Меню

Прокопчук Олена Тодорівна

Прокопчук Олена Тодорівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Освіта: Уманська державна аграрна академія/ Облік і аудит / спеціаліст з обліку і аудиту (2003 р., диплом з відзнакою ЕР № 23083255).

Підвищення кваліфікації: ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ; курси підвищення кваліфікації (стажування) – реєстраційний номер посвідчення № 270417037 від 27.04.2017 р.

Сфери наукових інтересів та напрями наукових досліджень: страхування, оподаткування, фіскальна політика.

Дисципліни, які викладає: «Страхування», «Страхові послуги та діяльність страхових організацій», «Податки і податкова політика».

Особисті досягнення:

1)    Почесна грамота Уманської районної ради (2013 р.).

2)    стипендіат премії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2014-2015 рр.).

Є автором 93 наукових праць, співавтором навчальних посібників з грифомМОН України «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Управління фінансовою санацією підприємства» та монографії «Функціонування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва».

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

  к.е.н., старшого викладача кафедри фінансів,

банківської справи та страхування

Уманського національного університету садівництва 

Прокопчук Олени Тодорівни

 

Навчальні посібники з грифом МОН:

1. Ролінський О.В., Прокопчук О.Т., Анрющенко А.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посібник. – Умань. : Видавець «Сочінський», 2012. 302 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 08.11. 2011 р. № 1/11-10339).

2. Ролінський О.В., Прокопчук О.Т., Анрющенко А.М., Тулуш Л.Д. Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посібник. – Умань. : Видавець «Сочінський», 2013. 462 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 25.09. 2012 р. № 1/11-14966).

 

Монографія

1. Тулуш Л.Д., Прокопчук О.Т. Функціонування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва : монографія // Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 280 с.

 

Статті у провідних фахових міжнародних закордонних виданнях:

1. Непочатенко Е.А. Нестерчук Ю.А., Прокопчук Е.Т. Использование налогового механизма как специфического способа поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 5–6. С. 55–65.

2. Прокопчук Е.Т. Улянич Ю.В., Улянич К.Ф. Налог на добавленную стоимость: особенности функциональной направленности относительно сельского хозяйства // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2013. № 9–10. С. 40–52.

3. Прокопчук Е.Т. Особенности применения налога на добавленную стоимость относительно сельского хозяйства // Международный электронный научно-практический журнал «Перспективы науки и образования». 2014.  №1 (7). С. 279-283.

4. Прокопчук Е.Т. Сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы: становление и особенности развития в Украине // Международный электронный научно-практический журнал «Государственный советник». 2014. №1 (5). С. 126-130.

5. Непочатенко Е.А., Прокопчук Е.Т. Исторические аспекты развития сельскохозяйственной кооперации в Украине // Международный электронный научно-практический журнал «Перспективы науки и образования». 2014. №2 (8). С. 229-236.

6. Малёваный М.И., Прокопчук Е.Т. Развитие сельскохозяйственной обслуживающей кооперации в Украине // Европейский журнал социальных наук.  Москва.  2014. 2 (41). Том 2.  С. 452-456.

7. Прокопчук Е.Т. Особенности трансформации специального режима взимания НДС в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции // Международный электронный научно-практический журнал «Перспективы науки и образования».  – 2014. – №4 (10). – С. 167-173.

8. Prokopchuk O. Ulyanych Y., Ulyanych K. Financial support of entities on the results of integrated assessment // Journal L´Association 1901 «SEPIKE» [Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics]. – Osthofen, Deutschland; Poitiers, France; Los Angeles, USA, den 31.12.2014. – Nr. 7. – pp. 125-132

9. Прокопчук Е.Т. Классификационные характеристики современных налоговых систем / Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2015. № 5.  С. 77-91.

9. Тулуш Л.Д., Прокопчук Е.Т. Налог на добавленную стоимость: происхождение, история развития и процесс введения // Научно-практический журнал «Управление инвестициями и инновациями». 2014. №4. С. 50-60.

10. Непочатенко Е.А., Прокопчук Е.Т., Улянич Ю.В. Опыт сельскохозяйственного страхования в зарубежных странах и возможности его использования в Украине // Научно-практический журнал «Управление инвестициями и инновациями». 2014. №4. С. 61-70.

11. Тулуш Л.Д., Прокопчук Е.Т. Оценка эффективности государственной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в Украине через механизм взимания налога на добавленную стоимость // Научно-практический журнал «Управление инвестициями и инновациями». 2015. №1. С. 26-41.

12. Тулуш Л.Д., Прокопчук Е.Т. Направления реформирования системы налогового регулирования агропромышленного производства на Украине // Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит». – 2016. – Выпуск 14 (686) (апрель).  С. 58-68.

13. Прокопчук Е.Т. Специальный режим взимания НДС в сельском хозяйстве Украины: эффективность применения и особенности трансформации // Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит». 2016.  Выпуск 19 (691) (май).  С. 41-51.

14. Прокопчук Е.Т. Система косвенного налогообложения в Украине и направления ее совершенствования с учетом европейской практики // Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит».  2016. – Выпуск 22 (694) (июнь).  С. 51-60.

15. Прокопчук Е.Т. Особенности осуществления агрострахования на Украине // Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит». 2016. Выпуск 37 (709) (октябрь). С. 50-60.

16. Прокопчук Е.Т. Оценка современного состояния и перспективы функционирования страхового рынка Украины // Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит». 2017. Том 23. Выпуск 12. (Март 2017). С. 709-730.

17. Непочатенко Е.А., Прокопчук Е.Т., Гузар Б.С. Европейский и украинский опыт финансовой поддержки фермерской деятельности за счет налоговых инструментов // Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит». 2017. Том 23. Выпуск 18. (Май 2017). С. 1072-1092.

18. Прокопчук Е.Т. Особенности инструментария налогового регулирования АПК, применяемого в украинской и мировой практике // Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит». 2017. Том 23. Выпуск 25. (Июль 2017). С. 1493-1516.

19. Прокопчук Е.Т. Перспективы применения режима компенсационной ставки НДС в отрасли сельскохозяйственного производства Украины // Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит». 2017. Том 23. Выпуск 23. (Июнь 2017). С. 1379-1394.

 

Статті у наукових фахових виданнях України, включенених до міжнародної наукометричої бази даних Scopus:

 

1. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Бечко В.П. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу // Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал).  2014.  № 3 (153).  С. 46-53.

2. Prokopchuk O.T., Nesterchuk Y.O., Bechko V.P. Adaptation of national practice of indirect taxation to European experience // Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал).  2014.  № 5 (155).  С. 426-431.

3. Prokopchuk O.T. Ulyanych Y.V., Bechko V.P. Integral estimation of assets backing in Cherkasy region // Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал).  2015. № 1 (163). С. 276-284.

 

Статті у наукових фахових виданнях України з переліку МОН:

 

1. Прокопчук О.Т. Проблеми та доцільність впровадження обов’язкового державного медичного страхування // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2012. Вип. 78.  Ч. 2 : Економіка. С. 39–48.

2. Прокопчук О.Т., Ярова І.В. Соціальне страхування як ключовий інструмент соціального захисту сільського населення // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва.  Умань, 2012. Вип. 78. Ч. 2 : Економіка. С. 49–57.

3. Прокопчук О.Т. Особливості формування механізму справляння ПДВ у сільському господарстві // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2012. Вип. 79.  Ч. 2 : Економіка. С. 56–67.

4. Прокопчук О.Т., Тулуш Л.Д. Ключові зміни у механізмі справляння ПДВ з метою підтримки сільськогосподарських товаровиробників // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва.  Умань, 2012.  Вип. 79. Ч. 2 : Економіка.  С. 39–49.

5. Прокопчук О.Т. Бержанір І.А., Гвоздєй Н.І. Діагностика фінансового стану аграрних підприємств // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2012. Вип. 79. Ч. 2 : Економіка.  С. 16–21.

          6. Прокопчук О.Т., Микитюк О.В. Підтримка сільськогосподарських товаровиробників: ключові аспекти змін у механізмі справляння ПДВ в агропромисловому виробництві // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». 2012. № 4.  С. 334–338.

7. Прокопчук О.Т. Вплив економічних ризиків на фінансові результати сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2012. Вип. 81. Ч. 2 : Економіка.  С. 255–265.

8. Непочатенко О.О., Прокопчук О.Т., Коротєєв М.А. Формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2012. Вип. 81. Ч. 2 : Економіка. С. 9–20.

9. Прокопчук О.Т. Улянич Ю.В. Розвиток страхування в агровиробництві // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (6). Т. 2. Полтава : ПДАА. 2013. С. 250–254.

          10. Непочатенко О.О., Мальований М.І., Прокопчук О.Т. Умови та ключові особливості розвитку особистих селянських господарств // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». 2013 [19].  2. С. 70–74.

11. Прокопчук О.Т. Теоретичні основи регулювання системи страхування в сільському господарстві // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2013. Вип. 82. Ч. 2 : Економіка. С. 197-210.

12. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Улянич К.Ф. Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2013. Вип. 83. Ч. 2 : Економіка. С. 227-234.

13. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В. Тенденції та перспективи розвитку непрямого оподаткування в Україні // Сучасні питання економіки і права : зб. наук. праць Київського міжнародного університету. К. : КиМУ, 2014. Вип. 1(7).  С. 92-96.

14. Непочатенко О.О., Прокопчук О.Т. Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва : збір. наук. досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»),  2014. – Вип. 84. – С. 135-143.

15. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Бечко В.П. Особливості непрямого оподаткування в Україні: становлення та перспективи розвитку // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва : збір. наук. досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»),  2014. Вип. 84. С. 249-256.

16. Прокопчук О.Т., Улянич К.Ф. Страховий захист аграрних ризиків / О.Т. Прокопчук, // Науковий журнал «Молодий вчений». 2015. № 2 (17). – Частина 6. С. 1338-1341.

17. Тулуш Л.Д., Прокопчук О.Т. Дотування тваринництва за рахунок спеціального порядку справляння ПДВ у переробній галузі // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : УНУС, 2015. Вип. 87. – Ч. 2 : Економіка. С. 15-25.

18. Прокопчук О.Т. Досвід створення податкової системи в Канаді // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : УНУС, 2016. Вип. 88. Ч. 2 : Економічні науки. С. 89-98.

19. Прокопчук О.Т. Особливості податкової системи Великобританії // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Київ : Видавництво «Основа», 2016.  Вип. 89. Ч. 2 : Економічні науки. С. 61-72.

20. Бечко В.П., Прокопчук О.Т. Оцінка сучасного стану фінансового забезпечення підприємств аграрної галузі // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2017. Вип. 90. Ч. 2: Економічні науки. С. 46-61 (07, д.а.)

21. Прокопчук О.Т. Ринок агрострахування України: сучасний стан та перспективи розвитку // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2017. Вип. 90. Ч. 2: Економічні науки. С. 127-140 (07, д.а.).

22. Прокопчук О.Т., Бечко В.П. Особливості функціонування ринку страхових послуг України // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. Видавництво КІБіТ. 2017. Вип. 1 (32). С. 88-96 (07, д.а.)

 

 

Матеріали науково-практичних конференцій:

 

          1. Прокопчук О.Т. Особливості функціональної спрямованості податку на додану вартість відносно сільськогосподарського виробництва // Матеріали всеукраїнської наук. конф. молодих учених, (Умань, 15 березня 2012 р.) / Мінагрополітики та продовольства України, Уманський національний університет садівництва. Умань, УНУС. Ч. 2 «Економічні та загальноосвітні науки». 2012. С. 92–93.

          2. Прокопчук О.Т., Микитюк О.В. Ключові особливості сільськогосподарського страхування: теорія, тенденції та протиріччя / О.Т. Прокопчук, // Матеріали всеукраїнської наук. конф. молодих учених, (Умань, 15 березня 2012 р.) / Мінагрополітики та продовольства України, Уманський національний університет садівництва. Умань, УНУС. Ч. 2 «Економічні та загальноосвітні науки». 2012. С. 94–95.

3. Прокопчук О.Т. Особливості державної фінансової підтримки розвитку молочної галузі в Україні // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. / [«Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євро інтеграції України»], (Умань, 24 січня 2012 р.) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 2012. С. 47–49.

4. Прокопчук О.Т. Державна фінансова підтримка розвитку молочної галузі в Україні // Матеріали VI Міжнародної наук.-практ. конф. / [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], 17-18 травня 2012 р. Умань : Видавець «Сочінський», 2012. С. 54–56.

5. Прокопчук О.Т. Зарубіжний досвід страхування з державною фінансовою підтримкою : можливість реалізації в аграрній сфері України // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. / [«Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи»], (Умань, 18 травня 2012 р.) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 2012. С. 147–150.

6. Прокопчук О.Т., Мальований М.І. Специфіка ризиків сільськогосподарського страхування // Матеріали всеукраїнської наук. конф. молодих учених, (Умань, 14-15 березня 2013 р.) / Мінагрополітики та продовольства України, Уманський національний університет садівництва. – Умань, УНУС. – Ч. 2 «Економічні та загальноосвітні науки».  2013. С. 121-123.

7. Прокопчук О.Т. Проблеми та перспективи розвитку агрострахування в Україні // Матеріали всеукраїнської наук. конф. молодих учених, (Умань, 14-15 березня 2013 р.) / Мінагрополітики та продовольства України, Уманський національний університет садівництва. Умань, УНУС. – Ч. 2 «Економічні та загальноосвітні науки». 2013. С. 123-125.

8. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В. Особливості страхового захисту господарств аграрного сектору // Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. / [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 16-17 травня 2013 р.) / Уманський національний університет садівництва. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». Ч. 2. 2013. С. 67–69.

9. Прокопчук О.Т., Мацько О.І. Проблеми та перспективи розвитку аграрного страхування в Україні // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 15-16 листопада 2013 р.). Уманський національний університет садівництва. Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. К.: ЗАТ «НІЧЛАВА»,  2013. С. 219–222.

10. Прокопчук О.Т. Вплив прямого оподаткування на трансформацію структури аграрного виробництва // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 15-16 листопада 2013 р.). – Уманський національний університет садівництва. Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін.  К.: ЗАТ «НІЧЛАВА»,  2013.  С. 237–240.

11. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Бержанір І.А. Аспекти сільськогосподарського страхування // Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 10-річчю ФАБФ АПКУ / [«Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики»], (26-27 вересня 2013 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В, Мельничук. К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. С. 703-707.

12. Прокопчук О.Т., Бержанір І.А., Улянич Ю.В. Лізинг в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку //  Матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції / [Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та оподаткування], (18-19 листопада 2013 р.). Херсон: Грінь Д.С., 2013. С. 289-291.

13. Прокопчук О.Т. Сільськогосподарські обслуговуючі кооператив як важлива соціально-економічна інституція підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва // Матеріали III Міжнародної наук.-практ. конф. студентів і молодих учених / [Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах], (м. Бердянськ, 29-30 січня 2014 р.) : В 2-х т. – Т. 2. Донецьк : «Донбас», 2014. С. 59-60.

14. Прокопчук О.Т., Бержанір І.А., Гвоздєй Н.І. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та їх роль на ринку аграрної продукції // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва (Умань, 11-12 березня 2014 р.) / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – С. 201-204.

15. Прокопчук О.Т. Підходи до побудови системи прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в країнах світу // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва (Умань, 11-12 березня 2014 р.) / Редкол.: – Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – С. 204-207.

16. Прокопчук О., Дубчак Є.Регресивний вплив податку на додану вартість на соціальну сферу // Матеріали III Міжнародної конференції студентських наукових гуртків / [«Перетворення сучасної сім’ї»] / Збірник праць під ред. С. Ковальського, А. Шульц, Д. Вардовського. – Польща, Плоцьк. 2013. С. 305-313.

17. Прокопчук О.Т. Теорія ризиків та страхування сільськогосподарського виробництва // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 19-20 листопада 2014 р.). – Уманський національний університет садівництва. Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА»,  2014. – С. 210-212.

18. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В. Митна система України: особливості становлення та розвитку // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 19-20 листопада 2014 р.). – Уманський національний університет садівництва. Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА»,  2014. С. 206-210.

19. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Улянич К.Ф. Місце сільськогосподарського страхування в загальній системі страхування // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / [ «Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів»], (м. Київ, 27-28 лютого 2015 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 9-11.

20. Прокопчук О.Т. Перспективи використання Україною зарубіжного досвіду у частині регулювання вітчизняної системи непрямого оподаткування // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених, присвяченій 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта (Умань, 6 травня 2015 р.) / Редкол.: – Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. С. 204-207.

21. Тулуш Л.Д., Прокопчук О.Т. Державна підтримка розвитку тваринницької галузі за рахунок спеціального режиму справляння податку на додану вартість із переробних підприємств // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених, присвяченій 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта (Умань, 6 травня 2015 р.) / Редкол.: – Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. С. 222-225.

22. Прокопчук Е.Т. Особенности налоговых систем зарубежных стран // Решение: материалы четвертой Всероссийской научно-практической конференции (г. Березники, 16 октября 2015 г.) / Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2015. – С. 320-322.

23. Прокопчук О.Т. Особливості сучасної канадської податкової ситстеми // Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. / [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 20 листопада 2015 р.). Уманський національний університет садівництва / відп. ред. Непочатенко О.О. Умань : ВПЦ «Візаві»,  2015. – С. 256-259.

24. Прокопчук О.Т. Особливості побудови податкових систем у різних країнах світу // Матеріали XVI міжнародної  науково-практичної конференції: 19 листопада 2015 р. у 2х т. / [«Теорія і практика сучасної економіки»] / відп. ред. Вяткін П.С. – Черкаси: ЧДТУ.  2015. Т. 2. С. 111-113.

25. Прокопчук О.Т. Стан та проблеми українського ринку аграрного страхування // Економічний вісник: збірник наукових праць. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів: 24 березня 2016 р. / [«Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»] / м. Умань, УДПУ імені Павла Тичини. – Умань: ФОП Жовтий О. О., Вип. 10. 2016. С. 102-105.

26. Тулуш Л.Д., Прокопчук О.Т. Трансформаційні особливості механізму справляння ПДВ в агропромисловому комплексі України // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених / [«Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці»], (Умань, 10 травня 2016 р.) / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін.  К.: Видавництво «Основа», 2016. – С. 121-125.

27. Прокопчук О.Т. Сучасні тенденції розвитку податкової системи Великобританії // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених / [«Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці»], (Умань, 10 травня 2016 р.) / Редкол.: – Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. К.: Видавництво «Основа», 2016. С. 111-115.

28. Прокопчук О.Т. Загальні тенденції розвитку ринку агрострахування України // Матеріали інтернет-конференції / [«Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту»], (Хмельницький, 24-25 травня 2016 р.). Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. С. 115-119.

29. Тулуш Л.Д., Прокопчук Е.Т. Совершенствование спецрежима взимания НДС в сельском хозяйстве Украины // Материалы международной научно-практической конференции / [«Социально-экономический потенциал территорий и перспективы развития»], (Россия, Коломна, 21 апреля 2016 г.). – Государственный социально-гуманитарный университет. – С. 323-327.

30. Прокопчук О.Т. Специфіка існуючої моделі оподаткування страхової діяльності в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери»], (Умань, 26 травня 2016 р.), м. Умань, УДПУ імені Павла Тичини.

31. Прокопчук О.Т. Особливості сучасного етапу розвитку сільськогосподарського страхування в Україні // Матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. [«Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»], (Луцьк, 08 грудня 2016 р.), Частина 1. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. С. 290-293.

32. Прокопчук О.Т. Перспективи функціонування спеціального режиму оподаткування ПДВ сільськогосподарських товаровиробників. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], 17 листопада 2016 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Умань : Видавничо- поліграфічний цент «Візаві», 2016. C. 215-217.

33. Прокопчук Е.Т. Особенности функционирования и перспективы развития украинского страхового рынка // Молодежная наука в развитии регионов: материалы Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых (Березники, 26 апреля 2017). – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политех. ун-та, 2017. Том 2. С. 8-12.

34. Прокопчук О.Т. Агрострахування як спосіб управління ризиками та стабілізації доходів сільськогосподарських товаровиробників // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, (Умань, 10-11 травня 2017 р.) / Редкол.: – Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. // Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. С. 172-174.

35. Прокопчук О.Т. Розвиток системи страхування сільськогосподарських культур // Матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. / [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 25-26 травня 2017 р.) / Уманський національний університет садівництва. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017. С. 108-110.

 

 

Публікації в інших виданнях:

 

1. Прокопчук О.Т. Зарубіжний досвід медичного страхування: доцільність та можливості реалізації в Україні // Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку : Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 2). – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. С. 370–373.

2. Прокопчук О.Т., Микитюк О.В. Проблеми формування та використання коштів місцевого бюджету // Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку : Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1). – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. С. 224–227.

3. Прокопчук О.Т., Бержанір І.А., Гвоздєй Н.І. Спрощені режими прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників : ретроспективний аспект та сучасні концептуальні підходи / О.Т. Прокопчук, // Стан та перспективи розвитку фінансової системи України : Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. С. 215–220.

4. Прокопчук О.Т., Бержанір І.А., Гвоздєй Н.І. Формування нової концепції фінансового планування сільськогосподарських підприємств // Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці : Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора Ю. О. Нестерчук. Ч. 2. – Умань: Видавничо-поліграфінчий центр «Візаві», 2013. С. 47–55.

5. Прокопчук О.Т. Бержанір І.А., Гвоздєй Н.І. Сучасний стан і тенденції розвитку особистих селянських господарств // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2013. № 1-2. С. 133-143.

6. Прокопчук О.Т., Мацько О.І. Агрострахування в Україні : проблеми та перспективи розвитку // Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України: Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. Частина 1. С. 54–60.

7. Прокопчук О.Т.,  Улянич Ю. В., Уляннич К.Ф. Організаційно-економічний механізм підвищення рівня капіталізації сільськогосподарських підприємств // Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни : Колективна монографія / Під. ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. Ч. 2. С. 168-174.

8. Прокопчук О.Т. Специфіка податкових систем країн світу та України // Молодіжний економічний дайджест: наук. електронний журн. – К.:  ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». – 2015. – № 2-3 (5-6). – С. 93-100.

9. Прокопчук О. Т. Специфіка податкових систем країн світу та // Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс] : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. № 2–3. С. 94–101.

10. Прокопчук Е.Т. Особенности влияния налоговой системы на конкурентоспособность украинской экономики // Известия МГТУ «МАМИ». Экономика и управление. Социально-гуманитарные науки. Научный рецензируемый журнал.  М., МГТУ «МАМИ», № 4(26), 2015, т. 5. С. 54-57.

11. Прокопчук О.Т. Сучасні тенденції агрострахування в Україні / // Молодіжний економічний дайджест: наук. електронний журн. – К.:  ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». 2015. № 4 (7). С. 90-93.