Меню

Гузар Богдан Степанович

Гузар Богдан Степанович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Звання та нагороди: Заслужений економіст України
Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Освіта: Тернопільський фінансово- економічний інститут, 1972 р., бухгалтерський облік в сільському господарстві.

Підвищення кваліфікації: НААН України ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2015 р.

Тема наукової роботи: Система облікового забезпечення формування та ефективного використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі економіки.

Дисципліни, які викладає: "Фінансовий контролінг", "Бюджетна система", "Бюджетний менеджмент".

Гузар Богдан Степанович є академіком Міжнародної академії аграрної освіти, членом Методичної ради з питань обліку та фінансів Мінагрополітики України, член федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

З 2004 року є членом редакційної ради науково-виробничого журналу "Облік і фінанси АПК" ННЦ Інституту аграрної економіки УААН.

За вагомий внесок у підготовку фахівців для агропромислового виробництва, розвиток економіки, методології обліку і аудиту, високий професіоналізм нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України (вересень 1994 р.), Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України (жовтень 2002 р.), знаком "Відмінник аграрної освіти та науки" ІІІ ступеня Міністерства аграрної політики України (вересень 2003 р.), Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України (вересень 2004 р.), Грамотою Верховної Ради України (жовтень 2004 р.), Почесною грамотою методичної ради з питань обліку та фінансів АПВ Міністерства аграрної політики України (липень 2007 р.), подякою Міністерства аграрної політики України (березень 2009 р.) та грамотами Уманського державного аграрного університету (тепер – Уманський НУС).

Автор  і співавтор 90 наукових праць, в тому числі 2 навчальних посібників, співавтором підручника «Фінансовий менеджмент» та 48 методичних розробок.  

Список опублікованих наукових праць

№ п/п

Назва

Видавництво

( журнал, назва, номер)

Сторінки,

кількість друкованих аркушів

Прізвище співавтора

 

1.Публікації  в наукових фахових виданнях

 

1.

Ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах  (кооперативах): навчальний посібник

 

 

навчальний посібник

К.: Вид-во УСТА. —1994.—45с.

 

0,8

Загребельна Н.І.,

Кучеренко Т.Є. 

2.

Особливості обліку в орендно-пайових кооперативах

 

Економіка АПК. — 1997. — № 1. — С. 75-77

 

0,5

 

3.

Удосконалення обліку землі в орендно-пайових кооперативах

 

Економіка АПК. — 1997. — № 12. — С. 32-34.

 

0.5

 

4.

Удосконалення обліку в асоціації орендно-пайових кооперативів

 

Економіка АПК. — 1998. — № 7. — С. 47-53.

 

0,6

 

5.

Особливості організації зведеного обліку в асоціаціях орендно- пайових кооперативів

 

 Економіка АПК. — 1998. — № 8 .— С. 55-57

0,5

 

6.

Особливості організації обліку у селянських (фермерських) господарствах на  безрахунковій і рахунковій основі

 

Економіка АПК. — 1998. — № 9. — С. 41-47.

 

0,6

 

7.

 Облік земель та ефективності їх використання в умовах переходу до ринку.

 

 

 Економіка АПК. — 2000. — № 11 .— С. 81-85.

 

 

0,5

Рибак С.М.

8.

 Облік землі, земельних і майнових паїв та їх оподаткування у фермерському господарстві

 

 Економіка АПК. — 2001. — № 7 .— С. 76-83.

 

 

0,4

Рибак С.М.

9.

Організація обліку у селянському

( фермерському ) господарстві

Економіка АПК. — 2001. — № 4 .— С. 81-85.

 

0,4

Загребельна Н.І,

 Цигода Н.В.

10

Облік витрат на виробництво у фермерських господарствах

Економіка АПК. — 2001. — № 5 .— С. 65-69.

 

0,4

Загребельна Н.І,

 Цигода Н.В.

11

Удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських підприємств

Економіка АПК. — 2002. — № 12.— С. 72-76.

 

0,4

Колотуха С.М.,

 Мельник К.М.

12.

Формування кредитного механізму сільськогосподарських  підприємств

Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє.

Вип..7.-Тернопіль: Підручники і посібники,

2003.- с.150-156. 

0,3

Колотуха С.М.

13

Особливості обліку поточних біологічних активів тваринництва

Економіка АПК. — 2008. — № 3.— С. 106-110.

 

0,4

Загребельна Н.І., Головко Л.Л., Аніщенко Г.

14

Удосконалення обліку продукції довгострокових біологічних активів тваринництва

Економіка АПК. — 2008. — № 5.— С. 108-112.

 

0,5

Загребельна Н.І., Головко Л.Л.,

 Аніщенко Г.

15

Облік поточних біологічних активів тваринництва та витрат на їхнє перетворення

Економіка АПК. — 2008. — № 9.— С. 72-77.

 

0,5

Загребельна Н.І., Головко Л.Л., Аніщенко Г.

16.

Проблеми обліку земельних ресурсів

Збірник наукових праць Подільського державного аграрного університету.- 2010.-№17.-Т.2 –С.107-109.

0,4

 

17.

Собівартість і проблеми калькуляції продукції скотарства.

Облік і фінанси АПК. -2010. -№1.С.37-42.

0,3

Головко Л.Л. Загребельна Н.І.

18

Досвід організації бухгалтерського обліку земель , прав користування і оренди

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва.-2010.- №74.- Частина 2. С.112-119.

0,4

Гузар Р.Б.

 19

Формування звітності по земельних ресурсах сільськогосподарського призначення

Економіка АПК.-2010.- №7.С.64-67

0,4

 

20

Проблеми майнового оподаткування в Україні.

Економіка АПК. -2011. - №1.С. 95-101

0.5

 

22

Кредитні важелі державного регулювання технічного забезпечення агроформувань

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. -2011.- №76.- Частина 2. С.8-19.

0,3

Непочатенко О.О.

Головчук А.Ф.

23

Проблеми  запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

Економіка АПК.-2011.- №10. С.65-71

0,5

 

24.

Шляхи  фінансування інноваційного розвитку з використанням міжнародного досвіду

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін., -Умань, 2012. Вип. 80. – Частина 2: Економіка. – 195 с. С.168-175.

0,5

Корунець О.М.

25.

Формування конкурентоспроможності продукції садівництва

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін., -Умань, 2012. Вип. 80. – Частина 2: Економіка. – 195 с. С.162-168

0,5

Цикалюк О.Є.

26

Фінансовий менеджмент: Підручник:

Підручник: Умань: Видавець «Сочинський», 2012

3,8

 

27

Основні фактори впливу на конкурентоспроможність продукції

Інноваційна економіка.-Всеукраїнський науково – виробничий журнал,11, 2012 (37),С.

277-281

0,5

Цикалюк О.Є.

28

Шляхи посилення інформативності системи фінансової звітності

 Черкаси: ЧДТУ, 2012.- Вип. 30. - Ч.2. - С.184-188.

 

0,3

Дудкевич О.В.

29

.Пряме оподаткування суб’єктів малого  підприємництва

 

Облік і Фінанси, №3 (61), 2013 -С.82-87

         0,4

Непочатенко О.О., Боровик П.М.

30

Формування національної ситеми соціальних статистичних даних як основа соціального бюджетування

Облік і Фінанси, №34 (62), 2013 -С.141-148

0,4

Мальований М.І.

31

 Казначейська справа. Навчальний посібник

Навчальний посібник/ К.С. Опалко та ін.Київ. « Аграрна освіта».-2014.- 296с.

13,5

. Опалко К.С та ін.

32

 Проблемы финансирования инновационного развития  в Украине

 Науковы працы « Науки экономичне», том ХХ.-място Плоцьк, Польща- 2014.-240с.-С.213-220

0,3

Нестерчук Ю.О.

33

 Оподаткування прибутку аграрних корпорацій.

Наукові праці Полтавської державної аграрної  академії.  Спецвипуск.  Економічні науки .– Полтава : ПДАА. – 2014. – 352 с. – С.67-72

0,3

Боровик П.М.

34

  Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності продукції садівництва.

Наукові праці Полтавської державної аграрної  академії. Вип. 1(8). – Т. 1. Економічні науки – Полтава : ПДАА. – 2014. – 356с. – С.84-92.

0,3

.Цикалюк О.Є

35

 Податкові джерела бюджетів місцевого самоврядування. Науковий журнал.

Науковий журнал. Науковий огляд. - Економіка.  №3 (4), 2014. –С.3-7.

0,2

Боровик П.М.

36.

Недоліки механізму справляння в Україні податку нав нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок

Електронне наукове видання Дніпропетровського ДАЕУ «Ефективна економіка ».- №2, 2015 р.

0,3

Боровик П.М., Поліщук Д.В.

37

Недоліки оновленого механізму справляння податку на прибуток підприємств

Науковий журнал  «Молодий вчений», ч.1,- №3 (18) березень,2015 р.

0,3

Боровик П.М.,

Приблуда М.С.

Публікації в інших виданнях

 

1

Зміст та роль фінансових ресурсів в системі економічних категорій .

Колективна монографія «Стан та перспективи розвитку фінансової системи України» / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко -Умань: Видавець «Сочинський», 2012 -324с

0,3

Корунець О.М.

2.

Особливості, недоліки та перспективи запровадження ринку землі

Колективна монографія «Стан, тенденції, та перспективи розвитку аграрної економіки» / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук – Частина 1. Умань: Видавець «Сочинський», 2012 -235с

0,3

Гузар Р.Б.

3.

Удосконалення системи управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі економіки

Колективна монографія «Сучасні тенденції розвитку аграрної економіки» / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук .Умань: Видавець «Сочинський», 2011 -267с

0,2

Корунець О.М.

4.

Удосконалення системи управління та державного  регулювання ресурсним потенціалом

Колективна монографія «Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку» / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко - Частина 2. Умань: Видавець «Сочинський», 2012 -415с

0,2

Корунець О.М.

5.

Проблеми формування дохідної та видаткової частини в процесі місцевого бюджетування

Колективна монографія «Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку» / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко - Частина 2. Умань: Видавець «Сочинський», 2012 -415с

0,3

 

6.

Проблеми формування місцевих бюджетів

Колективна монографія «Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку» / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко - Частина 2. Умань: Видавець «Сочинський», 2012 -415с

0,3

 

7.

Недержавне пенсійне страхування: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення

Колективна монографія « Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України» / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко – Частина 2. Умань: Видавець «Сочинський», 2013 –С.78-82

0,2

 

8

Механізм вдосконалення казначейського обслуговування виконання бюджетів в Україні в умовах сучасної фінансової кризи

Колективна монографія « Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України» / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко – Частина 1. Умань: Видавець «Сочинський», 2013 –С.67-72.

0,2

Кольцов О.П.

9.

Шляхи реформування пенсійної системи України

Колективна монографія « Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України» / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко – Частина 1. Умань: Видавець «Сочинський», 2013 –С.115-118.

0,3

Коган Н.К

10.

Державна підтримка аграрного сектору економіки

Колективна монографія «Стан  та  передумови розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці» / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук – Частина 1. Умань: Видавець «Сочинський», 2013 –С.61-67

0,3

 

Корунець . О.М.

11

Зарубіжний досвід фінансової підтримки аграрного сектору економіки

Колективна монографія «Стан  та  передумови розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці» / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук – Частина 1. Умань: Видавець «Сочинський», 2013 –С.51-55.

0,3

Корунець . О.М.

12.

Склад, класифікація фінансових ресурсів та джерела їх формування

Вісник УНУС, -2013.-№1-2

0,2

Корунець О.М.

13

Розвиток фермерства та механізми державної підтримки його в Україні

Вісник УНУС, -2013.-№1-2

0,2

Ярова А.М.

14

Особливості формування фінансових ресурсів в аграрному секторі економіки України

Колективна монографія «Інституційні чинники розвитку підприємницьких структур» / За ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко.Умань:Видавничо– поліграфічний центр« Візаві», 2013. –С.132-135.

0,3

 

15

.Податкова система України в контексті подолання фінансової кризи.

Колективна монографія « Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації» Теорія і практика: ч.1 Умань:Видавничо– поліграфічний центр« Візаві»,2014.-С.220-226.

0,3

П.К. Бечко

16

.  Теорія і методологія майнового оподаткування».

Колективна монографія« Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації» Умань:Видавничо– поліграфічний центр« Візаві», Теорія і практика: ч.1.-2014.- С.274-280.

0,3

П.К. Бечко

17

 «Удосконалення механізмів надходжень доходів у Пенсійний фонд України».

Колективна монографія« Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації» Теорія і практика: ч.1 Умань:Видавничо– поліграфічний центр« Візаві»,2014.- С.376-379.

0,2

 

18

 «Організаційні засади розвитку солідарної пенсійної системи України в сучасних умовах».С.371-376.

Колективна монографія« Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації» Теорія і практика: ч.1 Умань:Видавничо– поліграфічний центр« Візаві»,2014.-

0,2

 

19

Формування інституту соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах

Колективна монографія  « Cоціально - економічні координати розвитку підприємницької діяльності» Частина 1.Умань:Видавничо– поліграфічний центр« Візаві»,2014.- С.133-138.

0,3

 

20

Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку та шляхи їх вирішення

Колективна монографія  « Cтратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України.Умань:Видавничо– поліграфічний центр« Візаві»,2015.- С.129-136.

0,3

 

21

Створення кластерів – один з основних чинників конкурентоспроможності садівничої продукції

Колективна монографія  « Cтратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України.Умань:Видавничо– поліграфічний центр« Візаві»,2015.- С.95-100.

0,3

Цикалюк О.Є.

Інші наукові здобутки:

 Член  Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Сертифікат  за програмою  CAPA №130324 від 09.09.2013 р.