Меню
Остання редакція: 25 березеня 2018

Загальна інформація

 Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва була створена у 1998 році. Першим завідувачем кафедри став кандидат економічних наук, доцент Бечко Петро Кузьмич. На момент створення, навчальний процес на кафедрі забезпечувало сім викладачів: кандидати економічних наук, доценти Бечко П.К., Непочатенко О.О.; старші викладачі Колотуха С.М., Гузар Б.С.; асистенти: Іванова Н.А., Доморосла І.М., Стороженко О.О. і старший лаборант Вдовенко Л.О.

З 2003 року кафедра стала профілюючою у підготовці фахівців зі спеціальності «Фінанси», розширився її якісний викладацький склад. Викладачі кафедри плідно працювали у царині наукової, методичної, виховної та організаційної роботи.

У різні роки кафедру очолювали к.е.н., професор Бечко П.К.; д.е.н., професор Непочатенко О.О.; к.е.н., доцент Гузар Б.С.; д.е.н., доцент  Мальований М.І.

На сьогодні кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра. Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців найвищої кваліфікації, здатних працювати в галузі державних фінансів, зокрема в системах Міністерства фінансів, Державної казначейської служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, державних контролюючих органах, на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності та підпорядкування, у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах.

На базі кафедри фінансів, банківської справи та страхування  досліджуються питання соціального захисту, оподаткування, страхування, кредитного забезпечення, бюджетного фінансування.

При кафедрі функціонують три наукові школи:

  • Розробка науково-методичних засад соціально-економічного реформування та сталого розвитку аграрної сфери (Керівник: доктор економічних наук, професор Непочатенко О.О.)
  • Податкова та бюджетна політика в аграрній галузі (Керівник: доктор економічних наук, професор, академік УААН Дем’яненко М.Я.)
  • Методологічні засади формування фінансових механізмів підприємств АПК (Керівник: доктор економічних наук, професор, академік УААН Малік М.Й.).

Кафедра знаходиться в окремому навчальному корпусі, забезпечена чотирма аудиторіями, дві з яких – лекційні, обладнані мультимедійними засобами. Методичний кабінет кафедри постійно оновлюється новими розробками, що удосконалюють навчальний процес.

На сьогоднішній день, під керівництвом професора Бечка Петра Кузьмовича на кафедрі працює 2 професори, 13 доцентів, 2 старших викладачів та 2 викладачі. Викладачі кафедри є авторами 22 підручників та навчальних посібників.

Перелік дисциплін, які читаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування:

Гроші і кредит

Страхування

Фінанси

Банківські операції

Внутрішньогосподарський контроль

Місцеві фінанси

Податки і податкова політика

Податкова система

Фінанси підприємств

Фінансовий ринок

Банківська система

Бюджетна система

Бюджетування діяльності суб'єктів

господарювання

Управління фінансовими ризиками

Банківський менеджмент

Бюджетний менеджмент

Міжнародні розрахунки і валютні операції

Податкова система

Податковий менеджмент

Соціальне страхування

Страховий менеджмент

Фінансове посередництво

Фінансовий контролінг

Фінансовий менеджмент

Фінанси, гроші та кредит

Банківська справа

Економіка і фінанси підприємства

Банківські операції

Страхові послуги та діяльність 
страхових організацій

Управління фінансовою санацією

Страхування

Центральний банк і грошово – кредитна система

Аналіз банківської діяльності

Економіка і фінанси підприємств

Фінансово – економічна діяльність