Меню

Лиса Наталія Володимирівна

Лиса Наталія Володимирівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, головний бухгалтер Уманського НУС
Контактний телефон: (04744) 3-43-98
Email: udau@udau.edu.ua

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Прізвище, ім’я по батькові НПП

Лиса Наталія Володимирівна

Посада

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Освіта

Одеський інститут народного господарства, 1991 рік

Спеціальність «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності», диплом ТВ №973974, 25 червня 1991р.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Диплом ДК №018787 від 17 січня 2014 р.

Спеціальність: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)

Аспірантура:

2005–2009 рр., ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Тема дисертаційного дослідження

Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання основних засобів харчових підприємств

Вчене звання

Доцент

Атестат АД № 000502 від 12 грудня 2017 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Wyzszym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Сертифікат WU 011/04 від 20.041.2018

Нагороди, звання

Подяка Міністерства освіти і науки

Стаж роботи

Загальний – 29 років

Науково-педагогічний – 17 років

Дисципліни, що викладає

«Податки і податкова політика», «Податкова система»

Тема наукової роботи

Роль податків у формуванні державного і місцевого бюджету

Сфера наукових інтересів

Фінансово-економічний механізм діяльності підприємств і організацій

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ

1. Боровик П.М., Гузар Б.С., Лиса Н.В., Вдосконалення механізмів справляння місцевих зборів в Україні // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва /Редкол.: Непочатенко О.О.(відп.ред). та ін. Умань: УНУС,2016. Вип.88. Ч.2: Економічні науки. 344с. С.55-62

 2. Боровик П.М., Гузар Б.С., Лиса Н.В., Поліщук Д.В. Місцеві збори в Україні: особливості справляння та перспективи подальшого розвитку // Науковий журнал "Молодий вчений". 2015. №12 (27). Частина 1.  С.123-125 

3. Барабаш Л.В., Бечко П.К., Лиса Н.В. Податкові пільги як інструмент реалізації концепції справедливості в оподаткуванні // Modern Economics. 2019. № 13(2019). С. 18-24. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-03.

4. Мальований М.І., Ролінський О.В., Лиса Н.В. Окремі аспекти формування фінансового забезпечення соціального захисту населення в контексті тіньової економіки // Економічний часопис - ХХІ. 2016. № 158 (3-4(2)). С. 88-91 (Scopus)

5. Бечко П.К., Лиса Н.В. Роль фінансової політики в системі управління оборотними активами суб’єктів господарювання аграрної Вісник Уманського університету садівництва // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Частина друга. Економічні науки. Випуск 91. 2017. С.53-65.

6. Бечко П.К., Барабаш Л.В., Лиса Н. В. Перспективи кредитної кооперації // Актуальні питання сучасної економіки. УНУС. 2018. C.11-13. 

7. Бечко П.К., Барабаш Л.В., Лиса Н. В. Податкові пільги як інструмент реалізації концепції справедливості в оподаткуванніModern Economics № 13 (2019) с.18-24 . https://modecon.mnau.edu.ua/issue-13-2019/

Підручники:

1. Бечко П.К. Податкова система. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 368 с.

2. Бечко П.К. Лиса Н.В Податковий менеджмент: навч. пос. для студ. вищ. навч. зал. / П.К.Бечко, Н.В.Лиса. – К.: Центр учбової літератури, 2009.   288 с. 

3. Податковий менеджмент. Підручник. Видання 2-е, перероб. і допов. / О.О. Непочатенко, М.І. Мальований, П.К. Бечко, Н.В. Лиса, Л.В. Барабаш, С.А. Власюк, Н.В. Бондаренко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 370 с.

ПУБЛІКАЦІЇ В ІНШИХ НАУКОВИХ ВИДАННЯХ І МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ 

1. Бечко П.К., Барабаш Л.В., Лиса Н.В. Стан і перспективи оптимізації державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників в Україні // The 1st International scientific and practical conference “Eurasian scientific congress” (January 27-28, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. 625 p.(Р. 554–562)