Меню
Остання редакція: 27 лютого 2020

Наукова та інноваційна діяльність

Однією з найважливіших складових діяльності науково-педагогічного працівника зокрема та закладу вищої освіти в цілому є наукова діяльність. Викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування активно провадять наукові дослідження з фінансів, банківництва, кредитування, пенсійного та соціального страхування, агрострахування, місцевих фінансів, казначейської справи, фінансової діяльності підприємств різних організаційно-правових форм і форм власності.

Для перегляду наукових публікацій викладачів кафедри фінансів, банківської справи і страхування, просимо перейти за наступним посиланням:
http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/23

Список наукових праць, опублікованих у 2018 році у виданнях, що мають імпакт-факторзокрема у наукометричних базах Scopus, Web of Science, Copernicus:

Автори

Бібліографічний опис

Барабаш Л.В., Ролінський О.В., Кобилянський М.О.

Формуванняджерелфінансуванняоборотнихактивівсільськогосподарськихпідприємств// Науковий вісник Ужгородського університету. Ужгород, 2017. Серія «Економіка». Випуск 1 (51). С. 303–311.

Бечко П.К., Барабаш Л.В., Власюк С.А., Бондаренко Н.В.

Напрями посилення соціальної спрямованості оподаткування доходів фізичних осіб в Україні// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Том 3. № 26.С. 452–461.

Гвоздєй Н.І., Семенда Д.К., Семенда О.В.

Analysis of tax environment o fbusiness in agrarian sector of economy of Ukraine

Malyovanyi M., Nepochatenko O., Nepochatenko V.

Conceptual frameworkf or the development of financial support for social protection in Ukraine // Економічний часопис-ХХІ., 2017, 168(11-12), 78-81. 

Malyovanyi, M., Nepochatenko, O., Nesterchuk, Y.

Conceptual Approaches to Improving the Functioning of Non-state Social Insurance Institutionsin Ukraine. Economics and Sociology, 2018, 11(2), 289-304. doi: 10.14254/2071-789Х.2018/11-2/20

Malyovanyi M., Ivanova N., Melnyk K., Nepochatenko O., Rolinskyi O.

Assessment of the social expenditure impact on the economic growth in OECD countries. Problems and Perspectives in Management, 16 (3), 389-405. doi:10.21511/ppm.16(3).2018.31

Prokopchuk O., Prokopchuk I., Mentel G.

Index Insurance as an Innovative Tool for Managing Weather Risks in the Agrarian Sector of Economics. Journal of Competitiveness, 2018. 10(3), 119-131. https://doi.org/10.7441/joc.2018.03.08. (

Nesterchuk Y., Prokopchuk O., Tsymbalyuk Y., Rolinskyi O., Bilan Y.

Current status and prospects of development of the system of agrarian insurance in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations.2018, 15 (3), С. 56-70.http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(3).2018.05.

Пташник С. А. .

Прогнозування конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств залежно від валової продукції. СХІД. 2017 – 2018. № 1 (153). – С. 18 – 23.

Мельник К. М., Пташник К. М.

Конкурентний потенціал як основа формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник ХДУ. 2018. №29. С. 170-173.

Мельник К. М., Пташник К. М.

Теоретичні засади конкурентоспроможності та її роль у розвитку підприємницької діяльності. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2018. Том. 4.№ 2. С. 97-114.

Olena Rybchak

Перспективи фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в контексті сучасних умов Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku, NAUKI EKONOMICZNE tom XXVІI. Przedsiebiorstwa, banki i polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej UE – podred. Jacka Grzywaczai Slawomira Kowalskiego, Plock – 2018. – 446sc.

Malyovanyi M., Nepochatenko O., Nepochatenko V.

Selected aspects of the social protection system’s financial  security in the context of shadow economy  /.// Економічний часопис-ХХІ. – 2017. – 168(11-12). – С. 78-81.

Tranchenko O.M., Tranchenko L.V.

Strategic management optimization of the regional agricultural sector by means of modern forecast modeling instruments”/ Tranchenko O.M., Tranchenko L.V…..//Marceting and management of innovations 2018

 

Список наукових праць, опублікованих у фахових виданнях:

Автори

Бібліографічний опис

Непочатенко О.О., Бечко П.К., Барабаш Л.В.

Напрями оптимізації державної підтримки аграрних товаровиробників// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2018. Вип. 92. Ч. 2: Економічні науки. С. 18–32.

Бечко П.К., Барабаш Л.В., Власюк С.А., Бондаренко Н.В.

Напрями вдосконалення фінансово-кредитної підтримки фермерських господарств// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.:О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2018. Вип. 93. Ч.2 :Економічні науки. 218 с. (С. 5-20).

Бечко П.К., Боровик П.М.

Посилення стимулюючих властивостей податків в аграрній сфері. Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал 5(05)2017. Запоріжжя 2017.

Бечко П.К., Непочатенко О.О., Барабаш Л.В.

Напрями оптимізації державної підтримки аграрних товаровиробників// Збірник наукових праць УНУС. Частина друга. Економічні науки. Випуск 92.2018. С.18-32

Бечко П.К.

П.К.Зарубіжний досвід земельного оподаткування // Матеріали ХП міжнародної науково – практичної  конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. Умань, 2018. С.13-15.

Бечко П.К., Колотуха С.М.

Розвиток земельних відносин та іпотечного кредитування Збірник наукових праць УНУС. Частина друга. Економічні науки. Випуск 92.2018. С. 32-43.

Власюк С.А., Бондаренко Н.В.

Банківське кредитування реального сектору економіки / Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.:О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2018. Вип. 93. Ч.2 : Економічні науки. 218 с. (С. 32-40).

Боровик П.М., Колотуха С.М., Костенко А.Ю.

Сучасні проблеми вітчизняного пенсійного страхування.  Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання 2018. Вип. 21.URL: http://global-national.in.ua/issue-21-2018/29-vipusk-21-lyutij-2018-r/3820-borovik-p-m-kolotukha-s-m-kostenko-a-yu-suchasni-problemi-vitchiznyanogo-pensijnogo-strakhuvannya.  С. 562-566.

Боровик П.М., Сліпченко В.В., Сіренко О.С.

Посилення ролі податку на додану вартість  у формуванні доходів бюджету. Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», № 92, 2018 р. С. 43-52.

Боровик П.М., Колотуха С.М., Костенко С.С.

Тенденції розвитку бюджетних відносин в Україні на рівні муніципальних бюджетів. Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електронне наукове видання – 2018. – Вип. 5(16).  URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/16-2018. С.  210-214.

Гвоздєй Н.І.

Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства / Збірник наукових праць «Економічний аналіз». Тернопіль, 2018. Т.28. №1.  С.216-222.

Гвоздєй Н.І.

Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства / Науковий журнал «Молодий вісник». №2 (54)., Дніпропетровськ, 2018. С. 682-687

Гвоздєй Н.І.

Теоретико-методичні аспекти аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання / Економіка. Фінанси. Право. № 2. Київ: Аналітичний журнал, 2018. C.7-10

Боровик П.М., Колотуха С.М., Костенко А.Ю.

Державна підтримка аграрного бізнесу в Україні. Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 1(32), 2017 р. С. 3-11.

Бечко П.К., Колотуха С.М.,  Бечко В.П.

Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку. Економіка АПК.  2017.  № 6. С. 42-52.

Боровик П.М., Колотуха С.М, Костенко С.С

Трансформація механізму справляння єдиного податку з суб’єктів малого та аграрного бізнесу.  Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», № 91, 2017 р. С. 75-86

Колотуха С.М., Боровик П.М., Костенко А.Ю.

Банківське кредитування як важливий чинник стабілізації економіки країни / Зб. наук. пр. УНУС/ Редкол.: О.О. Непочатенко та ін.  Умань: РВЦ Уманського НУС, 2017. (Вип. 90). Ч.2: Економіка. С. 7-16.

Мельник К.М., Непочатенко О.О., Прокопчук О.Т.

Капіталізація банківської системи як основа стабільності економіки країни // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва Редкол. : О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Київ: видавн. «Основа»,  2018. Вип. 92. Ч. 2: Економічні науки. С. 6-18.

Мельник К.М., Пташник С.А.

Конкурентний потенціал як основа формування конкурентоспроможності  сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 29. Част. 1. С. 170-173.

Мельник К., Пташник С.

Теоретичні засади конкурентоспроможності та її роль у розвитку підприємницької діяльності //Електронне наукове фахове видання AgriculturalandResourceEconomics: InternationalScientific E-Journal. 2018. Volume 4. №2. С. 97-115

Прокопчук О.Т.

Страхування сільськогосподарської продукції як комплексний інструмент управління ризиками в агровиробництві.Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2018. Вип. 92. Ч. 2: Економічні науки. С. 52-67.

Тулуш Л.Д., Прокопчук О.Т.

Ринок агрострахування в Україні: тенденції та перспективи. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 55-67.

Прокопчук О.Т.

Особливості формування та сучасні тенденції функціонування українського ринку агрострахових послуг. Збірник наукових праць «Економіка та управління АПК». 2018. № 1 (139). С. 50-59.

Прокопчук О.Т.

Міжнародна практика державної підтримки страхування ризиків сільськогосподарського виробництва. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво«Основа». 2018, Вип. 93. Ч. 2: Економічні науки. С. 41-63.

Гузар Б.С., Боровик П.М., Шляхтиченко М.С.

Посилення фіскальних та регулюючих властивостей податку на прибуток підприємств. Приазовський економічний вісник. 2018. №5(10). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk--5-10.

 

Останні новини

Всі новини