Меню

Непочатенко Олена Олександрівна

Непочатенко Олена Олександрівна Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: Заслужений працівник освіти України; Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня
Посада: ректор Уманського НУС, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Email: nepochatenko1@gmail.com

 

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Прізвище, ім’я по батькові НПП

Непочатенко Олена Олександрівна

Посада

професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Освіта

Уманський ордена Трудового Червоного Прапору сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького, 1987р.

Спеціальність за дипломом «Економіка і організація сільского господарства», диплом КВ №793661, 29 січня 1987р.

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Диплом ДД № 007494 від 08 липня 2009 р.

Спеціальність: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Докторантура:

Уманський державний аграрний університет, 2004–2007 рр.

Тема дисертаційного дослідження

Банківські механізми кредитування аграрних підприємств

Вчене звання

Професор

Атестат 12ПР № 006375 від 20 січня 2011 р.

Останнє підвищення кваліфікації

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, м. Київ

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 16051945  від 16 травня 2019 р.

Посилання на профіль в Google Academy

https://scholar.google.com.ua/citations?user=55wdOzIAAAAJ&hl=uk

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-1212-6335  

Нагороди, звання

Заслужений працівник освіти України; 2016 рік

Грамота Верховної Ради України,  2019 рік

Подяка Міністра аграрної політики та продовольства, 2013 рік

Стаж роботи

Загальний – 32 років

Педагогічний – 29 років

Дисципліни, що викладає

«Фінансовий менеджмент», «Фінанси підприємств»,

Тема дослідження

Фінансово-кредитне забезпечення підприємств аграрної сфери економіки

Сфера наукових інтересів

Організаційно-економічні механізми кредитування аграрних підприємств

 САМОАНАЛІЗ НПП

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Статті у  наукових фахових виданнях, монографії, посібники, підручники

1990-2011рр. 

 1. Гончарук О.О. До проблеми відносин виробників і переробників цукрових буряків у Черкаській області. Економіка АПК,  1996.  № 4.  С. 35-41.
 2. Гончарук О.О. Організаційні форми інтеграції в цукробуряковому під комплексі АПК. Економіка АПК, 1996. № 12. С. 44-49.
 3. Гончарук О.О. Цукробуряковий під комплекс Черкащини. Видання УСГА. Умань, 1996. 20с.
 4. Гончарук О.О., Геркіял О.М. Екологічні аспекти хімізації землеробства. Збірник наукових праць УСГА. Умань, 1997.  С.7-13.
 5. Гончарук О.О., Геркіял О.М., Геркіял З.В. Про деякі екологічні проблеми застосування азотних добрив.   Збірник наукових праць УСГА.  Умань, 1997.  С.271-273.
 6. Гончарук О.О. Заходи по екологобезпечному використанню водних ресурсів на цукрових заводах Черкаської області.  Збірник наукових праць УСГА.  Умань, 1997.  С.367-370.
 7. Гончарук О.О., Бондар В.В. Проблеми фінансового планування в умовах ринку. Збірник наукових праць УСГА. Умань, 1999.  С. 360-363.
 8. Непочатенко О.О. Кредитування селянських господарств: Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. у 4-х част. За ред. П.Т. Саблука. К. –ІАЕ, 2001.  511с.
 9. Непочатенко О.О. Кредитування селянских   (фермерських) господарств. Організація і функціонування фермерських господарств. Навчальний посібник (Бечко П.К., Бурик А.Ф. та ін.) За ред. В.О.Єщенка та А.Ф.Бурика. К.   ЗАТ «Нічлава», 2002р. с.202 – 205.
 10. Непочатенко О.О., Гончарук О.А.  Сучасні проблеми кредитування сільськогосподарських товаровиробників.  Зб. наук. праць. Умань, 2003. Вип. 56. – С. 130-138.
 11. Непочатенко О.О., Уланчук О.В. Стан та проблеми розвитку банківської справи в Україні. Зб. наук. праць.  Умань, 2005.  Вип. 59.  С.399-404.
 12.  Непочатенко О.О.   Проблеми та перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в сільському господарстві. Зб. наук. праць.  Умань, 2005.  Вип. 59.  С.394-399.
 13.  Непочатенко О.О.  Формування системи кредитної кооперації в сільському господарстві.  Зб. наук. праць.  Вінниця, 2005. Вип.23. с.100-105.
 14.  Непочатенко О.О.  Сучасні проблеми банківського кредитування аграрних підприємств Фінансова система України: Зб. наук. праць. – Острог: Видавництво «Національний університет «Острозька академія», 2005.  Вип. 7; Ч. 2.  С. 222-227.
 15.  Непочатенко О.О.  Кредитування сільськогосподарських підприємств: історія розвитку Агроінком, 2005. № 5-6.  с.46-49.
 16. Податкова система. Підручник. За загальною редакцією П.К. Бечко. Умань, 2006. 273с.
 17.  Непочатенко О.О.  Проблеми правового та методологічного забезпечення банківського кредитування аграрних підприємств. Бухгалтерський облік і фінанси, 2006р. № 2. С. 70-76.
 18.   Непочатенко О.О.  Еволюція поглядів на природу і роль кредиту. Зб. наук. праць.  Вінниця, 2006.  Вип. 25.   С. 63-68.
 19.  Непочатенко О.О.  Організаційні механізми кредитування аграрних підприємств.   Вісник ХНАУ, 2006. № 11. С.183-188.
 20.  Непочатенко О.О.  Сучасні погляди на суть, функції та роль кредиту. Зб. наук. праць. Умань, 2006.  Вип. 62;  Ч. 2.  С. 238-246.
 21.  Непочатенко О.О.  Проблеми довгострокового кредитування аграрних підприємств. Зб. наук. праць.  Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2006.  Вип. 62 (85).  С.366-370.
 22.  Непочатенко О.О.   Роль кредиту у забезпеченні ресурсами сільськогосподарських товаровиробників. Фінансова система України: Зб. наук. праць.  Острог: Видавництво «Національний університет «Острозька академія», 2006. Вип. 8.; Ч. 3.  С.115-122.
 23.  Непочатенко О.О.  Удосконалення кредитних відносин в АПК регіону. Агроінком, 2006. № 7-8. с.71-74.
 24.  Непочатенко О.О.  Кредитоспроможність як важливий критерій формування кредитних відносин. Зб. наук. праць.  Умань, 2006.  Вип. 63.; Ч.2.  С. 19-26.
 25.  Непочатенко О.О.  Роль банку в діяльності агропромислово-фінансової групи. Зб. наук. праць. Вінниця, 2006.  Вип. 28.   С. 107-113.
 26. Непочатенко О.О.  Основи визначення кредитоспроможності аграрних підприємств // Вісник Сумського аграрного університету. Суми, 2006.  С.303-307.
 27.  Непочатенко О.О.  Суть і проблеми державного регулювання діяльності кредитних організацій. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук праць.  Суми: УАБС НБУ, 2006. 128-133.
 28.   Непочатенко О.О.  Роль банків у лізингових угодах. Економіка АПК, 2007. № 1. – С.89-94.
 29. Непочатенко О.О.  Досвід агролізингу в зарубіжних країнах. Зб. наук. праць.  Камянець-Подільський, 2007.   С.65-67.
 30.  Непочатенко О.О.  Лізинг як форма фінансування матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва. Вісник ХНАУ: Серія «Економіка АПК і природокористування». 2007.  Вип. 3.  С.129-134.
 31.   Непочатенко О.О.  Актуальні проблеми банківського  кредитування економіки інноваційного  типу. Прометей: Регіональний збірник наукових праць з економіки. 2007.  Випуск 1 (22).  С. 66-68.
 32.  Непочатенко О.О.  Проблеми і необхідність створення сільськогосподарського банку. Зб. наук. праць.  Умань, 2007.  Вип.64.; Ч.2.  «Економіка».  С.19-25.
 33.   Непочатенко О.О.  Лізинг як засіб оновлення основних фондів аграрних підприємств Вісник ХНТУСГ.  Харків: ХНТУСГ, 2007р.  Вип. 54.   С. 215-220.
 34.  Непочатенко О.О.  Фінансові інструменти іпотеки. Фінансова система України: Зб. наук. праць.  Острог: Видавництво «Національний університет «Острозька академія», 2007.  Вип. 9.; Ч.3.  С.396-402.
 35.  Непочатенко О.О.  Економічна суть та становлення ринку іпотечного кредитування в Україні.  Зб. наук. Праць. Черкаси: ЧДТУ, 2007.  Ч. 1.  С. 26-30.
 36.  Непочатенко О.О.   Роль та забезпечення іпотечного механізму кредитування в умовах становлення ринку землі. Наук. праці Південного філіалу «Кримський агротехнологічний університет» Національного аграрного університету. Сімферополь, 2007.  Вип. 106.  С.113-118.
 37.  Непочатенко О.О.   Кредитування сільськогосподарських товаровиробників на основі диверсифікації фінансових послуг. Економіка АПК.  2007.  № 7. С.61-66.
 38.     Непочатенко О.О.  Проблеми інституційного забезпечення земельної іпотеки регіону Зб. наук. праць.  Чернівці: Книги – ХХІ, 2007.  С. 240-256.
 39. Непочатенко О.О., Рудь О.Г. Економічний зміст поняття «прибуток» підприємств Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. Умань, 2007. Вип. 64. Ч. 2. Економіка. С. 256-260.
 40. Непочатенко О.О., Транченко О.М. Розвиток теорії управління як основа для стратегічного управління. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 8.  Дніпропетровськ: НДАБА, 2007.  С. 93-100.
 41. Непочатенко О.О.  Організаційно-економічні механізми кредитування аграрних    підприємств: (Монографія).   Умань, 2007.  456с.
 42. Непочатенко О.О.  Мотиваційні фактори відродження кредитної кооперації в сільському господарстві. Зб. наук. Праць.  Умань, 2008.  Вип. 67. Ч. 2: Економіка.  С. 343-348.

2008

 1. Непочатенко О.О., Транченко О.М. Сутність і зміст стратегічного управління. Зб. наук. Праць. Умань, 2008.  Вип. 67. Ч. 2: Економіка.   С. 353-359.
 2. Непочатенко О.О. Державна підтримка підприємств АПК через удосконалення системи кредитування. Економіка АПК.  2008.  № 8.  С.95-100.
 3. Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В. Удосконалення механізмів державної кредитної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Проблеми економіки й управління у промислових регіонах: зб.наук.праць : в 2т. НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень  За ред В.К. Мамутов.  Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.  С.149-152.

2009-2010

 1. Непочатенко О.О. Лізингове кредитування підприємств аграрного сектора економіки / Непочатенко О.О. Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України / Під ред. М.Я. Демяненка, М.Й. Маліка.  Умань: СПД Сочінський, 2009.  304с. (в т.ч. автору належить с.25-37).
 2. Непочатенко О.О., Яковенко О.В. Сучасний стан і перспективи короткострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін.  Умань, 2009.  Вип. 70.  Ч.2: Економіка.  С.130-135 (в.т.ч. автору належить 0,2 д.а.).
 3. Непочатенко О.О., Непочатенко В.О. Кредитне забезпечення інвестиційної діяльності агропромислово-фінансових груп. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць: спец. вип. Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України.  К.: КНЕУ, 2009.  С. 475-481.
 4. Непочатенко О.О. Нестерчук Ю.О. Теоретичні та практичні аспекти державної підтримки аграрних підприємств. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 253: в 7 т. Т. УІ.  Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.  244с.   (С.1520 (224)-1527(231)).
 5. Геркіял О.М., Непочатенко О.О., Геркіял З.В. Якісні грунти, як предмет застави іпотечного  кредиту. Сучасні аспекти розвитку економіки: Колективна монографія / За ред. О.О. Непочатенко, П.К. Бечка.  Умань: Видавець «Сочінський», 2010.  316с. (С.50-57).
 6. Непочатенко О.О., Рябенька О.М. Теоретичні та практичні аспекти використання та відтворення основного капіталу спиртових підприємств Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університет. Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. Умань, 2009. Вип. 71. Ч. 2: Економіка. 268с. (с.7-13).
 7. Непочатенко О.О., Яковенко О.В. Сучасний стан та перспективи кредитування економіки. Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою / Збірник наукових праць ДонДУУ: Серія «Економіка» том Х, випуск 127, Донецьк, 2009.  С. 40-45.
 8. Непочатенко О.О., Рябенька М.О. Сучасний стан та перспективи розвитку спиртової промисловості. Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін.  Умань, 2009.  Вип. 72.  Ч. 2: Економіка.  264с. (с.13-19).
 9. Непочатенко О.О. Світовий та вітчизняний досвід функціонування бюро кредитних історій. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 98. Харків: ХНТУГСГ, 2010.  371с. (с.26-32).
 10. Непочатенко О.О. Проблеми і перспективи діяльності регіональних сільськогосподарських банків Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук].  Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. Вип. 6.  Т. 1.  290с. (230-236).
 11. Непочатенко О.О., Непочатенко О.А. Методичні проблеми оцінки платоспроможності підприємств Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 1 (18) : Економічні науки.  Чернівці, Технодрук, 2010.  228с. (с.18-23).
 12. Непочатенко О.О., Головчук А.Ф. Теоретичні і практичні аспекти державної підтримки аграрного сектора економіки. Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України. Під ред. А.Ф. Головчука, О.О. Непочатенко (Частина 1).  Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2010. 304с. (175-183).
 13. Непочатенко О.О., Головчук А.Ф. Агролізинг як механізм реалізації державної інвестиційної політики. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол. : А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін.  Умань, 2010. Вип. 74.  Ч. 2: Економіка.  228с. (с.7-16).
 14. Непочатенко О.О. Головчук А.Ф., Ягода Г.Ю. Державна інвестиційна політика у сфері лізингу та порядок її реалізації. Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка. 2010. № 3.  С. 261-268.

2011р.

 1. Непочатенко О.О., Бечко П.К. Недоліки системи оподаткування сільськогосподарських підприємств. Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Випуск 4 (20), 2010. С.41-45.
 2. Непочатенко О.О., Яковенко О.В. Порівняльна характеристика лізингового і банківського кредитування на прикладі Черкаської філії Пат КБ «ПриватБанк». Вісник університету банківської справи НБУ (м. Київ). 2010. № 3(9). С. 194-197.
 3. Непочатенко О.О., Бечко П.К. Проблеми податкового регулювання діяльності організованих агроформувань. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. Умань, 2011.  Вип. 75.  Ч. 2: Економіка.  436с. (с.267-273).
 4. Непочатенко О.О., Пушка О.В. Особливості прояву виробничих ризиків у сільському господарстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. Умань, 2011.  Вип. 75.  Ч. 2: Економіка. 436с. (с.292-297).
 5. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств. Навч. посібн./ О.О. Непочатенко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 328 с.
 6. Непочатенко О.О. Кредитні бюро як ланка інформаційного забезпечення банківського механізму кредитування. Актуальні проблеми розвитку регіону : науковий збірни. [за ред.  І.Г. Ткачук].  Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. Вип. 7. Т. 1. 319с. (С.80-85).
 7. Непочатенко О.О. Формування системи сільськогосподарської кредитної кооперації. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць Університету банківської справи НБУ, 2010.  № 2 (9)
 8. Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В. Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК,  2011.  № 5.  С. 91-97.
 9. Непочатенко О.О., Гайдай В.І., Хлівга І.В. Страхування / Навч. посібн. Умань, 2011. 257с.
 10. Непочатенко О.О., Збарський В.К. Розвиток аграрного сектора України: стан і проблеми. Сучасні тенденції розвитку аграрної економіки / колективна монографія. Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. Умань: Видавець «Сочінський», 2011. С. 9-19.
 11. Непочатенко О.О., Ягода Г.Ю. Механізм державного регулювання відтворення основних виробничих засобів в Україні. Економіка та управління АПК : збірник наукових праць. Білоцерків. нац. аграр. ун-т Біла Церква, 2011.  Вип. 5 (85).  С. 122-127.
 12. Непочатенко О.О., Головчук А.Ф., Гузар Б.С., Ягода Г.Ю. Кредитні важелі державного регулювання технічного забезпечення агроформувань. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол. : А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. Умань, 2011. Вип. 76. Ч. 2: Економіка. 412с. (с.8-19).
 13. Непочатенко О.О., Збарський В.К. Особисте селянське господарство у забезпеченні продовольчої безпеки України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. Умань, 2011. Вип. 76. Ч. 2: Економіка.  412с. (с.19-28).

2012

 1. Непочатенко О.О., Любар О.О. Страхування як інструмент мінімізації ризиків кредитної політики банків. Становлення економіки України у після кризовий період : ризики та проблеми розвитку / Колективна монографія. Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Частина 1.– Умань  : Видавець «Сочінський», 2012. С. 336-342.
 2. Непочатенко О.О., Правдюк О.Л. Формування фінансової політики в аграрній сфері економіки Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін.. Умань, 2012. Вип. 78. Ч. 2 : Економіка. С.7-14.
 3.  Непочатенко О.О., Правдюк Н.Л., Любар О.О. Гармонійність кредитної політики банків. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. Умань, 2012. Вип. 77. Ч. 2 : Економіка. С.329-336.
 4. Непочатенко О.О., Мельничук Н.Ю. Фінанси підприємств: підруч. Умань : Видавець «Сочінський», 2012.  501с.
 5. Непочатенко О.О. Розвиток іпотечного кредитування аграрного сектора економіки України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник.[ за ред. І.Г. Ткачук]. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. Вип. 8. Т.1. 322с. (16-22).
 6. Непочатенко О.О., Бондренко Н.В., Бондаренко О.Г. Формування бюджетного підходу до кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 35 (Частина 2). Ужгород, 2012. С.220-225.
 7. Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В., Бондаренко О.Г. Сучасні методи  кредитування сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2012. № 5. С. 69-74.

 2013р.

 1. Непочатенко О.О., Боровик П.М., Павлійчук Л.В. Міжбюджетні трансферти як інструмент вирівнювання доходної спроможності місцевих бюджетів. Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2012р. № 3. С. 287-290.
 2. Непочатенко О.О. Полтавщина аграрна: поступи розвитку, проблеми. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». 2011. № 2. С. 174-182.
 3. Непочатенко Е. А., Нестерчук Ю.А., Прокопчук Е.Т. Использование налогового механизма как специфического способа поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Российское научное рецензируемое издание (журнал) по экономике: «Экономика: вчера, сегодня, завтра». 2012.  № 5–6. С. 55–65 (0,4 п. л.).[российское научное издание (журнал) «Экономика: вчера, сегодня, завтра», входит в список ВАК РФ] http://publishing-vak.ru/archive.htm
 4. Непочатенко О.О., Боровик П.М., Тригубенко О.С. Податкове регулювання розвитку сільських територій. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань, 2012. Вип. 79. Ч. 2: Економіка.  С.6-15.
 5. Непочатенко О.О. Фінансовий менеджмент. Підручник. / за ред. О.О.  Непочатенко. Умань : Видавець «Сочінський», 2012. 523с.
 6. Непочатенко О.О., Боровик П.К., Тригубенко О.С. Посилення впливу системи оподаткування на соціально-економічний розвиток сільських територій. Облік і фінанси АПК. 2012. № 3. С. 102-109.
 7. Непочатенко О.О., нестерчук Ю.О., Мудрак Р.П. Сталий розвиток агропродовольчої системи України: суть  та практичне значеня. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умова глобалізацій них викликів: монографія / Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В.  та ін. ; за ред. О.І. Павлова. Одеса. «Агропринт», 2012. С. 105-121 (760с.).
 8. Непочатенко О.О. Особливості управління страховими ризиками. Вісник Сумського національного аграрного університету. Науково-методичний журнал. Серія «Фінанси і кредит», 2012. № 1. С. 16-20.
 9. Непочатенко О.О. Державна політика у сфері розвитку сільських територій: вітчизняні реалії та  європейський досвід. Наукові праці Полтавської державної аграрної  академії. Вип. 1(4). Т. 3. Полтава: ПДАА. 2012. 340с. С.149-153.
 10. Непочатенко О.О., Боровик П.М., Уманець М.М. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та шляхи його вдосконалення. Сталий розвиток економіки. 2013. № 1. С.321-333.
 11. Непочатенко О.О., Прокопчук О.Т., Коротєєв М.А. Формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань, 2012. Вип. 81. Ч. 2 : Економіка. С.9-20.
 12. Непочатенко О.О., Боровик П.М., Тригубенко О.С. Вдосконалення митно-тарифного регулювання розвитку тваринництва. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань, 2012. Вип. 81. Ч. 2 : Економіка. С.64-70.
 13. Непочатенко О.О., Яковенко О.В. Склад і структура сільськогосподарських товаровиробників Звенигородського району. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань, 2012. Вип. 81. Ч. 2 : Економіка. С.125-129.
 14. Непочатенко О.О. Прокопчук О.Т., Мальований М.І. Умови та ключові особливості розвитку особистих селянських господарств. Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». 2013 [19]. № 2. С. 70–74 (0,4 д. а.).
 15. Непочатенко О.О., Боровик П.М., Павлова Л. Вітчизняний механізм справляння ПДВ: ключові проблеми та шляхи їх вирішення. Економічний аналіз: зб.наук.праць. Тернопільський національний економічний університет; редкол: С.І. Шкарабан (гол.ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. Вип.12. Частина 2. 366с. (с.286-289).
 16. Непочатенко О.О., Боровик П.М., Бондаренко Н.В., Філіпова Т.О. Посилення впливу аналізу фінансової діяльності на процес управління підприємством. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 291-296.
 17. Непочатенко О.О., Мельник К.М. Банківські операції. Навчальний посібник Вінниця, ПП «ТД»Едельвейс і К», 2012. 320с.
 18. Непочатенко О.О., Боровик П.М., Гузар Б.С. Пряме оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Облік і фінанси. 2013. № 3.  С.81-87.

 2014р.

 1. Непочатенко О.О., Бечко П.К. Финансово-кредитный механизм в системе кредитования сельскохозяйственных предприятий. Актуальные проблемы економики и управления. Выпуск 1(1), 2014. С 30-39.
 2. Непочатенко О.О., Бечко П.К. Теоретичні основи фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2013. № 4 (9). С.77-82. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n3.html
 3. Непочатенко О.О., Боровик П.К., Предн О.М. Використання міжбюджетних трансфертів з метою вирівнювання доходної бази місцевих бюджетів. Економіка. Управління. Інновації : електрон. наук. фах. вид. Житомир. 2013. № 2 (10) Режим доступу: http://att3.i.ua/attach/INBOX/52ac79d1f75f/4/Непочатенко_Боровик_Преде.PDF?_rand=1039861852&I=cVB%2BklmjmrNrbotVlqKZgQ%3D%3D
 4. Непочатенко Е.А. Нестерчук Ю.А., Прокопчук Е.Т. Использование налогового механизма как специфического способа поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 5-6. С. 55-65 - Режим доступу до журн.:  analitikarodis@yandex.ru ) http://publishing-vak.ru/
 5. Непочатенко О.О., Слэпчов, Ігнатенко М.М., Пилипенко К.А. Трансформація особистих господарств населення у стратегії удосконалення соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки. Монографія. Умань. 2013. 446с.
 6. Непочатенко О.О., Транченко Л.В., Транченко О.М. Розвиток теорії управління як основа конкурентоспроможності сільського господарства. Сучасні питання економіки і права : зб.наук.праць. К.: КиМУ, 2014. Вип. 1(7). 136с. (С.64-67).
 7. Непочатенко О.О. Активізація інвестиційної діяльності як спосіб зміцнення фінансової безпеки аграрного  сектору. Агросвіт : науково-практичний журнал. 2014 № 2. С. 3-7.
 8. Непочатенко О.О. Забезпечення фінансової безпеки аграрних формувань. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 11 (150)  Наук.ред. І.Г. Манцуров. К., 2013. 244с. (С. 200-204.).
 9. Непочатенко О.О., Рєзнік Н.П., Транченко Л.В., Транченко О.М., Лопатюк Р.І. Планування діяльності підприємств: навчальний посібник (видання друге, доповнене і перероблене). К.: КиМУ, 2014.  2014. 448с.
 10. Непочатенко Е.А., Прокопчук Е.Т. Исторические аспекты развития сельскохозяйственной кооперации в Украине. Международный электронный научно-практический журнал «Перспективы науки и образования» («Internationalelectronicscientific & practicaljournal «Perspectivesofscienceandeducation»). 2014. №2 (8). С. 229-236 (0,65 п. л.).
 11. Непочатенко О.О., Колотуха С.М., Власюк С.А., Боровик П.М., Бечко П.К, Бечко В.П. Фінанси, гроші та кредит : підручник. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2014. 484с.
 12. Непочатенко О.О., Прокопчук О.Т. Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань, 2014. Вип. 84. С.135-143.

2015р.

 1. Непочатенко О.О., Бечко П.К., Боровик П.М. Перспективи мікрокредитування суб’єктів господарювання аграрної галузі. Журнал Науковий огляд, 2014. № 9(10). С.63-73 (РИНЦ)
 2. Непочатенко О.О., Барабаш Л.В. Вплив митної політики України на обсяги експортно-імпортних операцій. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір.наук.досліджень. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. Вип. 86. Ч. 2: Економіка. С.6-13.
 3. Непочатенко О.О., Бечко П.К., Боровик П.М. Реформований механізм соціально-пенсійного забезпечення в Україні: проблеми та перспективи. Глобальні та національні проблеми економіки, 2015.  вип. 4. Режим доступу до журн.: http://www.global-national.in.ua  (с.867-871).
 4. Непочатенко Е.А., Прокопчук Е.Т., Улянич Ю.В. Опыт сельскохозяйственного страхования в зарубежных странах и возможности его использования в Украине. Научно-практический журнал «Управление инвестициями и инновациями». 2014. №4. С. 61-70 (0,65 п. л.).
 5. Непочатенко О.О., Боровик П.М., Щепелюк Б.Р. Оподаткування прибутку підприємств в Україні. Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 1 (13), 2015. С.125-130.
 6. Непочатенко О.О., Боровик П.М., Бечео П.К. Реформований механізм соціально-пенсійного забезпечення в Україні: проблеми та перспективи. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 4, 2015. С.36-45
 7.  Непочатенко О.О.,Кучеренко Є.К. Формування соціально-орієнтованої звітності. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір.наук.досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань: УНУС, 2015.  Вип. 87. Ч. 2: Економіка. С.61-68.
 8. Непочатенко О. О., Боровик П.М., Бечко П.К. ПДВ-підтримка агробізнесу в Україні. Економіка. Управління. Інновації. 2015. № 2. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=eui_2015_2_14.  
 9. Непочатенко О.О., Чекалюк С.А. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України. Економіка АПК. 2015. № 7 - С. 41.

  2016 року

 1. Непочатенко О. О., Попиченко Д.А. Теоретичне обґрунтування сутності оборотних активів. Інноваційна економіка. 2015. №4. С.265-273.
 2. Непочатенко О. О. Бечко П., Боровик П., Рибчак В.Perspektywy wykorzustania mikpopozyczek w finansowaniu dzialalnosci podmjiatow sektora rolnego /SGGW Варшава 2014. – С.45-55.
 3. Непочатенко, О. О., Боровик П.М., Сливінський С.А.  Податкові важелі державного регулювання розвитку вітчизняної агросфери. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (Випуск XX №1 (28), 2014. С. 109-116.
 4. Непочатенко О.О., Бечко П.К., Корнега А.О. Кредитні ризики в системі банківського кредитування аграріїв. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань: УНУС, 2016. Вип. 88. Ч. 2: Економічні науки С.7-20.
 5. О.О. Непочанеко., Боровик П.М., Лелека В.І. Проблеми пільгового режиму прямого оподаткування агробізнесу в Україні. Облік і фінанси. 2015. № 4. С. 113-117.
 6.  Непочатенко О. О., Боровик П.М., Парій Д.Ю. Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи. Економіка. Управління. Інновації. 2016. Випуск № 1 (16). Ел. Видання 0.4 д.а.
 7. Непочатенко О. О., Боровик П.М., Таран Т.О. Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання. Економіка. Управління. Інновації. 2016. № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=EJ000036%2F2016%2F2
 8. Непочатенко О.О., Пташник С.А. Економічна оцінка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону дослідження. Науковий вісний Чернівецького університету: Економіка: зб. наук. пр. Вип. 773 – 774. Черн. нац. ун-т. ім. Юрія Федьковича. Чернівці, 2016. 118-125с.
 9. Непочатенко  О.О., Пташник С.А. Конкурентне середовище та напрямки економічного розвитку сільськогосподарських підприємств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» . Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог: Вид-во НУ«ОА» , травень 2016. №1(29). С. 48-54
 10. Непочатенко О.О., Пташник С.А., Мельник К.М. Теоретичні аспекти економічної сутності  конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2016. № 12.
 11. Непочатенко О.О., Пташник С.А., Непочатенко В.О. Аналіз конкурентного середовища  сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК, 2016. №5. С.43-51. 
 12. Непочатенко  О.О., Пташник С.А. Інвестиційно-інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог: Вид-во НУ«ОА», 2016. №3(31). С. 42-47.
 13. Непочатенко О. О.,Кіфоренко О. В. Використання системи НАССР – умова забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції. Науково – методологічні засади соціально – економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах євро інтеграційних процесів: кол. моногр. під ред. д.е.н., професора Ю.О.Нестерчук. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. 292 с. С. 74 – 81.
 14. Непочатенко О.О, Бондаренко Н. В., Непочатенко О.А. Фінанси підприємств у схемах і таблицях Умань: Видавець Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. 388 с.

 

2017

 1. Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В., Власюк С.А. Банківське кредитування як важливий чинник стабілізаціі економіки країни. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір.наук.досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань: УНУС, 2017. Вип. 90.Ч. 2: Економіка. С. 7-16.
 2. Непочатенко Е.А., Прокопчук Е.Т., Гузар Б.С. Европейский и украинский опыт финансовой поддержки фермерской деятельности за счет налоговых инструментов. Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит», 2017. Выпуск 18. Том 23. (Май 2017). С. 1072-1092 (1,1 п.л.). 
 3. Непочатенко Е.А., Коротеев Н.А. Диверсификация єкономики сельских территорий Украині в контексте формирования продуктивний занятости трудового потенциала, 2016. том 23.С.431-441. Плоцк.
 4. Непочатенко Е.А., Мудрак Р.П. Направления исследований отечественной аграрной науки в условиях евроинтеграционных процессов, 2016. том 24. С.99-115. Плоцк.
 5. Непочатенко О.О., Власюк С.А., Бондаренко Н.В. Реалії та перспективи банкіського кредитування. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2017. Вип. 91.–Ч. 2: Економічні науки. С. 6-14.
 6. Непочатенко О.О. Бечко В.П., Барабаш Л.В. Особливості розвитку та функціонування кредитного ринку України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2017. Вип. 91. Ч. 2: Економічні науки С. 22-32.

2018

 1. Непочатенко О.О., Мельник К.М., Прокопчук О.Т. Капіталізація банківської системи як основа стабільності економіки України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2018. Вип. 92. Ч. 2: Економічні науки. С. 6-18.
 2. Непочатенко О.О., Бечко П.К., Барабаш Л.В.Напрями оптимізації державної підтримки аграрних товаровиробників. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2018. Вип. 92. Ч. 2: Економічні науки. С. 18-32.
 3. Непочатенко О.О., Кіфоренко О.В.Структурні зміни у фінансовій системі краіни:кейс-стаді банківська система Украіни/Плоцьк, Польща, том 26 с.165-183 копернікус
 4. Olena Oleksandrivna Nepochatenko, Olena Todorivna Prokopchuk AGRICULTURAL INSURANCE AS A RISK MANAGEMENT TOOL FOR GROWING CROPS /Journal of Management and Business: Research and Practice Časopis pre manažment a podnikanie: Výskum a prax Scientific Journal of the Faculty of Management of University of Presov in Presov Published twice a year. Registration number 2858/09. 18-28.

2019

 1. Непочатенко О.О., Мальований М.І., Бечко П.К., Лиса Н.В., Барабаш Л.В., Власюк С.А., Бондаренко Н.В. Податковий менеджмент: підручник. Вид. 2-е, перероб. і доповн. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 370с.
 2. Непочатенко О.О., Мельник К.М., Гузар Б.С. Сучасні проблеми і перспективи розвитку банківського кредитування малого бізнесу в Україні /Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. Вип. 94.Ч. 2: Економічні науки. С. 5-17.
 3. Непочатенко О.О., Власюк С.А., Бондаренко Н.В., Поліщук К.С. Сучасний стан екологічного страхування в умовах загострення екологічної ситуації в Україні //Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол. О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. Вип. 94.Ч. 2: Економічні науки. С. 45-58.
 4. Непочатенко О.О., Бечко П.К., Барабаш Л.В. Роль корпоративного податкового планування у діяльності суб’єктів господарювання //Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019.  Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. С. 95-108.
 5. Непочатенко О.О., Мельник К.М. Пташник С.А. Побудова економетричної моделі формування дохідної частини місцевого бюджету. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск 2(19). Дніпро, 2019. 346-353с.
 6. Непочатенко О.О., Мельник К.М., Пташник С.А. Оцінка перспектив конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК, 2019, №5, с. 43-51.
 7. M.MALIK,O.SHPYKULIAK,O.NEPOCHATENKO,V.NEPOCHATENKO,S.PTASHNYK Formation of Effective Organizational and Economic Environment of Innovative Support of Enterprise Competitiveness in Ukraine | International Business Information Management Association (IBIMA) 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain (SKOPUS)
 8. Непочатенко О.О., Бечко П.К., Барабаш Л.В., Нагорна Ю.І. Вплив системи оподаткування на фінансовий результат діяльності сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. Вип. 95.Ч. 2: Економічні науки. С. 5-24.

2020

 1. Prokopchuk, O., Nepochatenko, O., Ulyanych, Yu. & Korotieiev, M. Modern Vectors of Development of the Agricultural Insurance System in Ukraine. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage: Vision 2025. 13-14 November 2019, Madrid, Spain, 1863-1872. (Scopus & Web of Science). ISBN: 978-0-9998551-3-3
 2. Burliai Alina, Nesterchuk Yuliіa, Nepochatenko Olena, Naherniuk Diana. (2020). Ecological Consequences of The Digitization In Agriculture Sector. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(8s), 2329 - 2336. Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/14705
 3. O.Nepochatenko Olena,  Y. Yermakov Oleksandr, M. Novak Inna, V.zina Ruslana fnd P. Reznik Nadia Forecasting Investment Demand of Ukrainian Agrarian Enterprises// p/359-369, Volume 11, ISSUE 10
 4. Prokopchuk, O., Nepochatenko, O., Malyovanyi, M., Vlasyuk, S. & Ivanova, N. (2020). Structure of Ukrainian Agricultural Insurance Market in Terms of Sectoral Gradation. Proceedings of the 36-th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic. 4-5 November, 2020. Granada, Spain. 1879-1889. (Web of Science).(ISBN: 978-0-9998551-5-7, Published in the USA).

2021

 1. О. Непочатенко, С. Колотуха, К. Мельник Стратегія розвитку банківського кредитування аграрних підприємств. Банківська справа. 2021. № 1(153). С.37-49.
 2. Непочатенко О.О., Пташник С.А. Фінансовий менеджмент як необхідна складова ефективної системи управління підприємством. Ефективна економіка. 2021. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9168 DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.11

 Публікації в інших наукових виданнях 

 1. Гончарук О.О., Брик Є.П. Рентне регулювання раціонального землекористування. Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції: Соціально-економічні і ресурсні фактори розвитку Черкаської і Кіровоградської області. Умань, 1990. С.84.
 2. Гончарук О.О., Слупіцька О.І. Аналіз використання ресурсного потенціалу в господарствах Черкаської області. Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: Статистична інформація, методи її аналізу і комп’ютерна техніка в управлінні мікро- та макроекономікою. Кіровоград, 1995. С.37.
 3. Гончарук О.О. Історичні аспекти розвитку взаємовідносин сільських виробників з переробниками цукрової сировини в Україні / Матеріали Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії Ч. 1. К., 1996. С. 86-89.
 4. Бечко П.К., Колотуха С.М, Гончарук О.О. Перспективи розвитку нових форм кредитування в умовах ринку. Підсумки наукової роботи за 1991-1995 роки (тези доповідей наукової конференції). Умань, 1996. С. 175-176.
 5. Гончарук О.О. Агропромислова інтеграція при вирощуванні і переробці цукрових буряків. Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу УСГА. Умань, 1996. С. 167-168.
 6. Гончарук О.О., Колотуха С.М. Проблеми ринку цукру. Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу УСГА. Умань, 1996. С. 168-169.
 7. Непочатенко О.О.  Сучасні механізми банківського кредитування аграрних підприємств. Ринкова трансформація соціально-економічних відносин в АПК. Збірник матеріалів Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 13-15 червня 2005р., м. Мелітополь. Таврійська державна агротехнічна академія. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2005. – С. 162-163.
 8. Непочатенко О.О.  Кредитне забезпечення аграрних формувань регіону // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період: Наукові праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 12 травня 2005 року у Хмельницькому економічному університеті. (у 2-х частинах). Ч.1. Чернівці: Букрек, 2005. С. 263-268.
 9. Непочатенко О.О.  Роль відсоткових ставок у кредитуванні підприємств АПК Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій.  Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників 16-17 лютого 2006 року. Т. 1. Вінниця: Книга-Вега, 2006. С. 283-286.
 10. Непочатенко О.О.  Фінансове забезпечення інтеграційних процесів в АПК. Організаційно-економічні інструменти розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ч.2. Тернопіль: ТДЕУ, ТІ АПВ УААН, 2006. С. 154-158.
 11. Непочатенко О.О.  До проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектора економіки. Простір і час сучасної науки. Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. 24-26 квітня м. Київ, 2006р 1 частина. С. 33-34.
 12. Непочатенко О.О.  Агропромислово-фінансова група – сучасна корпоративна структура. Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне 4-5 травня 2006р.).  С. 171-173.
 13. Непочатенко О.О.  Державне регулювання  кредитного  забезпечення аграрних  підприємств. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків. Черкаси: ЧБІ УАБС НБУ, 2006. С. 77-78.
 14. Непочатенко О.О.  Застава, як форма забезпечення зобов’язань сільськогосподарських підприємств. «Дні науки». 2006». Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. М. Дніпропетровськ, 17 – 28 квітня 2006р. Том 4 Економічні науки. С.62-64.
 15. Фінансування та кредитування аграрного сектора: проблеми та перспективи: Тези доповідей Першої Міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 вересня 2006р., м. Мелітополь / Таврійська державна агротехнічна академія. Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006. С.104-106.
 16. Непочатенко О.О.  Основи визначення кредитоспроможності аграрних підприємств.  «Аграрний форум – 2006» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми (25-29 вересня 2006р.). С. 228-229.
 17. Непочатенко О.О.  Складові механізму кредитування аграрних підприємств. «Актуальні проблеми сучасної науки» Матеріали 2 всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 23-25 жовтня 2006р., м. Київ. С.48-50.
 18.   Непочатенко О.О.  Зарубіжний досвід розвитку лізингових послуг. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу –’2006». Том 3. Економічні науки. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. С. 57-60.
 19. Непочатенко О.О. Банк як фінансовий центр агропромислово-фінансової групи. Аграрна наука – виробництву. Тези доповідей 5 державної науково-практичної конференції, м. Білі Церква, 23-25 листопада 2006р.- Біла Церква, 2006. С.52.
 20. Непочатенко О.О.  Про створення української моделі іпотечного кредитуванняю Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 22-23 лютого 2007р. м. Чернівці. С. 25-28.
 21. Непочатенко О.О.  Особливості іпотечного кредитування аграрних товаровиробників. Державна політика та стратегія реформування економіки України в ХХІ сторіччі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 27 березня 2007р.) Полтава. : ПДАА, 2007. С. 305-307.
 22. Непочатенко О.О., Рудь О.Г. Економічне становище мясопродуктового під комплексу АПК. Державна політика та стратегія реформування економіки України в ХХІ сторіччі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 27 березня 2007р.) Полтава.: ПДАА, 2007. 312с.
 23. Непочатенко О.О. Складові іпотечного кредитування. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали ІУ-ї Міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 11-13 квітня 2007р. Відп. ред. В.М. Яценко. Черкаси: ЧДТУ, 2007. С. 75-76.
 24. Непочатенко О.О.  Теоретичні основи кредитної кооперації. Актуальні проблеми на сучасному етапі та перспективи розвитку фінансово-кредитного механізму АПК. К.-Подільський., 2007. Вип. 15.; Т. 3. С. 394-400.
 25. Непочатенко О.О. Агенції кредитних гарантій як посередники на  ринку банківського кредитування. Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11 жовтня 2007р. Київ, КНЕУ, 2007. С.179-181.
 26. Непочатенко О.О.  Зарубіжна практика використання агролізингу. Стратегія ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на основі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності – об’єктивна передумова інтеграції країни в Світове співтовариство: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 18 травня 2007р. Частина 2  Тернопіль: ТНЕУ, 2007. С.226-227.
 27. Непочатенко О.О. Формування відсотків за іпотечним кредитом // Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  15-16 листопада 2007р./ Частина 1. Харків: Харк. держ. техн. ун-т будів. та архіт., 2007. С. 26-27.
 28. Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В. До питання створення кредитних бюро / О.О. Непочатенко, Н.В. Бондаренко «Проблеми економіки й управління у промислових регіонах». Міжрегіональна науково-практична конференція (22-24 травня 2008р. м. Запоріжжя) Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. С. 198-201.
 29. Непочатенко О.О. Становлення регіональної системи кредитування АПК Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. М. Київ, 23-24 жовтня 2008 р. У  трьох частинах. РВПС України НАН України.  К.: РВПС України НАН України. Ч. 3. С. 207-210.

2009р.

 1. Непочатенко О.О. Необхідність та напрями державної підтримки аграрних підприємств. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 червня 2009 року (Частина 2) Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – 238с. ISBN 978-966-1604-23-9.
 2. Непочатенко О.О., Рябеньеа М.О. Амортизаційна політика підприємств спиртової промисловості. Розвиток аграрного виробництва в умовах світової фінансово-економічної кризи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (у заочній формі) / Редкол.: П.Т. Саблук та ін.. К.: ННЦ ІАЕ, 2009, 442с. С. 246-248.

2010р.

 1. Непочатенко О.О., Рябенька М.О. Підвищення ефективності діяльності підприємств спиртової промисловості. Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми.  Збірник тез доповідей У Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Тернопіль, 30 жовтня 2009р.). 299с.
 2. Непочатенко О.О. До питання створення кооперативних банків. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції. 15-16 жовтня 2009р.- Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2009- 354с. (167-169).

 2011р.

 1. Непочатенко О.О., Головчук А.Ф., Ягода Г.Ю. Державна інвестиційна політика у сфері лізингу та порядок її реалізації. Материали за 6-а международна научна практична конференція, «бразование и наука 21 век», 2010. Том 8. Икономика. Политика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. 80с. С.3-6.
 2. Непочатенко О.О., Ягода Г.Ю. Державне регулювання лізингових операцій Інноваційно-орієнтовані засади максимального використання потенціальних можливостей виробництва в умовах євроінтеграції: Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції, 14-15 жовтня 2010р. Україна, м. Тернопіль. С. 139-141.
 3. Непочатенко О.О. Проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств Податковий кодекс України як економічна конституція держави: зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 15 жовтня 2010р. Держ.податк.адмін. України, нац..унів. ДПС України, наук.-досл.центр з проблем оподаткування. Ірпінь, 2010. 152с. (С.97-100).
 4. Непочатенко О.О. Удосконалення інфраструктури кредитної підтримки підприємств АПК. Актуальні проблеми розвитку регіональних АПК: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2011) / Відп. Ред. Т.В. Божидарнік. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2011. – С.53-54
 5. Непочатенко О.О. Концепція удосконалення лізингових відносин  в аграрній сфері економіки. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві. Збірник матеріалів Дванадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. 25-26 лютого 2010р. Редкол.: П.Т. Саблук та ін. К.: ННЦ «ІАЕ», 2010. 618с. С.282-286.

2012

 1. Непочатенко О.О., Боровик П.М., павлійчук Л.В. Недоліки бюджетних відносин на рівні бюджетів місцевих громад. Простір і час сучасної науки. Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 19-21 квітня 2012р.
 2. Непочатенко О.О., Непочатенко В.О. Сучасний стан інвестування економіки України. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин / матеріали УІ Міжнародної науково-практичної конференції. Умань 17-19 травня 2012р.      
 3. Участь у 14 річних зборах економістів –аграрників. Київ, 2012. 16-17 жовтня.           
 4. Непочатенко О.О., Боровик П.М., Уманець М.М. Проблеми оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні. Матеріали конференції 20-21 листопада. – Донецьк, 2012.  С. 62-64.

 2014р.

 1. Непочатенко О.О. Транченко ЛВ., Транченко О.М. Розвиток теорії управління як основа конкурентоспроможності сільського господарства» Всеукраїнська науково-практична конференція «Підсумки розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. 22 листопада 2013  Київ  2013
 2. Непочатенко О.О., Боровик П.М., Гузар Б.С. Оподаткування доходів суб’єктів малого бізнесу: сучасні проблеми та напрями їх вирішення. Розвиток облікової та фінансової складових економічної науки та прктики: збірник матеріалів УІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013р. м. Київ)  відпов. За вип. Б.В. Мельничук. К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. 760с.
 3. Непочатенко О.О. Проблема вибору моделі розвитку сільських територій. Сучасні тенденції економічного та соціального розвитку: держава, регіон, підприємство: Матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (м. Луганськ, 19 лютого 2014 р.: Луганськ: «Русь», 2014.  224 с. (С. 187-188).
 4. Непочатенко О.О. Проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Освіта та ринок праці: IV Міжнародний симпозіум (15 – 16 квітня 2015 року): Державна Вища Професійна Школа в Плоцьку (Польща).
 5. Непочатенко О.О. Мультифункціональна модель розвитку сільських територій та перспективи її запровадження в Україні. Сучасні економічні системи стан та перспективи: У1 міжнародна науково-практична конференція (14-15 травня 2015р.) Хмельницький. ХКТЕІ-2015. 408с.