рішень з питань організації і управління страховим бізнесом, ефективним використанням наявних ресурсів страхових компаній, оптимізації фінансових потоків страховиків і забезпечені на базі цього поєднання ефективного страхового захисту клієнтів страховиків і зростання добробуту власників страхових компаній.

Основні завдання:

– вивчення сутності, ролі та механізму управління страховою діяльністю, що надасть змогу об’єктивно сформувати рівень знань студентів для подальшого успішного застосування в сфері страхування та на повну використовувати можливості страхового захисту в процесі діяльності та особистому житті;

– вивчення методів організації розвитку страхової компанії та регулювання страхової діяльності;

– набуття професійних знань з фундаментальних напрямків управління страховою діяльністю на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду;

– набуття практичного досвіду планування та прийняття управлінських рішень в процесі страхування, перестрахування та інвестиційної діяльності страхових компаній.

Предмет дисципліни: відносини, що виникають у процесі створення, управління формуванням, розподілом та використанням фондів страхових компаній при наданні страхових послуг суб’єктам ринкової економіки.

Компетентності, що забезпечує

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • особливості і перспективи розвитку підприємницької діяльності в
 • страхуванні;
 • сутність, функції та роль страхового менеджменту в ринковій економіці;
 • порядок проектування, реєстрації й ліцензування страхових організацій,
 • зміст державного нагляду за їх діяльністю;
 • принципи побудови раціональної структури страхової організації та
 • повноваження органів її управління;
 • принципи управління страховою компанією;
 • значення і методи розроблення стратегічного плану діяльності страховика;
 • сутність і способи активізації маркетингової діяльності в страхових
 • організаціях;
 • методи вивчення попиту на страхові послуги;
 • технологію відбору ризиків на страхування і врегулювання страхових
 • претензій;
 • особливості управління грошовими потоками в страхуванні;
 • умови і способи підвищення фінансової надійності страхової організації;
 • процедури здійснення фінансового моніторингу операцій страховика;

вміти:

 • розробляти місію, цілі та стратегічні завдання страховика;
 • формувати раціональну структуру управління страховою організацією;
 • організовувати процес бюджетування в страховій організації;
 • досліджувати стан ринку страхових послуг;
 • досліджувати попит па страхові послуги та організовувані ефективну систему їх продажу;
 • оформляти договори страхування і контролювати їх виконання;
 • оформляти документально страхові випадки та розраховувати розмір належних страхових виплат потерпілим;
 • аналізувати діяльність страховика і пропонувати заходи, спрямовані на її поліпшення;
 • визначати достатність коштів страхових резервів для забезпечення виконання зобов’язань перед страхувальниками;
 • визначати напрями ефективного розміщення страхових резервів та тимчасово вільних власних коштів страховика;
 • забезпечувати контроль за фінансовою надійністю страхової компанії;
 • здійснювати перевірку правильності проведення страховиками фінансових операцій;
 • проводити фінансовий моніторинг у страховій організації.

 

Останні новини

Всі новини