Меню

Мальований Михайло Іванович

Мальований Михайло Іванович Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, проректор з науково-педагогічної роботи
Email: vicerector2@udau.edu.ua

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Прізвище, ім’я по батькові НПП

Мальований Михайло Іванович

Посада

професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Спеціальність: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Вчене звання

Професор

Останнє підвищення кваліфікації

Закордонне науково-педагогічне стажування в економічному відділі Варшавського університету сільського господарства (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) (Польща)

Тема стажування: «Фінансові аспекти інновацій у європейських інтеграційних процесах».

Посилання на профіль в Google Academy

https://scholar.google.com.ua/citations?user=FghCjdMAAAAJ&hl=uk

Researchgate

https://www.researchgate.net/profile/Mykhaylo-Malyovanyi/stats

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55868040000

Дисципліни, що викладає

«Соціальне страхування»

САМОАНАЛІЗ НПП

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Мальований М.І. Специфічні особливості функціонування податку на додану вартість в агропромисловому виробництві України / М.І. Мальований, О.Т. Прокопчук // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne Economic Notes.  2017. №3(23). С. 129-136.

2. Malyovanyi M.  Conceptual framework for the development of financial support for social protection in Ukraine  / Nepochatenko O.,  Nepochatenko V.// Економічний часопис-ХХІ. – 2017. – 168(11-12). – С. 78-81.  Скопус

3. Malyovanyi, M., Nepochatenko, O., Nesterchuk, Y. (2018). Conceptual Approaches to Improving the Functioning of Non-state Social Insurance Institutions in Ukraine. Economics and Sociology, 11(2), 289-304. doi: 10.14254/2071-789Х.2018/11-2/20 Скопус

4. Mykhaylo Malyovanyi, Nataliia Ivanova, Kateryna Melnyk, Oleksandr Nepochatenko and Oleksandr Rolinskyi (2018). Assessment of the social expenditure impact on the economic growth in OECD countries. Problems and Perspectives in Management, 16(3), 389-405. doi:10.21511/ppm.16(3).2018.31

5. Malyovanyi, M., Prokopchuk, O., Lysa, N, Chernega, I. & Malyovana, M. 2019, " Evaluation of financing the health care system in Ukraine ", Proceedings of the 33nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. 957-968.

6. Prokopchuk, O., Malyovanyi, M.,  Bondarenko, N, Barabash, L. & Vlasyuk, S. 2019, " Insurance Market in Ukraine and Europe: Current Parallels ", Proceedings of the 33nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. 969-979.

7. Prokopchuk, O., Malyovanyi, M., Melnyk, K., Guzar B. & Ulyanych, Y. 2019, " Classification Characteristics of Insurance Products in the Agrarian Business Activity of Ukraine", Proceedings of the 33nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. 947-956.

8. Malyovanyi, M. et al., 2019. Regulatory mechanisms of state financial support that influence the financial results of the activity of agricultural enterprises. Collected Works of Uman National University of Horticulture, 95(2), pp.80–98. Available at: http://dx.doi.org/10.31395/2415-8240-2019-95-2-80-98.

9. Мальований М.І. Функціонування єдиного соціального внеску: проблеми та перспективи / М.І. Мальований, О.Т. Прокопчук, М.М. Мальована // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2020. - №96(2). – С. 34-53.

10. Мальований М.І. Інформаційні технології в інноваційній діяльності страхового ринку України / М.І. Мальований, О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2020. - №96(2). – С. 103-115.

11. Мальований М.І. Оцінка бюджетного фінансування соціального забезпечення в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / Зв ред. М.І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса: Одеський національний економічний університет. 2020. №1 (72). С. 116-135.

12. Мальований М.І. Кредитні аспекти державної підтримки сільськогосподарського виробництва України / М.І. Мальований, А.А. Осіпова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2020. Том 31 (70). №4. С. 96-104.

13. Mykhaylo MALYOVANYI, Olena PROKOPCHUK, Nataliia BONDARENKO, Oleksandr ROLINSKYI and Maria MALYOVANA, “Development of the Methodological Approach to Applying Synthetic Integral Indexes for Evaluation of the Social Protection System Functioning,” Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 November 2020, Granada, Spain, p 1112-1126.

14. Olena PROKOPCHUK, Olena NEPOCHATENKO, Mykhaylo MALYOVANYI, Svitlana VLASYUK and Nataliia IVANOVA, “Structure of Ukrainian Agricultural Insurance Market in Terms of Sectoral Gradation,” Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 November 2020, Granada, Spain, p 1879-1889.

15. Barabash, L., Malovanyi, M., & Osipova, A. (2021, March). Social Aspects of State Regulation of Agricultural Production. In SHS Web of Conferences (Vol. 100, p. 04001). EDP Sciences. Barabash L., Malovanyi M., Osipova A. Social Aspects of State Regulation of Agricultural Production //SHS Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 100. – С. 04001.

16. Мальований М.І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОГРАМ МІКРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ / М.І. Мальований, О.Т. Прокопчук, М.М. Мальована // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2021. - №98(2). – С. 29-40. 10.31395/2415-8240-2021-98-2-29-40

17. Мальований М.І. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРОСТРАХУВАННЯ / О.О. Непочатенко, О.Т. Прокопчук, М.І. Мальований // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2021. - №98(2). – С. 6-20. 10.31395/2415-8240-2021-98-2-6-20

18. Robert DANKIEWICZ, Olena PROKOPCHUK, Mykhaylo MALYOVANYI (2021). Architectonics of Complex Modernization of Agricultural Insurance Market of Ukraine in Conditions of Transformation Processes. Oblìk ì fìnansi, No 2 (92), 75-84. 10.33146/2307-9878-2021-2(92)-74-84.

 

Статті у інших виданнях:

1. Прокопчук О.Т. Поняття та класифікація ризиків в сільськогосподарській діяльності / О.Т. Прокопчук, М.І. Мальований // Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика  / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. –  Умань: Видавець «Сочінський», 2018. – 244 с. С. 190-196.

2. Мальований М.І. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту // М.І. Мальований, М.М. Мальована / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – 264 с. С. 48-60.

3. Податковий менеджмент : підруч. Вид. 2-е, перероб. і допов. / О.О. Непочатенко, М.І. Мальований, П.К. Бечко, Н.В. Лиса, Л.В. Барабаш, С.А. Власюк, Н.В. Бондаренко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 370 с.

4. Мальований М.І. Місце та роль недержавного соціального страхування у системі соціального захисту // М.І. Мальований, М.М. Мальована / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – 276 с. С. 106-113.

5. Мальований М.І. Розвиток мікрострахування в Україні // М.І. Мальований, М.М. Мальована / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – 192 с. С. 86-92.

6. Мальований М.І. Формування фінансових джерел соціального захисту населення у контексті існування тіньової економіки // М.І. Мальований, М.М. Мальована / / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 224 с. С. 87-99.

7. Мальований М.І. Концептуальні засади розвитку фінансового забезпечення соціального захисту в Україні // М.І. Мальований/ Гармонізація фінансово-економічного середовища України в комунікативному просторі : монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021.– 523 с. С. 217-248.

 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях:

1. Мальований М.І. Концептуальні підходи до удосконалення функціонування інститутів недержавного соціального страхування в Україні / М.І. Мальований, / Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 22 грудня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017. – Ч.2. – 132 с. С.9-11

2. Мальований М.І. Сучасні тенденції розвитку недержавного соціального страхування у світі / М.І. Мальований, М.М. Мальована / Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 21 грудня 2018 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2018. –  124 с. С.60-62

3. Мальований М.І. Розвиток мікрострахування в Україні / М.І. Мальований, М.М. Мальована // Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 30-31 травня 2019 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2019. – С. 55-56.

4. Мальований М.І. Формування фінансових джерел соціального захисту населення у контексті існування тіньової економіки / М.І. Мальований, М.М. Мальована / Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 20 грудня 2019 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2019. –  124 с. С.68-69

5. Прокопчук О.Т. Історична  ретроспектива формування та розвитку системи  страхового захисту в аграрному секторі економіки України / О.Т. Прокопчук, М.І. Мальований, М.М. Мальована / Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (21 листопада 2019 р.). – К.: Алерта, 2019. – 324 с.  С. 51-54.

6. Мальований М.І., Прокопчук О.Т. Нові вектори розвитку українського агрострахового ринку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій». 20 травня 2021 р., Україна, м. Дубляни С. 28-30.