Меню
Остання редакція: 19 липня 2017

Загальна інформація

Кафедра  фінансів, банківської справи та страхування створена в 1998 році, є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Фінанси і кредит» та «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра.  Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців найвищої кваліфікації, здатних працювати в галузі державних фінансів, зокрема в системах Міністерства фінансів, Державної казначейської служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, державних контролюючих органах, на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності та підпорядкування, у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах.

   На базі кафедри фінансів, банківської справи та страхування  досліджуються питання соціального захисту, оподаткування, страхування, кредитного забезпечення, бюджетного фінансування.

   При кафедрі функціонують три наукові школи:

  • Розробка науково-методичних засад соціально-економічного реформування та сталого розвитку аграрної сфери (Керівник: доктор економічних наук, професор Непочатенко О.О.)
  • Податкова та бюджетна політика в аграрній галузі (Керівник: доктор економічних наук, професор, академік УААН Дем’яненко М.Я.)
  • Методологічні засади формування фінансових механізмів підприємств АПК (Керівник: доктор економічних наук, професор, академік УААН Малік М.Й.).

    Кафедра знаходиться в окремому навчальному корпусі, забезпечена чотирма аудиторіями, дві з яких – лекційні, обладнані мультимедійними засобами. Методичний кабінет кафедри постійно оновлюється новими розробками, що удосконалюють навчальний процес.

    Викладачі кафедри є авторами 22 підручників та навчальних посібників.

Перелік дисциплін, які читаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування:

Гроші і кредит

Страхування

Фінанси

Банківські операції

Внутрішньогосподарський контроль

Місцеві фінанси

Податки і податкова політика

Податкова система

Фінанси підприємств

Фінансовий ринок

Банківська система

Бюджетна система

Бюджетування діяльності суб'єктів

господарювання

Управління фінансовими ризиками

Банківський менеджмент

Бюджетний менеджмент

Методика викладання дисциплін  економічного циклу

Міжнародні розрахунки і валютні операції

Місцеві фінанси

Податкова система України

Податковий менеджмент

Ринок фінансових послуг

Соціальне страхування

Страховий менеджмент

Фінансова санація та банкрутство підприємства

Фінансове посередництво

Фінансовий контролінг

Фінансовий менеджмент

Фінанси, гроші та кредит

Банківська справа

Економіка і фінанси підприємства

Страхування, податки і податкова
політика

Банківські операції

Податки і податкова політика

Страхові послуги та діяльність
страхових організацій

Управління фінансовою санацією