Меню

Улянич Юлія Василівна

Улянич Юлія Василівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Освіта: Уманський державний аграрний університет, 2008 р., фінанси і кредит.

Підвищення кваліфікації: Уманський національний університет садівництва, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2012 р.

Тема наукової роботи: Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств.

Сфера наукових інтересів: розвиток агрострахування в Україні, страхові ризики та їх оцінка.

Дисципліни, які викладає: «Страхування», «Податки і податкова політика».

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ

 

 1. Улянич Ю. В. Проблеми споживчого кредитування та його перспективи у ВАТ «Ощадний банк України» / С.О. Басараб, К.Ф. Улянич, Ю. В. Улянич // Зб. Наукових праць УДАУ. – Умань: 2007. – Частина 2 «Економіка». – С.37– 45.
 2. Улянич Ю. В. Зарубіжний досвід надання кредитів фізичним особам, сучасний стан кредитування фізичних осіб в Україні на матеріалах ВАТ «Ощадний банк України » / Ю. В. Улянич //Збірник студентських наукових праць УДАУ. – Умань 2008. – Частина 2 «Економіка» – С.104-106.
 3. Улянич Ю. В. Капіталізація аграрних підприємств: теоретичний аспект / Ю. В. Улянич : зб. наук. праць Подільського держ. аграрно-технічного ун-ту. – 2009. – Вип. 17 (Т. 3). – С. 310 – 312.
 4. Улянич Ю. В. Капіталізація сільського господарства (регіональний аспект) / Ю. В. Улянич // Вісник ХНТУСГ. Серія «Економічні науки». – 2009. – Вип. 92. – С. 314 – 318.
 5. Улянич Ю. В. Економічна сутність та класифікація капіталу аграрного підприємства / Ю. В. Улянич : зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. Серія «Економічні науки». – 2010. – Вип. 73. – Ч. 2. – С. 233 – 237.
 6. Улянич Ю. В. Капіталізація економіки Черкаської області / Ю. В. Улянич // Наук. вісн. Львівського нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Серія «Економічні науки». – 2010. – № 1/43 (12). – С. 567 – 573.
 7. Улянич Ю. В. Рівень капіталізації аграрного сектору економіки Черкаської області / Ю. В. Улянич // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 70 – 73.
 8.  Улянич К. Ф. Мотиви до інновацій в аграрних підприємствах України / К. Ф. Улянич, Ю. В. Улянич : зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. Серія «Економічні науки». – 2011. – Вип. 75. – Ч. 2. – С. 402 – 408.
 9. Нестерчук Ю. О. Комплексний аналіз капіталізації аграрних підприємств / Ю. О. Нестерчук, Ю. В. Улянич // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 108 – 112.
 10.  Нестерчук Ю. О. Інтегральна оцінка забезпеченості активами Черкаської  області / Ю. О. Нестерчук, Ю. В. Улянич // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6. – С. 194 – 200.
 11. Улянич К. Ф. Методичні підходи до формування моделей та прогнозування розвитку аграрних підприємств на основі інформаційного забезпечення / К. Ф. Улянич, Ю. В. Улянич // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2011. – №11(6). – С. 131 –136.
 12. Улянич К. Ф. Інформаційно-консультаційне забезпечення суб’єктів аграрного бізнесу / К. Ф. Улянич, Ю. В. Улянич // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – №2(5). – С. 316 – 320.
 13. Ю. О. Нестерчук Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств : монографія / Ю.О. Нестерчук, Ю.В. Улянич. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 204 с.
 14. Прокопчук О.Т. Розвиток страхування в агровиробництві / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії –2013. – №1 (6). – С. 250 – 254
 15. Нестерчук Ю.О. Основи формування ресурсного потенціалу підприємств АПК та підвищення рівня їх капіталізації / Ю.О. Нестерчук, Ю.В. Улянич, Н.В. Бутко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. –2013. – № 81(2). – С. 39–46
 16. Улянич Ю.В. Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич, К.Ф. Улянич // Зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. – 2013. – Вип. 83. – Ч. 1. – С. 227 – 234.
 17. Ульянич Ю.В. Налог на добавленную стоимость: особенности функциональной направленности относительно сельского хозяйства / Е.Т. Прокопчук, Ю.В. Ульянич, К.Ф. Ульянич // Экономика: вчера, сегодня, завтра – 2013. – №9-10. – С. 40 – 52.
 18. Улянич Ю.В. Тенденції та перспективи розвитку непрямого оподаткування в Україні / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич // Сучасні питання економіки і права: зб. Наук. Праць. – К. : КиМУ, 2014. –Вип. № 1(7). – С. 92 – 97.
 19. Улянич Ю.В. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич, В.П. Бечко // Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал). – 2014. – № 3 (153). – С. 46-53 SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost та Ulricli's Periodicals Directory, EconLit , Cabell's Directories, ABI/Inform by ProQues
 20. Улянич Ю.В. Особливості непрямого оподаткування в Україні: становлення та перспективи розвитку / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич, В.П. Бечко // Зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. – 2014. – Вип. 84. – Умань : ВПЦ «Візаві». – С. 249 – 256.
 21.  Prokopchuk О. Financial support of entities on the results of integrated assessment / Olena Prokopchuk, Yulia Ulyanych, Konstantin Ulyanych // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Journal L´Association 1901 “SEPIKE” Ausgabe 7. – Osthofen, Deutschland Poitiers, France Los Angeles, USA. – S. 125-132.
 22. Гвоздєй Н.І. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Чигиринського району Черкаської області / Н.І. Гвоздєй, І.А. Бержанір, Ю.В. Улянич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. Вип. № 8. – Ч.6. – Херсон: ВД «Гельветинка» – С. 43-47. Index Copernicus
 23. Yulia Ulyanych. Integral estimation of assets backing in cherkasy region / Yulia Ulyanych, Olena Prokopchuk, Valentyn Bechko // Actual problems of Economics. – №1 (163) 2015. – S. – 276-285. SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost та Ulricli's Periodicals Directory, EconLit , Cabell's Directories, ABI/Inform by ProQues

Бержанір І.А, Гвоздєй Н.І., Улянич Ю.В. Рентабельність як основний показник оцінки діяльності підприємництва / І.А. Бержанір, Н.І. Гвоздєй, Ю.В. Улянич // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Зб. наукових праць ХНАУ – № 1(8), том 2 – 2015. – Харків : ХНДАУ, 2015 – с. 58-62. Index Copernicus, Research Bible, CiteFactor

24. Улянич Ю. В. Оцінка забезпеченості активами районів Черкаської області / Ю. В. Улянич, І. А. Бержанір, Н. І. Гвоздєй // Молодий вчений. – 2015. – №2. – с. 1338-1342. GoogleScholar, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.

25. Непочатенко Е.А. Опыт сельскохозяйственного страхования в зарубежных странах и возможности его использования в Украине / Е.А. Непочатенко, Е.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич // Научно-практический журнал «Управление инвестициями и инновациями». – 2014. – №4. – С. 61-70.

 

ПУБЛІКАЦІЇ В ІНШИХ НАУКОВИХ ВИДАННЯХ І МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Улянич Ю.В. Особливості сучасного стану кредитування фізичних осіб на прикладі Ощадного банку України // Збірник матеріалів десятої Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Київ: 2008. – Формування сучасної стратегії підприємницької діяльності. С.285-287.
 2. Улянич Ю.В., Басараб С.О., Улянич К.Ф. Сучасний стан та проблеми розвитку споживчого кредитування – Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.– Умань: частина 2. – 2007.– С.243–244.
 3. Улянич Ю.В., Басараб С.О., Улянич К.Ф. Стан та проблеми розвитку споживчого кредитування // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси : ЧДТУ. – 2007. –С.323 – 324.
 4. Улянич Ю. В. Капіталізація як процес і об’єкт управління: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 5– 6 черв. 2009 р.) / М-во аграр. політики України, Уманський держ. аграр. ун-т. – Умань : Видавець «Сочінський», 2009. – С. 170–171.
 5. Улянич Ю. В. Роль капіталізації в аграрному секторі економіки / Ю. В.  Улянич : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, (Умань, 19 – 20 лют. 2009 р.) / М-во аграр. політики України, Уманський держ. аграр. ун-т. – Умань : УДАУ, 2009. – С. 180 – 181.
 6. Улянич Ю. В. Характеристика капіталу аграрного підприємства: матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, (Умань, 18 – 19 лют. 2010 р.) / М-во аграр. політики України, Уманський нац. ун-т садівництва – Умань : УНУС, 2010. – С. 183 – 184.
 7. Ульянич Ю. В. Капитализационная эффективность экономических систем /: материалы ХVI Междунар. науч.-практ. конф. [«Актуальные вопросы экономических наук»] (Новосибирск, 18 нояб. 2010 г.) / Новосибирский ГТУ. – Новосибирск : издательство НГТУ, 2010. – С. 77 – 81.
 8. Улянич Ю. В. Основні методи оцінки вартості аграрного підприємства /: матеріали II Всеукр. заоч. наук. конф. [Актуальні питання сучасної економіки] (Умань, 20 – 21 січ. 2011 р.) / М-во аграр. політики та продовольства України, Уманський нац. ун-т садівництва. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – С. 159 – 162.
 9. Улянич Ю. В. Взаємовплив капіталізації та інноваційної діяльності аграрних підприємств : матеріали V Всеукр. наук. конф. молодих учених (Умань, 10 – 11 берез. 2011 р.) / М-во аграр. політики та продовольства України, Уманський нац. ун-т садівництва. – Умань : УНУС, 2011. – С. 22 – 23.
 10. Улянич Ю. В. Капіталізація аграрного підприємства за рахунок використання об'єктів інтелектуальної власності: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 19 – 20 трав. 2011 р.) / М-во аграр. політики та продовольства України. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – С. 150 – 152.
 11. Улянич Ю. В. Особливості капіталізації праці в сільському господарстві: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. [«Реформування економіки України: стан та перспективи»] (м. Київ, 24 – 25 листоп. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : МІБО КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2011. – С. 242 – 244.
 12. Улянич К.Ф., Улянич Ю. В. Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств: матеріали IV всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки» (Умань 24 грудня 2012 р. (Частина 1)) / М-во аграр. політики та продовольства України, Уманський нац. ун-т садівництва. – Умань : УНУС, 2012. – С. 213 – 216.
 13. Улянич К.Ф., Улянич Ю. В. Розвиток капіталізації та ресурсного потенціалу підприємств АПК: матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». – Умань : УНУС, 2013. – С. 114–116.
 14. Улянич К.Ф., Улянич Ю. В. Система інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств / К. Ф. Улянич, Ю. В. Улянич: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань : УНУС, 2013. – С. 256–258.
 15. Улянич Ю.В. Економічна суть капіталу та його значення в умовах ринкової економіки / Ю. В. Улянич: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань : УНУС, 2013. – С. 258–260.
 16.  Улянич Ю.В., Прокопчук О.Т., Бержанір І.А. Аспекти сільськогосподарського страхування: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 10-річчю ФАБФ АПКУ «Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики» (26-27 вересня 2013 р., м. Київ). – Київ : К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – С. 703–708.
 17.  Улянич Ю.В., Прокопчук О.Т., Бержанір І.А. Лізинг в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих учених та студентів «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування» (18-19 листопада 2013р., Херсон). –Херсон: Грінь д.С., 2013. – С. 289–291.
 18. Улянич Ю.В., Прокопчук О.Т., Бержанір І А. Методичні засади оцінки капіталізації сільськогосподарських підприємств / Ю.В. Улянич, К.Ф. Улянич: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва (11-12 березня 2014р., м. Умань). – К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 216-218.
 19. Улянич Ю.В., Улянич К.Ф. Розвиток сільськогосподарського страхування в Україні: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» (24-25 квітня 2014р., м. Умань). – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Ч.2 – С. 106-107.
 20. Улянич Ю.В., Прокопчук О.Т., Митна система України: особливості становлення та розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 207-210.
 21. Улянич Ю.В., Улянич К.Ф. Основи розвитку капіталізації сільськогосподарських підприємств: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 226-228.
 22. Улянич Ю.В., Улянич К.Ф. Методичні засади оцінки капіталізації сільськогосподарських підприємств: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва, 11-12 березня 2014р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. . – К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 216-218.
 23. Улянич Ю.В., Улянич К.Ф., Прокопчук О.Т. Місце сільськогосподарського страхування в загальній системі страхування. Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 лютого 2015 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 9-12.
 24. Улянич Ю.В., Улянич К.Ф., Світовий досвід в галузі страхування / Ю.В. Улянич, К.Ф. Улянич: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченій 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта, 6 травня 2015р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. . – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. – С. 231-233
 25. Улянич Ю.В., Улянич К.Ф. Моделі страхування в галузі сільськогосподарського виробництва:  Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 14-15 травня 2015 р. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – с. 165-167
 26. Улянич Ю.В., Клименко Н.В. Особливості сільськогосподарського страхування в Україні: Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції  «Актуальні питання сучасної економіки» (24 грудня 2015р.). – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. –  Ч. 1. – с. 132-134
 27. Улянич Ю.В., Улянич К.Ф., Гвоздєй Н.І. Інноваційна складова як умова ефективного функціонування підприємств в овочівництві. Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листоп. 2015 р.–Житомир: ЖНАЕУ 2015. – с. 775-776.

27. Улянич Ю.В. Інноваційна складова страхової діяльності: Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей інтернет конференції, 24-25 травня 2018 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2018. – с. 834-837.

28. Улянич Ю.В. Інформаційна система аграрного бізнесу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 22 березня 2018 р. / ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». – Черкаси, 2018. – c. 163-165.

29. Улянич Ю.В., Нестерчук Я. А. Ресурсне забезпечення стійкого розвитку садівничих підприємств: Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах господарювання: збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. За загальною редакцією В.Г. Уманської, Н.Г. Мехеди – м. Черкаси, 13 квітня 2018р. – Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – с. 284-287.