Меню

Барабаш Леся Віталіївна

Барабаш Леся Віталіївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, начальник редакційно-видавничого відділу

 

Освіта: Уманська державна аграрна академія- спеціаліст з обліку і аудиту.

Підвищення кваліфікації: НДІ післядипломної освіти Мукачівського державного університету, 2016р.

Тема наукової роботи: Ефективність механізму оподаткування доходів фізичних осіб.

Сфера наукових інтересів: Фінанси, оподаткування.

Дисципліни, які викладає: «Податкова система», «Податковий менеджмент», «Податки і податкова політика».

Є автором та співавтором 19 наукових праць (з них 1 – у зарубіжному виданні), підручників «Податкова система», «Фінансовий менеджмент», а також учасником 18 конференцій.

Список наукових праць 

2006 рік

Статті в інших виданнях

1. Барабаш (Задорожня) Л.В. Удосконалення оподаткування підприємницької діяльності в Україні / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Вісник Уманського державного аграрного університету, 2006. – С. 85–88.

Тези доповідей конференцій

1. Барабаш (Задорожня) Л.В. Принципи реформування податкової системи України / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Збірник тез Третьої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», Тернопіль, 23–24 лютого 2006 року. – Тернопіль, 2006. – Частина 2. – С. 114–117.

2. Барабаш (Задорожня) Л.В. Шляхи вдосконалення оподаткування підприємств / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Матеріали наукової конференції [до 30-річчя створення економічного факультету], (Умань) / [редкол.: П.Г. Копитко (відпов. ред.) та ін.], тези наук. конфер. – С. 122–124.

Підручники, посібники

1. Податкова система : Підручник / за заг. ред. к.е.н., доцента П.К. Бечка. – Умань : Уманьке ВПП, 2006. – 273 с.

 

2007 рік

Статті у фахових виданнях

1. Барабаш (Задорожня) Л.В.Система оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та необхідність її вдосконалення / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол. : П.Г. Копитко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2007. – Вип. 65. – Ч. 2 : Економіка. – С. 129–137.

 

2008 рік

Статті у фахових виданнях

1. Барабаш (Задорожня) Л.В.Оподаткування доходів населення в історичній ретроспективі / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства : Економічні науки. Вип. 72. – Харків : ХНУТУСГ, 2008 р. – С. 179–183.

Тези доповідей конференцій

1. Барабаш (Задорожня) Л.В.Історія оподаткування доходів населення / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Матер. Всеукр. наук. конфер. молодих учених [Присвячена 110-річчю з Дня народження заслуженого працівника Вищої школи, доктора с.-г. наук, професора М.М. Шкварука], (Умань, 21–22 лютого 2008 р.) / [редкол.: П.Г. Копитко (відпов. ред.) та ін.], тези наук. конфер. – Умань, 2008. – Ч. 2. – С. 63–65.

 

2009 рік

Статті у фахових виданнях

1. Барабаш (Задорожня) Л.В.Еволюція вчення про податки / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2009. – Вип. 72. – Ч. 2 : Економіка. – С. 97–103.

Статті в інших виданнях

1. Барабаш (Задорожня) Л.В.Розвиток поглядів на оподаткування доходів фізичних осіб/ Л.В. Барабаш (Задорожня) // Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України / Під ред. М.Я. Дем’яненка, М.Й. Маліка. – Умань : СПД Сочінський, 2009. – С. 257–263.

2. Барабаш (Задорожня) Л.В.Огляд систем оподаткування доходів фізичних осіб в країнах Європи / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні. Колективна монографія. – Умань : Видавець «Сочінський», 2009. – С. 197–205.

Тези доповідей конференцій

1. Барабаш (Задорожня) Л.В.Проблеми становлення фіскальної політики в Україні / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Матер. Всеукр. наук. конфер. молодих учених [Присвячена 165-річчю від дня заснування Уманського державного аграрного університету], (Умань, 19–20 лютого 2009 р.) / [редкол.: А.Ф. Головчук (відпов. ред.) та ін.], тези наук. конфер. – Умань, 2009. – Ч. 2. – С. 74–76.

2. Барабаш (Задорожня) Л.В.Аналіз ефективності функціонування системи оподаткування доходів населення України / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки»], (Тернопіль, 28–29 травня 2009 р.) / [редкол.: С.І Юрій (відп. ред.) та ін.]. – Тернопіль, 2009. – С. 59–61.

3. Барабаш (Задорожня) Л.В.Особливості справляння податку з доходів фізичних осіб у країнах пострадянського простору / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 5–6 червня 2009 р.). – Умань : Видавець «Сочінський», 2009. – Ч. 1. – С. 147–149.

 

2010 рік

Статті в інших виданнях

1. Барабаш (Задорожня) Л.В.Функціонування системи оподаткування доходів населення України на сучасному етапі / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Сучасні аспекти розвитку економіки : Колективна монографія / За ред. О.О. Непочатенко, П.К. Бечка. – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – С. 74–80.

2. Барабаш (Задорожня) Л.В.Становлення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України : Колективна монографія / Під ред. А.Ф. Головчука, О.О. Непочатенко (Частина 1). – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2010. – С. 99–106.

Тези доповідей конференцій

1. Барабаш (Задорожня) Л.В.Етапи становлення податку / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Матер. Всеукр. наук. конфер. молодих учених, (Умань, 19–20 лютого 2010 р.) / [редкол.: А.Ф. Головчук (відпов. ред.) та ін.], тези наук. конфер. – Умань, 2010. – Ч. 2. – С. 64–66.

2. Барабаш (Задорожня) Л.В.До питання про становлення та розвиток податків / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Матеріали І Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. [«Актуальні питання сучасної економіки»], (Умань, 20–22 січня 2010 р.). – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – Ч.2. – С. 60–62.

3. Барабаш (Задорожня) Л.В.До питання про становлення системи оподаткування доходів населення на території України / Л.В. Барабаш (Задорожня) // Матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 21–21 травня 2010 р.). – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – Ч. 1. – С. 132–134.

4. Барабаш Л.В.Перспективи розвитку оподаткування доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш  // Матер. наук.-практ. круглого столу [«Податковий кодекс України як економічна конституція держави»], (Ірпінь – Умань, 15 жовтня 2010 р.) / Держ. подат. адмін. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. Центр з проблем оподатк. – Ірпінь, 2010. – С. 18–21.

 

2011 рік

Статті у фахових виданнях

1. Барабаш Л.В.Фіскальна політика держави при оподаткуванні доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш, С.А. Власюк // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч. 2 : Економіка. – С. 93–97.

2. Барабаш Л.В.Визначення податкового навантаження на доходи фізичних осіб / Л.В. Барабаш, Н.В. Бондаренко // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч. 2 : Економіка. – С. 272–276.

3. Барабаш Л.В.Визначення фіскального потенціалу податку з доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч. 2 : Економіка. – С. 342–347.

Статті у зарубіжних виданнях

1. Барабаш Л.В.Факторы влияния на уровень поступлений налога с доходов физических лиц в сводный бюджет Украины / Л.В. Барабаш // Стратегическое и проектное управление : сб. науч. ст. / гл. ред. В.Г. Прудский; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2011. – С. 7–12.

Тези доповідей конференцій

1. Барабаш Л.В.Податкове регулювання доходів сільського населення / Л.В. Барабаш // Матеріали ІІ Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. [«Актуальні питання сучасної економіки»], (Умань, 20–21 січня 2011 р.). – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – Ч.1. – С. 16–18.

2. Барабаш Л.В.Теоретичні основи визначення податкового навантаження на доходи населення України / Л.В. Барабаш // Матер. V Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 19–20 травня 2011 р.). – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – Ч. 1. – С. 23–25.

 

2012 рік

Статті у фахових виданнях

1. Барабаш Л.В.Пріоритетні методи оцінки ефективності механізму оподаткування доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш, О.В. Ролінський // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – Випуск № 2 (18). – 2012. – С. 65–71.

2. Барабаш Л.В.Особливості функціонування механізму оподаткування доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш, Л.М. Худолій // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 77. – Ч. 2 : Економіка. – С. 229–238.

3. Барабаш Л.В.Особливості розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами різних рівнів / Л.В. Барабаш // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія: фінанси і кредит. – 2012. – № 1 (32). – С. 38–47.

4. Барабаш Л.В.Вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб з метою їх детінізації / Л.В. Барабаш, Л.М. Худолій // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч. 2 : Економіка. – С. 416–427.

Тези доповідей конференцій

1. Барабаш Л.В.Заходи щодо розширення бази оподаткування доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – № 1. – 2012 / Тези доповідей на міжнародну науково-практичну конференцію КІБІТ «Студент-дослідник-фахівець», (Київ, 24 травня 2012 р.) / [Відпов. за випуск Р.О. Язиніна]. – С. 3–5.

2. Барабаш Л.В.Особливості розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами різних рівнів / Л.В. Барабаш // Матер. Всеукр. наук. конфер. молодих учених, (Умань, 19–20 лютого 2012 р.) / [редкол.: А.Ф. Головчук (відпов. ред.) та ін.], тези наук. конфер. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2012. – Ч. 2. – С. 20–22.

3. Барабаш Л.В.Роль прожиткового мінімуму в системі регулювання рівня оподаткування доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш // Матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 17–18 травня 2012 р.). – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – Ч. 1. – С. 31–33.

4. Барабаш Л.В.Прожитковий мінімум як основний інструмент регулювання оподаткування доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш // Зб. тез ІІ Всеукр. наук.-практ. конфер. [«Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи»], (Херсон, 18–19 квітня 2012 р.). – Херсон. – Ред.-вид. центр «Колос». – ХДАУ. – 2012. – С. 17–20.

5. Барабаш Л.В.Особливості удосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш // Зб. тез XVII Міжнар. наук.-практ. конфер. [Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків], (Черкаси, 18–19 жовтня 2012 р.). – Черкаси : ЧІБС УБС НБУ, 2012. – С. 211–214.

Підручники, посібники

Фінансовий менеджмент : Підручник / Непочатенко О.О., Бечко П.К., Гузар Б.С., Колотуха С.М. та інші. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 523 с.

 

2013 рік

Статті у фахових виданнях

1. Барабаш Л.В.Особливості механізму оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні на сучасному етапі / Л.В. Барабаш // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» / редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К. : ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 181, ч. 5. – С. 165–170.

2. Барабаш Л.В.Оцінка ефективності функціонування механізму оподаткування доходів фізичних осіб в Україні на сучасному етапі / Л.В. Барабаш, С.М. Концеба // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2013. – Вип. 82. – 288 с. – С. 233–243.

Статті в інших виданнях

1. Барабаш Л.В.Фактори формування заощаджень домогосподарствами / Л.В. Барабаш, І.В. Копитіна // Сучасні парадигми розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 364 с. – С. 301–309.

2. Барабаш Л.В.Теоретичні основи земельного оподаткування в Україні / Л.В. Барабаш, О.М. Омельчук // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1). – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 270–275.

3. Барабаш Л.В.Теоретичні основи оподаткування сільськогосподарських підприємств / Л.В. Барабаш, І.В. Кошман // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1). – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 275–280.

4. Барабаш Л.В.Вдосконалення інструментів регулювання оподаткування доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш, Л.М. Худолій // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 2). – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 7–14.

5. Барабаш Л.В.Теоретичні основи адміністрування непрямих податків / Л.В. Барабаш, О.П. Гаврилюк // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 2). – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 19–26.

6. Барабаш Л.В.Проблеми оподаткування доданої вартості в сільському господарстві на сучасному етапі/ Л.В. Барабаш, М.В. Зікол // Інституційні чинники розвитку підприємницьких структур / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 173–178.

7. Барабаш Л.В.Вплив податку на доходи фізичних осіб на заощадження населення в Україні та ЄС / Л.В. Барабаш, І.В. Копитіна // Економічна конвергенція країн Європейського Союзу: досвід та перспективи для України [монографія] / За редакцією В.І. Покотилової. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2013.– С. 200–211.

Тези доповідей конференцій

1. Барабаш Л.В.Особливості зарубіжного досвіду оподаткування доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш // Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.студентів і молодих учених (м. Бердянськ,6-7 лютого 2013 р.). – Донецьк : Видавництво «Світ книги», 2013. – С. 75–76.

2. Барабаш Л.В.Сутність механізму оподаткування доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш // Materialy IX mezinarodni vedesko – praktiska conference “Moderni vymozenosti vedy – 2013”. – Dil 3. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – Р. 68–70.

3. Барабаш Л.В.Критерії визначення ефективності механізму оподаткування доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 16–17 травня 2013 р. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – Ч. 1. – С. 17–19.

4. Барабаш Л.В.Визначальні критерії побудови ефективного механізму оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / Л.В. Барабаш // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих учених та студентів «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери», 18–19 листопада 2013 р. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – С. 269–272.

 

2014 рік

Статті у фахових виданнях

1. Барабаш Л.В.Аналіз структури акумулювання сум податку на доходи фізичних осіб до Зведеного бюджету України / Л.В. Барабаш, О.В. Ролінський, Н.В. Бондаренко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – Випуск № 1 (23). – 2014. – С. 15–22.

2. Барабаш Л.В.Концептуальні та методологічні основи банківського кредиту та кредитних відносин /Л.В. Барабаш, П.М. Боровик, Н.В. Бондаренко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – Випуск № 1 (23). – 2014. – С. 28–34.

3. Барабаш Л.В.Теоретичні основи механізмів практичної реалізації податкової системи держави / Л.В. Барабаш // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Вип. 85. – С. 235–242.

4. Барабаш Л.В.Вплив митної політики України на обсяги експортно-імпортних операцій / Л.В. Барабаш, О.О. Непочатенко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Вип. 86. – Ч. : Економіка. – С. 6–14.

5. Барабаш Л.В.Основи підвищення соціальної спрямованості податку на доходи фізичних осіб / Л.В. Барабаш // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Вип. 86. – Ч. : Економіка. – С. 116–122.

6. Барабаш Л.В.Агрострахування як складова продовольчої безпеки / Л.В. Барабаш, С.А. Власюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» / редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К. : ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – 74–80.

Статті в інших виданнях

1. Барабаш Л.В.Зарубіжний досвід оподаткування нерухомості / Л.В. Барабаш, Ю. Гайдамака // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : ВПЦ «візаві», 2014. – Частина 1. – С. 280–288.

2. Барабаш Л.В.Історія виникнення та функціонування податку на додану вартість / Л.В. Барабаш, О.М. Омельчук // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : ВПЦ «візаві», 2014. – Частина 1. – С. 297–304.

3. Барабаш Л.В.Етапи становлення земельного оподаткування / Л.В. Барабаш, Р.М. Цвілюк // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : ВПЦ «візаві», 2014. – Частина 1. – С. 308–313.

4. Барабаш Л.В.Порівняльний аналіз оподаткування прибутку підприємств в Україні та зарубіжних країнах / Л.В. Барабаш, І.І. Шкарпіта // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – Частина 1. – С. 325–331.

Статті у зарубіжних виданнях

1. Барабаш Л.В.Современный механизм налогообложения доходов физических лиц и пути его совершенствования / Л.В. Барабаш, Е.А. Непочатенко // Nauki ekonomiczne tom XX. Wybrane problem gospodarcze I spoleczne na tle gospodarki Polski I Swiata / Redakcja naukowa Jacek Girzywacz i Slawomir Kowalski. – Zeszyty Naukowe PWSZ w Plocku. – PLOCK, 2014. – Р. 227–235.

2. Barabash L. Influence of Shadow Economy on the Amount from Personal Income Tax to the Consolidated Budget of Ukraine / L. Barabash, O. Rybchak // Development of Regions in Knowledge Economy / Warsaw University of Life Sciences Press. –  Warsaw, 2014. – P. 79–89.

3. Barabash L.V. Influence of Customs Policy on Economic and Social Status of Ukraine / L.V. Barabash, I.V. Kopytina // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – P. 10–14.

Тези доповідей наукових конференцій

1. Барабаш Л.В.Адміністрування акцизного податку / Л.В. Барабаш, Я.А. Кучеренко // Матеріали VI Всеукраїнської заочної конференції  «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2014 р. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Ч. 1. – С. 13–15.

2. Барабаш Л.В.Передумови виникнення та наслідки функціонування тіньового сектору економіки України / Л.В. Барабаш // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих учених та студентів «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування», 27–28 листопада 2014 р. – Херсон : Грінь Д.С., 2014.

3. Барабаш Л.В. Напрями вдосконалення декларування доходів платниками податку на доходи фізичних осіб / Л.В. Барабаш // Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» [присвяченої 170-річчю з дня заснування Уманського національного університету садівництва] (Умань, 24–25 квітня 2014 р.) – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014.

 

2015 рік

Статті у цитованих наукових виданнях

1. Барабаш Л.В. Емпіричний аналіз впливу соціально-економічних детермінант на фінансове забезпечення соціального захисту в Україні / Л.В. Барабаш, М.І. Мальований, Н.В. Бондаренко // Economic Annals-XXI (2015). – № 3-4 (2). – Р. 41-45

Статті у фахових виданнях

1. Барабаш Л.В.Сутність і характеристика податкового навантаження в Україні / Л.В. Барабаш, І.В. Копитіна // Університетські наукові записки. – 2015. – № 4 (56). С. 64–73.

2. Барабаш Л.В. Удосконалення складових податкових надходжень як напрям посилення децентралізації місцевих бюджетів / Л.В. Барабаш // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» / Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – Київ: ВЦ НУБіП України, 2015. – С. 28–34.

3. Барабаш Л.В. Критерії розробки ефективної моделі механізму оподаткування доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш // Збірник наукових праць Уманського НУС / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2015. – Вип. 87. – Ч. 2 «Економіка». – С. 35–44.

Статті в інших виданнях

1. Барабаш Л.В.Аналіз ринку кредитування фізичних осіб в Україні / Л.В. Барабаш, Т.В. Ремех //Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 259–263.

2. Барабаш Л.В.Контроль за сплатою ЄСВ в Україні / Л.В. Барабаш, К.М. Мазур // Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 287–290.

3. Барабаш Л.В.Зарубіжний досвід організації системи податкового ризик-менеджменту / Л.В. Барабаш, Н.В. Стеценко // Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 290–293.

Підручники, посібники

Худолій Л.М. Механізм оподаткування доходів фізичних осіб [Монографія] / Л.М. Худолій, Л.В. Барабаш. – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2015. – 228 с.

 

2016 рік

Статті у наукових фахових виданнях

1. Барабаш Л.В. Соціальне спрямування податкового регулювання в Україні / Л.В. Барабаш, Р.М. Цвілюк // Збірник наукових праць уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2016. – Вип. 88. – Ч. 2: Економічні науки. – С. 125–134.

2. Барабаш Л.В. Розвиток фінансового ринку в Україні / Л.В. Барабаш, Н.В. Клименко // Збірник наукових праць уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Київ: Видавництво «Основа», 2016. – Вип. 89. – Ч. 2: Економічні науки. – С. 166–175.

Статті в інших виданнях

1. Барабаш Л.В. Світовий досвід мінімізації податкових ризиків / Л.В. Барабаш, Т.В. Ремех // Соціально-економічні засади розвитку економіки України : кол. моногр. : в 2 ч. Ч. 2 / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 65–74.

2. Барабаш Л.В. Роль місцевих бюджетів у реалізації цілей соціальної політики / Л.В. Барабаш, Я. Яценко // Соціально-економічні засади розвитку економіки України: кол. моногр. : в 2 ч. Ч. 1/ під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. –  С. 168–172.

3. Барабаш Л.В. Особливості соціалізації непрямих податків у зарубіжних країнах / Л.В. Барабаш, М.В. Петровська // Соціально-економічні засади розвитку економіки України: кол. моногр. : в 2 ч. Ч. 1/ під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. –  С. 172–177.

Тези доповідей наукових конференцій

1. Барабаш Л.В. Становлення податкової системи України / Л.В. Барабаш, В.В. Воропай // Актуальні питання сучасної економіки: матер. VIII Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Ч. 1. – С. 12–14.

2. Барабаш Л.В. Майнове оподаткування: досвід України та зарубіжних країн / Л.В. Барабаш, Н.В. Севостьянова // Актуальні питання сучасної економіки: матер. VIII Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Ч. 1. –  С. 14–15.

3. Барабаш Л.В. Соціалізація оподаткування як основний напрям реформування системи пенсійного страхування / Л.В. Барабаш, В.В. Уманчик // Актуальні питання сучасної економіки: матер. VIII Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Ч. 1. – С. 15–17.

4. Барабаш Л.В. Характеристика впливу податків на ефективність діяльності підприємств / Л.В. Барабаш, І.С. Ходзіцька // Актуальні питання сучасної економіки: матер. VIII Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Ч. 1. –  С. 17–18.

5. Барабаш Л.В. Еволюція фінансового ринку України / Л.В. Барабаш // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матер. Х Міжнар. наук.-практ. конф., м. Умань, 21–22 квітня 2016р.: у 2 ч. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 14–16.

2017 рік

Статті у наукових фахових виданнях

1. Барабаш Л.В. Бюро кредитних історій як основний чинник мінімізації кредитних ризиків / Л.В. Барабаш, П.К. Бечко, К.М. Мельник // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2017. – Вип. 90. – Ч. 2: Економічні науки. – С. 72–83.

2. Барабаш Л.В. Ефективність використання оборотних активів сільськогосподарських підприємств / Л.В. Барабаш, П.К. Бечко, С.М. Колотуха // Банківська справа. – 2017. – № 2 (143). – С. 74–87.

3. Барабаш Л.В. Управління оборотними активами аграрних підприємств як напрям підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / Барабаш Л.В., Бечко П.К., Плопиченко Д.А. // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2017. – Серія "Економіка". – Випуск 1(49). – Том 1. –  С. 223–231.

4. Barabash L.V. Reserves to Increase Competitiveness of AgriculturalBusiness Entities / L.V. Barabash, P.K. Bechko, Y.O. Holobolodko // International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economical Sciences” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/magazine/economy/

Статті в інших виданнях

1. Барабаш Л.В. Причини та наслідки ухилення від сплати податків у сфері непрямого оподаткування / Л.В. Барабаш, В.В. Булах // Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. –  С. 98–105.

2. Барабаш Л.В. Напрями оптимізації податкового регулювання в Україні / Л.В. Барабаш, Ю.С. Аношкіна // Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. –  С. 67–72.

3. Барабаш Л.В. Проблеми податкового контролю за справлянням прямих податків та шляхи його удосконалення / Л.В. Барабаш, Л.О. Селезень // Формування конкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної економіки / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 46–51.

4. Барабаш Л.В. Напрями підвищення соціальної спрямованості податкового регулювання в Україні / Л.В. Барабаш, Н.С. Мандюк // Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 79–84.

5. Барабаш Л.В. Роль та місце податкового контролю у системі фінансового контролю / Л.В. Барабаш, О.О. Кириленко // Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 110–115.

Тези доповідей наукових конференцій

1. Барабаш Л.В. Сутність та особливості реалізації механізму податкового регулювання / Л.В. Барабаш // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 25-26 травня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017. – С. 8–10.

2. Барабаш Л.В. Податкові важелі легалізації доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 22–23 вересня 2017 року); за заг. ред. д.е.н., проф.. Синчака В.П. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. – С. 15–17.

3. Барабаш Л.В. Пріоритетні напрями державного регулювання фінансового ринку України / Л.В. Барабаш //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України» – 25–26 травня 2017 р. – Херсон. – Ред.-вид. Центр «Колос». – ХДАУ. – 2017. – С. 38–42.