Меню
Остання редакція: 02 березеня 2020

Наукова та інноваційна діяльність

Однією з найважливіших складових діяльності науково-педагогічного працівника зокрема та закладу вищої освіти в цілому є наукова діяльність. Викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування активно провадять наукові дослідження з фінансів, банківництва, кредитування, пенсійного та соціального страхування, агрострахування, місцевих фінансів, казначейської справи, фінансової діяльності підприємств різних організаційно-правових форм і форм власності.

Для перегляду наукових публікацій викладачів кафедри фінансів, банківської справи і страхування, просимо перейти за наступним посиланням:
http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/23

Список наукових праць, опублікованих у 2018 році у виданнях, що мають імпакт-факторзокрема у наукометричних базах Scopus, Web of Science, Copernicus:

Malik M., Shpykuliak O., Nepochatenko O., Nepochatenko V., Ptashnyk S.

Formation of Effective Organizational and Economic Environment of Innovative Support of Enterprise Competitiveness in Ukraine | International Business Information Management Association (IBIMA) 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain. Scopus Web of Science

Bechko P.K., Barabash L.V.,

Bondarenko N.V., Vlasyuk S.A.,

Hmyria V.P.

Influence of taxes on stimulation of investment activity. Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Volume 5, Number 381 (2019). P. 143 – 150. Web of Science

Prokopchuk O., Tulush L.,

Guzar B., Korotieiev M., 

Melnyk K.

Functioning of Insurance Protection System in the Agrarian Sector of Economy in Ukraine.Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. 15-16 November 2018, Seville Spain, 1614-1624Scopus Web of Science. ISBN: 978-0-9998551-1-9.

Olena PROKOPCHUK, Mykhaylo MALYOVANYI, Nataliia BONDARENKO, Lesia BARABASH and Svitlana VLASYUK.

Insurance Market in Ukraine and Europe: Current Parallels. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10-11 April 2019 Granada. Spain. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Editor Khalid S. Soliman International Business Information Management Association (IBIMA) Copyright 2019. P. 969-980. Scopus

Olena PROKOPCHUK, Mykhaylo MALYOVANYI, Kateryna MELNYK, Bohdan GUZAR and Yulia ULYANYCH

Classification Characteristics of Insurance Products in the Agrarian Business Activity of Ukraine. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 10-11 April 2019 Granada, Spain, 947-957. Scopus

Пташник С.А.

Аналіз видатків місцевих бюджетів у контексті децентралізації фінансових ресурсів. Збірник наукових праць УНУС, 2019. Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. 204 с. (включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань: Index Copernicus, Google Scolar, ulrichsweb/serialssolutions, crossref, library, cyberleninka)

Список наукових праць, опублікованих у фахових виданнях:

Непочатенко О.О., Мельник К.М.,

Гузар Б.С.

Сучасні проблеми і перспективи розвитку банківського кредитування малого бізнесу в Україні // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. С. 5–17.

Непочатенко О.О.,

Бечко П.К.,

Барабаш Л.В.

Роль корпоративного податкового планування у діяльності суб’єктів господарювання // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. С. 95–108

Непочатенко О.О., Мельник К.М.,

 Пташник С.А.

Побудова економетричної моделі формування дохідної частини місцевого  бюджету // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск 2(19). Дніпро, 2019. С. 346–353с.

Непочатенко О.О., Мельник К.М.,

Пташник С.А.

Оцінка перспектив конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2019. № 5, С. 43–51

Гузар Б.С.,

Прокопчук О.Т.,

Мельник К.М.

Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору національної економіки. Збірник праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Видавництво «Сочінський М.М.». 2019, Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. С. 141–160.

Непочатенко О.О., Власюк С.А.,

Бондаренко Н.В., Поліщук К.С.

Сучасний стан екологічного страхування в умовах загострення екологічної ситуації в Україні // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки.  С. 45–58.

Бечко П.К.,

БарабашЛ.В.

Лиса Н.В.

Податкові пільги як інструмент реалізації концепції справедливості в оподаткуванні // Електронний фаховий журнал «Modern Economics». № 13. (2019). С. 18–24. URL: https https://modecon.mnau.edu.ua/issue-13-2019/

Бечко П.К.,

Власюк С.А.

Бондаренко Н.В.

Оподаткування аграріїв в Україні: реалії і перспективи // Вісник Одеського національного університету. Серія економіка. Том. 23, 7 (72). 2018. Одеса. С. 148-152.

Бечко П.К.,

Власюк С.А.

Податкове адміністрування в системі регуляторних механізмів розвитку підприємницької діяльності // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Частина 2. Економічні науки. Випуск 94. 2019 Умань. Сочінський. С. 17–32

Бечко П.К.,

Наталич О.С.

Диверсифікація як базовий елемент розвитку ринку кредитних ресурсів для сільськогосподарських підприємств // Вісник Одеського національного університету. Том. 23. Випуск 8 (73). Економіка. 2019. С. 155–160.

Бондаренко Н.В.,

Рибчак О.С., Кобилянський О.М.

Кооперація як основний регуляторний механізм розвитку підприємницької діяльності аграрної сфери // Агросвіт. Науково-практичний журнал. № 6. (березень 2019р.). Видавництво ТОВ «ДКС Цент» м. Київ. С. 20–27.

Барабаш Л.В.,

Бечко П.К., Кобилянський М.О., Нагорна Ю.І

Податкове стимулювання суб’єктів господарювання аграрного виробництва, як складова регуляторного механізму: світовий досвід // Modern Economics. 2019. № 15 (2019). С. 13–20. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue-15-2019/ DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-02.

Колотуха С.,

Рибчак О.

Перспективи фінансового забезпечення сільськогосподарських. товаровиробників в контексті сучасних умов // ZESZYTY NAUKOWE PWSZ W PŁOCKU. NAUKI EKONOMICZNE TOM XXVIII. PŁOCK, 2018. S. 313–328

Колотуха С.М.,

Гвоздєй Н.І., 

Рибчак О. С.

Аспекти підвищення ефективності використання    оборотних активів в с.-г. підприємствах // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. випуск 94. Умань, 2019. С. 176–189

Боровик П. М.,

Колотуха С. М.

Тенденції розвитку вітчизняного пенсійного страхування // Вища школа. 2018. С. 58–67

Мельник К.М.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фінансового профілю в процесі навчально-виробничої практики // Вища школа. Київ:Знання, 2019. № 1. С. 57–64.

Непочатенко О.О., Мельник К.М.,

Гузар Б.С.

Сучасні проблеми і перспективи розвитку банківського кредитування малого бізнесу в Україні // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко(відп. ред.) та ін. Умань: Видав. «Сочінський М.М.», 2019. Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. С. 5–17.

Мельник К.М.,

Улянич Ю.В., Прокопчук О.Т.

Розвиток агрострахування в Україні // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Видав. «Сочінський М.М.», 2019. Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. С. 121–131.

Транченко О.М.

Сучасний фінансовий інструментарій для прогнозного моделювання аграрного сектору // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Видав. «Сочінський М.М.», 2019. Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. С. 141–160.

Останні новини

Всі новини